Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo 23, oktober 1996, kl 1830-1900 på Haraldsheim vandrerhjem


Til stede: 10 historielags representanter, observatører fra Oslo Byes Vel og Oslos byarkiv, styremedlem i Landslaget for lokalhistorie samt Fellesrådets koordinator- tilsammen 15 deltakere


KONSTITUERING

Koordinator ønsket velkommen. Etter forslag fra representanten for arrangerende historielag ble koordinator valgt som møtelder mens arrangerende lag  stilte sekretær.

Møteprogram i samsvar med innkallingen ble godkjent.

RAPPORT FRA KOORDINATOR

Følgende ble opplyst
   -Maridalens venner  vil delta med representant i Fellesrådet
...-Oslo bymuseum vil delta med observatørstatus i rådet
   -Fortidsminneforeningen har ennå ikke gitt tilbakemelding om
    deltakelse
Koordinator minnet om utfylling av opplysningsskjema.

Standard databaseopplegg for fotog
rafier m.v.

Skriv av 24.09. 96 fra Groruddalen historielag ble omdelt.
Det fremgikk av kommentarene som ble gitt til dette skriv,at prosjektgruppen ikke har hatt møte, Skrivet ga imidlertid status i arbeidet.

Rådet takket for gitt informasjon ogber prosjektgruppen fremme for-slag til opplegg, om mulig med skissering av kostnader.

Rapport fra styremedlem i Landslaget

Det var avholdt et todagers seminar i Inntrøndelag om historie-lagsarbeid. Landslaget sto som arrangør. Et lignende seminar vil bli arrangert på Østlandet. Nærmere beskjed vil bli gitt historie-lagene.

Støtte til middelaldermuseum i Oslo

Skriv fra Vinderen historielag var sendt ut om saken sammen med innkallingen. Det    rådde enighet om at Rådet burde støtte saken. Koordinator fikk i oppdrag å utforme en støtteerklæring til ledel-sen av prosjektet. I og med at Gemlebyen historielag ble stiftet samme dag ville det være naturlig å søke
samråd med dette lag før saken ble fremsendt.

De høye priser på lån av bilder fra Bymuseets arkiv

Skriv fra Bymuseet ble omdelt.Det fremgår av skrivet at historie-lagene i Oslo slipper arkivavgiften. Rådet fant derfor foreløbig å kunne avslutte saken.
 
 Eventuelt.
.

Koordinator Tom S. Vadholm sa seg etter henstilling fra møte-deltakerne villig til å fungere som koordinator også i 1997.

Neste møte

Neste møte er berammet til 22. april 1997 med Vålerenga historie-lag som arrangør.

Representanten for Sagene- Torshov historielag ville med glede invitere til møte i oktober 97 for Fellesrådet.


Grefsen, 1. november 1996
  (sign.)
Eivind Vatn
referent


PS Koordinator avsluttet møtet presis klokken 1900. Godt gjort! Kultur- og festaften med Harry Lagert i fokus tok til umiddelbart etter dette.

D.S.