Kultur- og historielaget Bygdøy-Frogner

Referat  fra  Fellesmøte  for  Historielagene  i  Oslo,  22de  april  1998.

1.       Konstituering.  Tom S. Vadholm ble møteleder, sekretær ble Grete Lind Plamke fra arrangørlaget.

2.       Orientering  om  Kultur-  og  Historielaget  Bygdøy/Frogner.  Ragnvald Bing Lorentzen fortalte om laget og Schafteløkken.. Laget vårt ble startet i 1994 og vi har nå innpå 200 medlemmer.  Vi har et nært samarbeid med Bydelsadministrasjonen og har deltatt i prosjektet "Levende bydel" og prøveprosjektet "Kultur og Helse".  Laget har også vært med på arbeidet med bydelskartet for Frogner.  Videre arbeider vi for et bibliotek og samlingspunkt i bydelen vår, og vi støtter Vestkantbadets Venner, Oslo Bymuseum og bevaring av bebyggelsen på øyene i Oslo.

3.       Jakten    grensestener.  Knut Olborg orienterte om grensestenene i det gamle Oslo.  I 1859 kom den første byutvidelsen på østsiden av Akerselven.  I 1878 ble byen utvidet "så langt øyet kunne se", og 81 stener ble satt ut for å markere grensen.  Utenfor denne igjen ble det satt ned 71 stener.  Stenen er merket med nr. og krone samt K for Kristiania og A for Aker.  De ytre 71 stenene har ikke krone - de er nummerert fra 1 - 71.  I St. Halvard 1/98 kan man lese om grensestenene - til nå er det funnet 15 stener.  Knut Olborg ønsker å bli informert dersom noen finner flere!  Stenene står der hvor vei krysser elver og bekker: let på kartene, det skal finnes ørsmå merker på kartet som markerer stenene (de økonomiske kartene i målestokk 1:1000).

4.       Rapport  fra  koordinator.  Tom S. Vadholm redegjorde for sin rapport, sitt brev til Oslo kommune om historielagene og kommunens svar.  Rapporten og brevene ble delt ut på møtet.

5.       Eventuelle  andre  rapporter.  Per Bache (med Aasmund Steenstrup som vara) er "vår" representant i Landslaget for Historielag.  Det er 10 historielag i Oslo som er medlem, de andre lagene ble sterkt oppfordret til å melde seg inn.

Øyvind Gaukstad (med Gry Waage som vara) er med i referansegruppen for interrimsstyret for Middelaldermuséet i Gamle Oslo.  Til 1000-års jubileet skal parkområdet i Ruinparken være være gjort i stand og ruinene beskyttet.  Man håper også at muséet i den gamle lokomotivstallen skal være ferdig til år 2005.  Det er ønsket at heløe kulturhistorien skal være samlet på Sørenga til Universitets jubileum i 2001 -.

6.       Historielagenes   offisielle   status   og   virksomhet.  Det ble delt ut utdrag av de relevante lover hvor det var naturlig at vi hadde uttalelsesrett.  Historielagene oppfordres til å stille seg til disposisjon for Bydelsutvalgene når det gjelder bygge- og rivningssaker.  Den nye plan- og bygningsloven åpner for at ekstern ekspertise kan trekkes inn i slike saker.

7.       Fellesrådets  muligheter  til  å  avgi  uttalelser.  Dersom fellesrådet blir bedt om å uttale seg på vegne av alle historielagene, ble det foreslått følgende:

a)  Foregående, nåværende og neste møtearrangør utarbeider et forslag til en felles uttalelse.

b)  Fellesrådet skal ikke uttale seg mer enn to ganger om året - etter møtene.

c)  Flere var betenkt over at det enkelte historielag skulle være bundet av en felles uttalelse dersom denne ikke var skikkelig gjennomarbeidet og drøftet. (eksempel: Middelaldermuséet)

Det kom klare signaler om at saken bør forberedes nøye før den tas opp på ny på et senere møte.  Øyvind Gaukstad fikk ansvaret for dette - saken må sendes ut til lagene i god tid før møtet.

