Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo
tirsdag 22. april 1997, kl. 19.00, i Vålerenga Velhus.

Til stede: 20 representanter fra 12 historielag, observatører fra Oslo Byarkiv, Oslo Bynuseum og Oslo Byers Vel.

Det utsendte forslag til møteprogram ble godkjent.

1. KONSTITUERING.

Etter forslag fra arrangerende historielag ble koordinator Tom S. Vadholm valgt til møtelder, mens Vålerena historielag stilte med møtesekretær, Bjørg Staal.

2. ORIENTERING OM VÅLERENGA HISTORIELAG.

Historielagets leder, Odvar Horne, ga en kort orientering om lagets virksomhet.

3. RAPPORT FRA KOORDINATOR.

Koordinators rapport fra 1996 ble utdelt og gjennomgått.  Rapporten gjenspeiler den virksomhet og utvikling som er skjedd i Fellesrådet for historielagene i Oslo siden stiftelsen i desember 1995.
Rapporten ble tatt til orientering.

Koordinator ønsket Maridalens Venner velkommen som nytt medlem i Fellesrådet.

4. EVENTUELLE ANDRE RAPPORTER.

Per H. Bache gav en kort orientering om Landslaget for lokalhistorie, bl.a. om håndbok for historielag.
Han foreslo å legge historielagenes adresser på Internett, og spurte om noen hadde noe i mot dette.
Det fremkom ingen motforestillinger til forslaget.

5. ORIENTERE KOMMUNEN OM HISTORIELAGENES EKSISTENS.

Koordinator mente at sentrale myndigheter i kommunen var for lite kjent med historielagenes eksistens.  Vil skrive brev til kommunen og foreslå at historielagene ble konsultert f.eks. ved navnsetting på skoler, holdeplasser o.l.
Leder av Kampen historielag var ikke enig i at kommunen ikke hadde kjennskap til historielagene - og opplyste at deres lag hadde god kontakt
med kommunen bl.a. i bevaringsspørsmål.
Koordinator presiserte at han med sentrale myndigheter ikke mente bydelene, som de enkelte historielag selv måtte ta kontakt med - det var ikke Fellesrådets oppgave.
Etter denne presisering sluttet Fellesrådet seg til forslaget.
Byarkivar Bjørn Bering orienterte om en komite som skal nedsettes i forbindelse med Oslos 1000 års-jubileum.  Komiteen vil bestå bl.a. av Byantikvaren, byarkivaren samt en representant fra Fellesrådet.
Valg av en representant tas under posten Eventuelt.

...2

2

 

6. FORTIDEN I DAG.

 

Orientering av Bache og Vadholm om utstillingen på Info-Rama i Sandvika i 1996. En rekke regionale historielag deltok, men ingen fra Oslo.  Historielagene i Oslo bør ha en stand tilgjengelig som kan informere og ta i mot innmeldinger. Vadholm fikk anledning til å organisere noen for å arrangere en stand, dersom det blir aktuelt.

 

7. NYE MEDLEMMER.

 

Koordinator leste E-mail-brev fra Lokaltrafikkhistorisk Forening som ønsker medlemskap i Fellesrådet.
Foreningen ble enstemmig opptatt som fullverdig medlem. 
Det finnes en del andre foreninger f.eks. ved kommunale virksomheter som Brannvesenet, Vannverket, Ullevål Sykehus m.fl. som kan ønske medlemskap.  Skal det settes en grense for hvem som kan opptas som medlem?
Byarkivaren sender Fellesrådet en oversikt over foreninger med historiske interesser.

 

8. ORIENTERING FRA SELSKABET FOR OSLO BYES VEL OG AKER SOGNESELSKAP.

 

Jan Sigurd Østberg orienterte om det gamle, ærværdige Selskab for Oslo Byes Vel - som ble stiftet allerede i 1811 - og følgelig er eldre enn Norges Grunnlov.
Østberg trakk opp linjene fram til i dag.

Av spesiell interesse for historielagene er et praktisk samarbeid mellom Oslo Byes Vel og Fellesrådets medlemmer. Blant annet åpnes for mulighet for egne sider bak i tidsskriftet St. Halvard.
Østberg infornerte også om at det vil komme en ny utgave av Oslo Byleksikon i år 2000. Denne opplysning fikk koordinator til å oppfordre historielagene om å gjennomgå og kontrollere de opplysninger som gjelder deres område. Ikke alt som står i leksikonet er riktig. Østberg lovet å tilskrive historielagene om dette.


Tom S. Vadholm, supplert av Per H. Bache, ga en kort orientering om Akers Sogneselskap som ble stiftet i 1807 som Selskabet for Agger Sogns Vel.

 

9. NYTT OG INTERESSANT FRA HISTORIELAGENE.

 

Representanter fra Søndre Aker, Ullern,  Bygdøy-Frogner, Kampen og Vinderen orienterte om vandreturer, kulturarrangement m.m.  Det yngste historielaget - Gamlebyen - imponerte med sine aktiviteter, interessegrupper - og innsats det halve året de har vært i virksomhet.
Sagene-Torshov informerte  om videoen KONDUKTØREN, som Sporveien leier ut gratis til interesserte.

 

...3

3

 

10. EVENTUELT.

 

- Valg av representant til Byhistorisk komite - underkomite av Oslo Kommunes Hovedkomite for 1000 års-jubileet.
Gro K. Hendriksen fra Gamlebyen historielag ble valgt som Fellesrådets representant.

 

- Sagene-Torshov historielag framla forslag til en uttalelse fra Fellesrådet om truslene mot hovedstadens kystbebyggelse og maritime landskap.
Behandlingen av uttalelsen ble foreslått utsatt.
Forslaget vedtatt enstemmig.
Sagene-Torshov reviderer uttalelsen og sender den til de enkelte historielag til forhåndsgjennomgåelse.

 

- Kulturminneåret. Det ble klaget over dårlig informasjon og interesse for Kulturminneåret fra bydelenes side.  Enkelte historielag lager egne arrangementer i forbindlese med kulturminneåret.

 

11. NESTE MØTE.

 

Neste møte ble berammet til onsdag 1. oktober 1997, med Sagene-Torshov historielag som vertskap.
For våren 1998 ble onsdag 22. april valgt som møtedag og Bygdøy-Frogner kultur- og historielag blir vertskap.

 

Koordinator takket for fremmøtet - møtet avsluttet kl. 22.15.

 

Oslo 23. april 1997

 

Bjørg Staal
referent