FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

Referat fra møte i Fellesrådet 14. oktober 2008

Sted: Skur 28, Nordre Akershus kai

 

Tilstede: Ledelsen i Fellesrådet og 24 representanter for historielagene og observatørene i samsvar med deltakerliste.

 

1.      Velkommen og konstituering.

Tore Gramnæs Jacobsen ønsket velkommen på vegne av vertskapet Kystlaget Viken og foreslo Fellesrådets leder Hans A. Grimelund Kjelsen som møteleder. Som referent ble Yngve Steinar Konglevoll valgt. Det fremkom ingen innvendinger mot dette. Møteleder viste til innkallingen og korrigerte møtedato for neste møte, det skal være 21. april 2009. Det ble også understreket at det skulle være Unni Edner som er foreslått som revisor. Dagsorden, pkt 5, fikk tillegg om at Bjørn Stendahl skulle informere om Kulturminneåret.

Fellesrådets møte ble deretter ansett som konstituert.

Møteleder overlot deretter ordet til Tore Gramæs Jacobsen som holdt en orientering om Forbundet Kysten og Kystlaget Viken. Etterpå holdt leder i OMK (Oslo Maritime Kystkultursenter) Yngve Steinar Konglevoll en orientering om OMK. 

 

2.      Filmer om Oslo historie

Tor Høgvard informerte om filmene fra Oslo historie. Historielagene kan selge disse ut til sine medlemmer. Høgvard tilbyr disse for kr. 150,- pr stk, basert på selvkost ca. kr. 100,-Anskaffelse og videresalg til de enkelte medlemmer er opp til lagene. Nevnt at merverdiavgift ikke beregnes på kjøp inntil kr. 50 000,-. Det ligger normalt ingen begrensinger på fremvisning av disse filmene, bortsett fra kildehenvisning.

 

3.      Rapport om plassering av Kulturhistorisk Museeum i eller ved Middelalderparken.

Helge Winswold, Oslo Middelalder redegjorde i ord og bilder for de forskjellige mulighetene for plassering av Kulturhistorisk Museeum. Det er to forskjellige alternativer til plassering av museet, hhv nord for Bispegaten og inne i middelalderparken. Et tredje alternativ, med plassering sydvest for vannspeilet, ville være ideelt etter Interesseforeningens oppfatning. For øvrig ufordres Jernbaneverket til å legge dagens jernbanespor ved Oslo S under jorda for å gi dette arealet tilbake til byen.

 

4.      Evaluering av vårt junibesøk i Gamle Aker kirke. Forslag om besøk til Hovedøya neste år.

Alle var enige om at ekskursjonen var meget bra. De gamle ølhallene ble også besøkt. Her var det imidlertid dårlig belysning og noe ulendt, slik at det ikke var like lett for alle å ferdes der. Ved et senere besøk der må belysningen være bedre, mente årsmøtet. Hovedøya som neste besøkssted ble bifalt, og det ble foreslått forskjellige personer til å foredra. Leif Gjerland og Morten Stige ble bl.a. nevnt. Tidspunkt for en slik tur ble foreslått til perioden mai/juni neste år.

 

 

 

 

5.      Orientering om Kulturminneåret 2009.

Grete Lind Planke foredro om neste års kulturminneår. En kan kontakte Norges Kulturvernforbund for å få ideer hvordan man vil gå fram. Det oppfordres til å samarbeide på tvers mellom lag/foreninger og offentlig/privat. Jan Lillejord fortalte om Bygdebok for Aker, der Lillo Olsen er prosjektleder. Ledelsen i Fellesrådet var invitert til seminar om bygdeboken på Frogner hovedgård, den 24.10.d.å., sammen med bl.a. Knut Sprauten fra Lokalhistorisk Institutt.

 

Bjørn Stendahl sitter i juryen som tildeler Kulturvernprisen for Oslo og Akershus. Han nevnte de siste års tildelinger: Sofienlund og Fyrhuset ved gassverket på Kuba, i 2005, Gamle kvinneklinikken, 2006, og Litteraturhuset i 2007.

 

6.      Valg av styremedlemmer i Stiftelsen Oslo Bymuseum.

De sittende styremedlemmer, Anne Wenche Ore, Interesseforeningen Oslo Middelalder, og Helge Godø, Gamlebyen, ble gjenvalgt ved akklamasjon.

 

7.      Valg av ledelse og revisor for 2009.

Valgkomiteens forslag ved Inger Kjærnes, Østensjø ble vedtatt. Styret: Leder Hans A. Grimelund Kjelsen, Sogn, Anne Fikkan, Groruddalen og Grete Lind Planke, Frogner. Revisor er Unni Edner.

 

8.      Nytt og Interessant fra historielagene.

Anne Fikkan fortalte om Landslaget for historielagene. Oppfordring om medlemskap. Flere historielag mottar ellers bydelspriser, som viser at bydelene legger merke til historielagenes innsats og gjøremål.

 

Finn Geiran, Kjelsås Grefsen Nydalen, orienterte om bevaringen av gamle Grefsen videregående fra 1921. Den ble tegnet av arkitekt Kristian Biong (1870 – 1959), en av landets fremste på sin tid. Han nevnte også at Grefsen vannkuranstalt, som ligger i privat eie, er truet i dag.

 

Finn Holden, Vinderen, informerte om i alt 68 numre av deres tidsskrift, som i siste nummer bl.a. omhandler rivingen av Holmenkollen. Vinderen har permanent fotoutstilling med 30-40 bilder, som jevnlig skiftes ut. Medlemstallet var stigende, nå 1300.

 

Groruddalen opplyste om sin Årbok, den 21. i rekken.

 

Rødevand fra Ullern fortalte om samarbeid med Foreningen Norden, om Mustad, m.v. Videre var Ullern idrettsforening 100 år. Han opplyste også at åpne møter som avholdes kan innrapporteres til Deichmanske, som gir støtte til slike møter.

 

 

 

 

9.      Neste Møte.

 

Neste møte ble vedtatt å være hos Vinderen Historielag, tirsdag den 21. april 2009.

Møtet avsluttet ca kl. 2120.

 

 

 

 

Hans A. Grimelund Kjelsen

Leder            

 

Yngve Steinar Konglevoll

Referent