Fellesrådet for Historielagene i Oslo

REFERAT
fra fellesmøte på Vinderen 23. april 1996

1.    Konstituering
Per H. Bache fra Vinderen Historielag ønsket velkommen og foreslo koordinatoren, Tom S. Vadholm, som møteleder.  Han ble valgt og overtok møteledelsen.  Han ble samtidig godkjent som referent for møtet.  Det var ingen kommentarer til det utsendte referat eller til forslag til møteprogram.  Deretter presenterte deltakerne seg.  Koordinator hilste fra Grünerløkka Historielag v/Jan Erik Skjær som beklaget at de ikke kunne stille.  Rognerød og koordinator hilste begge fra Jan Sigurd Østberg i Selskabet for Oslo Byes Vel hvor møtet kolliderte med generalforsamlingen.  Gry Waage opplyste at Bymuséet var svært opptatt med jubiléet, og at det vel var derfor de ikke hadde gitt tegn fra seg.  Det er ikke hørt noe fra Hellerud eller Kampen historielag.  Liste over deltakerne følger vedlagt.

2.    Vertskapet orienterer
Øyvind Gaukstad, formann i Vinderen Historielag, orienterte om laget, herunder at det hadde et medlemsblad som utkommer med fire nummer pr. år, fire medlemsmøter i året, dataregistrering av bilder ("bildebank"), fotografering av bygninger som skal rives eller ombygges etc.  Han kom også inn på lagets visjoner om en vandreguide, bydelens historie og en kultursti langs Gaustadbekken.

3.    Vedtekter for fellesrådet
Koordinator gjennomgikk det utsendte forslag, og man besluttet noen endringer i pkt. 3 samt en språklig endring i pkt. 1.  De fastsatte vedtekter følger vedlagt.

4.    Orientering fra de kommunale og halvkommunale observatører
Byantikvar Hans Jacob Hansteen orienterte om byantikvarens stilling etter ny fordeling av ansvar mellom riksantikvaren og fylkesmyndighetene.  Hovedoppgaven er "faste kultur­minner".  Byantikvaren sorterer nå under byutviklingskomitéen, men det er felles byråd for kultur og byutvikling.  Etaten står for istandsettelse av bygninger og anlegg, men ikke lenger drift ("bukken og havresekken").  Etaten formidler også tilskudd i forbindelse med bevaring og restaurering (men ikke til foreningsdrift!).  Samarbeid er et viktig element.  Her kommer forholdet til historielagene og evt. fellesrådet inn.  Utgangspunktet er den kunnskap etaten besitter.  Arkivet i Maridalsvn. 5 står åpent til fri avbenyttelse.  Arkivet har også eldre reguleringskart fra Oslo og Aker.

Arkivar Ellen Røsjø fra Byarkivet orienterte om byarkivet som faglig er underlagt Riksarkivet.  I tillegg til dokumentarkiv har også byarkivet en egen fotosamling.  Alle er hjertelig velkommen til Byarkivets lesesal i Rådhusets østre tårn som nå er oppe fra 9-15 mandag, tirsdag og fredag, 9-20 på onsdag og stengt på torsdag.  Erik Melvold holder på med å lage egne pakker om byhistorie for skolene.

5.    Eventuelt samarbeid om felles database for registrering av historiske data
Leif Frantzen, formann i Groruddalen historielag, og hans medarbeider Gro Hoddevik orienterte om lagets registreringsvirksomhet.  Frantzen spurte om man kunne samarbeide om dette.  Etter en inngående debatt ble det besluttet å nedsette en prosjektgruppe bestå­ende av Gro Hoddevik eller en annen fra Groruddalen, Bjørn Granlund eller en annen fra Vålerenga, Odd-Egil Aasen eller en annen fra Sagene-Torshov, Dag-Ivar Rognerød samt, om mulig, en representant fra Oslo Bymuseum.  Groruddalens representant leder prosjekt­gruppen såfremt gruppen ikke bestemmer noe annet.  Prosjektgruppen skal vurdere et eventuelt standard databaseopplegg som kan benyttes av historielagene for registrering av historisk materiale, og som vil kunne gjøre det mulig med en sammenkopling for de som bruker standardopplegget og som ønsker å delta i en sammenkoplet database.  Prosjekt­gruppen skal i den forbindelse også undersøke hva som allerede foreligger i f.eks. offent­lige etater, Lokalhistorisk Institutt og Landslaget for lokalhistorie.

