Oslo, 4. desember 2005

 

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten ved Fjordbykontoret
Langkaia, Skur 49
0150 OSLO


FJORDBYPLANEN - PROGRAM FOR PLANARBEID: HØRINGSUTTALELSE

Fellesrådet for Historielagene i Oslo som høringsinstans

Fellesrådet for Historielagene i Oslo er nylig, fra ett av våre medlemmer, gjort oppmerksom på høringsdokumentet Fjordbyplanen – Program for planarbeidet.  Fellesrådet er en samle­organisasjon for byens 20 lokale historielag samt tre byomfattende foreninger med spesielle, lokalhistoriske formål som middelalder- eller kommunikasjonshistorie.  Etter de siste opplys­ninger har medlemsorganisasjonene til sammen nå vel 8 000 medlemmer.

Høringsdokumentet inneholder i stor utstrekning spørsmål som berører historiske kulturminner.  Vi er derfor overrasket over at Fellesrådet for Historielagene i Oslo ikke er forelagt denne til høring idet vi konstaterer at heller ikke våre spesielt berørte medlemslag har fått det, muligens med unntak av Kystlaget Viken.  De øvrige spesielt berørte er Interesseforeningen Oslos Middelalder, Gamlebyen historielag, Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag og Søndre Aker Historielag.  Vi viser for øvrig til Byrådets brev av 9. mars 1998 med vedlegg til bydelene hvor det presiseres at Historielagene bør være høringsinstans i slike saker.  Vi viser også til side 28 i høringsnotatet om samarbeid med bl.a. interesseorganisasjoner.

Fjordbyprinsipper, reguleringsplaner og kulturminner

Fellesrådet for Historielagene i Oslo slutter seg til de generelle prinsippene om at hensynet til kulturminner skal kunne sette grenser for utformingen av byutviklingsområdene.  Vi vil gjerne presisere at dette også må gjelde siktforholdene og tilgjengelighet i forbindelse med kulturminnene.  Slike forhold må avklares i konsekvensutredningene i forbindelse med reguleringsplanene.

Vippetangen

I forbindelse med utredningsalternativene for Vippetangen uttales det klart hvilken betydning Akershus Festning har som kulturminne så vel historisk, visuelt og arkitektonisk.  Festningen er, nest etter Gamle Aker kirke, Oslos aller eldste kulturminne som fortsatt er i bruk.  Den har hatt stor betydning i nasjonens historie og må regnes som byens historisk viktigste klenodium.

Hensynet til Akershus Festning og sikten til dette unike kulturminne, må medføre at andre hensyn må vike.  Det innebærer at man må vurdere de maritime kulturminner som finnes i området i relasjon til dette overordnede mål.  Ivaretakelse av de lavere, maritime kulturminner på Vippetangen synes ikke å kollidere med prinsippet.  Således mener vi at man bør bevare fiskehallen og restaurere denne med sikte på tilgjengelighet, gjerne i forbindelse med handel av fisk dersom det vil være gjennomførbart.

Noe helt annet forholder det seg med den store kornsiloen.  Vi er klar over at dette også er et historisk kulturminne.  Fra denne siloen ble det fraktet korn med spesielle sporvogner til møller ved Akerselven.  Siloen er imidlertid et kulturminne av langt mindre viktighet enn festningen.  Vi forstår dessuten at den må undergis vesentlige endringer med bl.a. vinduer opp over hele fasaden dersom den skal brukes til bolig eller hotell, hvilket vi forstår er meningen.  Da forsvinner det meste av hensikten med dette som et kulturminne.  Det finnes flere store kornsiloer i landet, ombygde kornsiloer til og med i Oslo.  Selv om disse ikke ligger ved havnen, ser vi ikke tilstrekkelig grunn til at denne skal bli stående og skygge for det langt viktigere minnet.

Ferge- og cruiseterminaler

Trafikken med de små ferger og fjordbåter til Pipervika ser vi utelukkende som positivt.  Det er så vel praktisk som ideelt at passasjerer fra Bygdøy (bl.a. med alle kulturminnesamlingene), Nesodden m.v. kommer rett til byens hjerte.  Samtidig er trafikken i seg selv et levende kulturminne, til tross for at fartøyene som benyttes er av moderne karakter.

Når det gjelder de store utenlandsfergene og cruiseskipene stiller saken seg dessverre annerledes.  Vi ville gjerne også hatt disse i byens hjerte, men så vel deres etter hvert stadig større skrog så vel som de nye krav til terrorsikring, gjør at vi vil anbefale disse vekk fra Vippetangen.  Mest presserende er det å få flyttet cruiseterminalen fra Akershusbrygga.  De stadig større og flere cruiseskipene skygger i sommertiden mer og mer for festningen, ikke minst fra Aker Brygge, og sikkerhetssonene stenger folk ute fra bryggen.  Men også terminalen for Danmarksfergene kunne med fordel flyttes.  Her burde det være mulighet for et parkområde, eventuelt med en spesielt lav bebyggelse, ikke høyere enn Fiskehallen, for eksempel for Akvarium dersom dette ikke kan realiseres ved Akerselvens utløp.

Filipstad

Fellesrådet for Historielagene i Oslo er kjent med forslaget fra Selskabet for Oslo Byes Vel om å gjøre Filipstad til en ny cruise- og fergeterminal.  Forslaget ser utvilsomt interessant ut idet det her vil være tilstrekkelig plass, og området ligger så nær byens sentrum at avstanden derfra ikke skulle være noen hindring.  Dette i motsetning til Grønlia.  På den annen side er vi også kjent med de betenkninger som er anført fra Frogner Bydel med hensyn til sikkerheten og de relativt nær beliggende boligområder på Skillebekk og Tjuvholmen.

Av kulturminner på Filipstad foreligger vel noen av maritim karakter som det kan være verdi­fullt å bevare.  Dessuten har vi det gamle "slottet" til NSBs generaldirektør.  Dette burde i høyeste grad restaureres og tas i bruk til et passelig formål, fortrinnsvis i sammenheng med parken i pent restaurert stand.

Med hilsen
For Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Tom S. Vadholm
leder