Oslo, 28. mars 2007

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Miljøvernavdelingen
postmottak@fmoa.no

 

Deres ref:    2007/6349 M-NA
Kjell Tore Hansen


FORVALTNINGSPLAN FOR HOVEDØYA – HØRINGSUTTALELSE

Fellesrådet for Historielagene i Oslo viser til Fylkesmannens brev datert 8. februar 2007 og til forvaltningsplan og skjøtselsplan for Hovedøya med vedlegg inntatt på Fylkesmannens hjemmesider.  Innledningsvis vil vi bemerke at vi finner det meget prisverdig at Fylkes­mannen, Oslo kommune – Friluftsetaten og Oslo kommune – Byantikvaren har gått sammen om å utarbeide disse planene for den for Oslo så vel i biologisk som i historisk henseende så verdifulle øya.

Siden Fellesrådet representerer historielag hvis interesse er det historiske og det som har tilknytning til det, er det først og fremst denne siden vi ønsker å uttale oss om.  Det betyr ikke at vi ikke mener at også det biologiske som planene i ikke liten grad konsentrerer seg om, er av stor viktighet.  Vi ser for øvrig at vårt medlem Interesseforeningen Oslos Middelalder så vel som observatør i Fellesrådet Selskabet for Oslo Byes Vel er blitt tilstilt høringsbrevet, og håper at disse svarer på egne vegne.  At øya formelt helt til 1948 tilhørte Aker og ikke byen, finner vi av mindre betydning.  Den har alltid først og fremst spilt en viktig rolle for byen og for Akershus festning, og ikke for sognet eller kommunen hvor den formelt hørte hjemme.

Når det gjelder beskrivelsen av øyas kulturelle historie fra St. Edmunds-kirken og til våre dager finner vi denne grundig og tillitvekkende.  Vi har ikke funnet noe å kunne påpeke i den anledning.  Beskrivelsen er et viktig dokument for øyas historie hvor man har samlet stoff fra en rekke kilder som derved kan leses i sammenheng.  Når vi leser forvaltningsplanen opp­fatter vi det slik at det ikke bare er klosterruinene som av historisk verdi inngår, men også flere elementer i den senere historie, selv om det under pkt. 4 Forvaltningsplan kun står nevnt disse i tillegg til naturreservat, landskapsvernområde og plantelivsfredning.

Ikke minst viktig er den utarbeidede skjøtselsplan.  Vi har dessverre hatt erfaring for at bygninger som har vært overtatt av kommunen av vernemessige grunner i flere tilfeller har vært vanskjøttet og forfalt.  Vi oppfatter at oppgavene vil inngå i Friluftsetatens ordinære drift og forutsetter at det vil følge tilstrekkelige økonomiske midler til denne oppgaven.

Det eneste vi kan se kunne være diskutabelt er spørsmålet om den bevaringsverdige offisers­messen for de tyske okkupasjonsstyrkene, og som er eneste bevarte bygning fra denne peri­oden av øyas historie.  Det foreslås vurdert om den bør demonteres og flyttes et annet sted idet den ligger innenfor sikringssonen rundt klosterruinen.  Vi ser at man vurderer å flytte den til den sletta der det tidligere lå flere tilsvarende brakker.  (Forvaltningsplanen side 53.)  Vi synes det høres fornuftig ut og vil anbefale en slik løsning.

Ruinene etter St. Edmunds-kirken og Cistercienser-klosteret har stor bevaringsverdi.  Vi vil oppfordre til at man vurderer å bygge et glasstak over ruinene slik som ved domkirkeruinene på Hamar?  Kanonbatteriene, krutthusene og portstuene behandles etter retningslinjer i kultur­minneloven, men er ikke fredet i henhold til loven.  Man bør vurdere å gi dem en slik formell status når de langt på vei er praktisk likestilt med å være fredet.

Vi er endelig enig i at man legger til rette for at øya med dens særlige biologiske og historiske verdi skal komme folket til del ved lett adkomst og gode fasiliteter, samtidig som man legger vekt på det vern som så vel det biologiske som kulturminnene vil kreve ved et stort antall besøkende.  Totalt sett vil vi gi Fylkesmannen og de kommunale etater vår kompliment for den utarbeidede forvaltningsplanen.


Med hilsen
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm (sign.)
leder

 

 

Kopi:
Oslo kommune – Byantikvaren
postmottak@byantikvaren.oslo.kommune.no