Fredrik Juel Haslund reiste spørsmålet om de høye priser på lån av bilder fra Bymuséets bildearkiv.  Han ønsket at Fellesrådet tok opp denne saken på sin agenda.

6.    Nytt og interessant fra de forskjellige lagene
En rekke av historielagene orienterte kort om interessante opplegg som de har utført eller er i ferd med å utføre.  Man var enige om at denne posten bør få mer tid i fremtiden.

7.    Orientering fra Landslaget
Per Henrik Bache, som er Oslos, Akershus' og Østfolds felles representant i Landslagets styre, orienterte om en del av de sakene som Landslaget arbeider med.

8.    Eventuelt
Gaukstad spurte om Rådet burde gjøre noe i forbindelse med utstillingen "Fortiden i dag" som skal arrangeres på Info-Rama i Sandvika 25. - 27. oktober 1996 (se vedlegg).  Det var ingen av lagene som umiddelbart kunne stille noen til en komité i den forbindelse.  Per H. Bache opplyste at han skulle være der i annen forbindelse, og påtok seg å motta henvendelser fra historielag som ønsker en form for deltakelse.  Disse bes kontakte ham.

Byantikvaren minnet om kulturdagene til høsten og kulturminneåret 1997.  I sistnevnte skal det særlig legges vekt på "kystens landskap og vannets veier".

Bjørn Korsvold opplyste at Uranienborg Majorstuen Historielag hadde fått ny adresse; Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo.

9.    Neste møte m.m.
Eivind Vatn, formann i Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, spurte om de kunne få bytte med Vålerenga som vertskap idet de til høsten skal feire et spesielt jubileum, og ville gjerne arrangere fellesmøtet i den forbindelse.  Vålerenga sa seg villig til det hvoretter det ble besluttet at møtet onsdag 23. oktober 1996 arrangeres av Grefsen-Kjelsås-Nydalen, mens Vålerenga arrangerer møtet neste vår, som ble datofestet til tirsdag 22. mars 1997.

Koordinator fikk fullmakt til å invitere Maridalens Venner som medlem av Fellesrådet såfremt de mener de tilfredsstiller deltakelsesbestemmelsene, og å invitere Deichmanske Bibliotek og Oslo og Akershus avdeling av Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring som observatører.  Videre fikk han fullmakt til å innhente en del elementære opplysninger fra historielagene, herunder om hvilken støtte de mottar fra forskjellige offentlig kilder.  Sistnevnte skal behandles konfidensielt og skal bare danne grunnlag for statistisk oversikt hvor de enkelte lag eller offentlige etater ikke kan identifiseres.  Av­slutningsvis takket han Vinderen Historielag for utmerket opplegg og de fremmøtte for hyggelig samvær.

Etter post 3 på programmet ble det servert kaffe og kaker.

Oslo, 28. april 1996

Tom S. Vadholm

Vedlegg

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

REFERAT fra fellesmøte på Vinderen 23. april 1996

DELTAKERLISTE

Historielagene:

Bygdøy-Frogner:                          Ragnvald Bing Lorentzen og Gry Waage

Grefsen-Kjelsås-Nydalen:             Kari Eng og Eivind Vatn

Groruddalen:                                Leif Frantzen og Gro Hoddevik

Grünerløkka-Sofienberg:

Hasle-Frydenberg:                        Tor Hertveit og Eva Tangen Solberg

Hellerud:

Kampen:

Sagene-Torshov:                          Ingeborg Okkenhaug og Odd-Egil Aasen

Sogn (Lokalhistoriens venner):      Knut Olborg

Søndre Aker:                                Aasmund Steenstrup

Ullern:                                          Tom S. Vadholm

Uranienborg-Majorstuen:              John Søraa Bredesen og Bjørn Korsvold

Vinderen:                                      Per H. Bache, Evelyn Borchsenius og Øyvind Gaukstad

Vålerenga:                                    Odd Bergersen og Bjørn Granlund

 

Faste observatører:

Aker Sogneselskap:                      Grete Lian Frøen

Byantikvaren:                                Hans Jacob Hansteen

Byarkivet:                                     Ellen Røsjø

Bymuséet:

Oslo Byes Vel:

 

Gjester (i forbindelse med nystart m.v.):

Fagerborg m.v.:                            Dag-Ivar Rognerød

Ullevål-Blindern-Akersborg:         Fredrik Juel Haslund