REFERAT FRA MØTE I FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO 1. OKTOBER 1997 KL. 19.00 I BYDELSLOKALENE SAGENE/TORSHOV

1.  Konstituering
Etter forslag fra arrangerende historielag ble koordinator Tom S. Vadholm valgt til møteleder.  Sagene Torshov historielag stilte med møtesekretær, Odd-Egil Aasen

2.  Orientering om Sagene Torshov historielag
Historielagets leder, Bodil Erichsen, orienterte kort om lagets virksomhet.

3.  Tingsamlinger i Aker i 1860-årene.
Bodil Erichsen, som har arbeidet med kartlegging, innsamling, og utgivelse av Tingsamlinger i 1860-årene, orienterte om dette arbeidet, og spesielt husker vi historien om Ole Nykværn og hans bestrebelser i en farskapssak.

4.  Rapport fra koordinator.
Koordinator orienterte kort om sine aktiviteter siden forrige fellesrådsmøte.  Han har sendt brev, og vært i kontakt med Oslo Kommune, byrådsavdelingen for skole og kultur for med hensikt å invitere til samarbeid mellom kommunen og Fellesrådet.  Det legges opp til et møte med kommunen i november for å diskutere et eventuelt samarbeid.  Videre har koordinator forstått utsendelse og informasjon til nasjonale og lokale naboorganisasjoner, Lokalhistorisk Institutt, og Landslaget for Lokalhistorie.

5.  Eventuelle andre rapporter
Åsmund Stenstrup, vararepresentant i Landslaget for Lokalhistorie orienterte kort fra årsmøtet i Landslaget for Lokalhistorie, og kunne berette om små historielag med høyt aktivitetsnivå.  I tillegg jobbes det med en strategiplan for organisasjonen.
Leif Frantzen, Groruddalen historielag, orienterte om arbeidet med en felles database for registrering av historiske data.  Deichmanske bibliotek har utviklet et slikt system i samarbeid med Groruddalen historielag.  Dette arbeidet er i en pilotfase, og Deichmanske bibliotek ønsker erfaringer fra denne piloten før det kjøres bredere ut, og den nedsatte prosjektkomite kan vurdere saken.

6.  Evaluering av kulturminneåret og -stafetten
Flere historielag berettet om sine erfaringer med stort engasjement.  Erfaringene er delte.  Det virker som om mange historielag har hatt suksess med sine enkeltarrangementer, både i Oslo og i resten av landet. For Oslo var det valgt 14 kulturminner og 19 bidrag var registrert totalt for Oslo.  Det savnes et bredere engasjement fra kommunen og bydelene, da det virker som om mange av bydelene har vært lite engasjert og ikke fungert som den motoren de var tiltenkt.  Det har vært relativt liten pressedekning og lokalpressen i Oslo avspeiler ikke engasjementet i de enkelte historielagene og arrangementet som helhet.

7.  Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.
Flere av deltakerne orienterte, herunder Uranienborg/Majorstua historielag v/Knut Holtermann orienterte om sine prosjekter, Kultur gir helse og internett i historielagsarbeid.
Oslo Byes Vel v/Østberg orienterte om sine aktiviteter som blant annet er knyttet til utgivelsen av St. Halvard, hvor de inviterte historielagene til å bidra med stoff.  I tillegg arbeider de med et program for kulturhistorisk skilt.
Lokaltrafikkhistorisk Forening v/Sartz orienterte om sin organisasjon og  om det planlagte 100-års jubileet for Holmenkollbanen.

8.  Evaluering av Fellesrådet og vårt samarbeid i dette.
Formen og rollen til Fellesrådet ble diskutert og den generelle oppfatningen var at møtene fungerer bra med koordinator som leder. Et innspill fra Vinderen historielag om utveksling av program ble diskutert, og det ble vedtatt å sette ned en komite som utreder spørsmålet til neste møte i Fellesrådet.  Denne komiteen ledes av Gaukstad, Vinderen historielag, med deltagelse av Erichsen, Sagene Torshov historielag og Frantzen, Groruddalen historielag.

9.  Om observatørene, herunder eventuell vedtektsendring.
Observatørene føler seg komfortable med den status de har, men ønsker gjerne å kunne stille med flere på møtene. Forslag til vedtektsendring ble på denne bakgrunn vedtatt;
"Observatørene møter normalt med en representant hver" endres til "en eller to".

10.  Valg av koordinator for 1998
Tom S. Vadholm ble med akklamasjon valgt til koordinator for 1998.

11.  Eventuelt
a) Interesseforeningen Oslo 'Middelalderforening ble tatt opp som nytt medlem
b) Det ble orientert om at 1. januar 1998 er det 50-år siden sammenslåingen Aker-Oslo.

12.  Neste møte
Neste møte ble fastholdt til onsdag 22. april 1998 med Historie - og kulturlaget (i Bydel 1) Bygdøy/Frogner som vertskap.
Møtet for høsten 1998 berammes til 22. oktober med Groruddalen historielag som vertskap.


Koordinator takket for fremmøtet - møtet avsluttet kl. 22.00


Oslo 7. oktober 1997

Odd-Egil Aasen
referent