8.       Historielagenes   og   Fellesrådets   deltagelse   i   Oslos   1000-års   jubileum   i   år   2000.  Tom Vadholm vil kontakte relevante historielag etter behov om dette blir ønsket.  Det finnes en "fagkomité for historie" i forbindelse med jubiléet: vår representant her er Gro Hendriksen. Hun ønsket tilbakemelding fra lagene om hva de forventet av henne - ta kontakt! Fagkomiteen gir råd til hovedkomitéen.  De har fått igjennom to bokprosjekter:

a)  En Oslo-historie for barn og unge.

b)  En ett-binds Oslo-historiel

Det ble spurt om det var spesielle søknadsfrister eller andre frister, men det var det ikke. Uansett:  vær rask dersom man ønsker å være med!!!

15de mai - St. Halvards dag - skal det være historisk(e) opptog som samles i Bjørvika - her må historielagene trå til.

Historielagene oppfordres til å ta kontakt med de bydelene som har egne jubileumskomitéer - be om å få delta.  Vær tilgjengelige og infpormer om eventuelle egne programmer.

Oslo Bymuseum har to prosjekter: "Byen vokser" og "Byborgeren". Lokallagene må ta kontakt  og informere om personer som har hatt betydning for egen bydel.

Hvordan  kan  historielagene  bidra?

Ved bl.a. å samle inn bilder og gjenstander som anskueliggjør historien.  Vis lysbilder, lag byvandringer og utstillinger - gjerne i samarbeid med Folkeakademiet.

Eldres minner: oppsøk dem og få dem til å fortelle - materialet kan formidles senere.

Hjertesukk: ikke glem de ytre bydeler! Og husk at dersom vi ønsker å delta i jubileumsarbeidet:  vær raske!  Enkelte av lagene er allerede blitt bedt om å delta.

Vadholm tar kontakt med Gro Balas og hører om hvordan komitéen vil vi skal delta - han sender deretter ut informasjon til lagene med kontaktadresser etc.

9.       Norsk  metallsøkerforening.  Formannen Erik Rønning Johansen orienterte om foreningen og fortalte om en del av funnene og prosjektene de hadde vårt med på.  Foreningen har vel 90 medlemmer hvorav halvparten holder til i Oslo. De stiller seg til disposisjon for alle - f. eks. i forbindelse med byggesaker hvor man mistenker at det kan være ting av interesse i grunnen.

10.     Orientering  fra  Oslo  Bymuseum.  Utgikk da ingen fra muséet møtte.

11.     Nytt   og   interessant   fra   historielagene   og   observatørene.  Oslo byarkiv planlegger flytting.  Materialet i Maridalsveien 3 blir lite tilgjengelig i ca. ett års tid frem til høsten 1999 - alt skal nå samles i Maridalsveien 3.  Vi får mer informasjon på neste møte.

Tom S. Vadholm fra Ullern fortalte at de hadde startet medlemsblad "Langt vest i Aker" - i tillegg til årboken som kommer hvert annet år.  Medlemsbladet skal komme ut med ca. 3 nummer i året.  Øyvind Gaukstad fra Vinderen fortalte at det neste nummer av dere medlemsblad vil bli spesielt omfattende og ta for seg Holmenkollbanens 100 år.

Oslo Bys Vel: manus til neste utgave er sendt ut til høring.

Bygdøy/Frogner - i samarbeid med Ullern Historielag - arbeider for at det også skal lages et bydelskart for Bygdøy.

12.     Historielagene  som  medlemmer  hos  hverandre.  Det ble foreslått at man ikke skulle være automatiske medlemmer hos hverandre, men at man kunne opprette "bytteabonnementer".  Lagene oppfordres til å gjøre individuelle avtaler.

Oslo Bymuseum. Kontingenten her er svært høy (1000 kr.) for lagene - her bør vi prøve å få til en annen avtale.  Gry Waage oppfordres til å ta dette opp i bymuseets råd.

Det kom også spørsmål om medlemmenes møterett på hverandres møter.  Det er nedsatt et utvalg (Øyvind Gaukstad, Bodil Chr. Erichsen og Leif Frantzen) som skal arbeide videre med denne saken - utvalgets innstilling bør tas opp på neste møte.

13.     Opptak  av  nye  medlemmer.  Bekkelagets Lokalhistoriske Forening ble opptatt som medlem.

14.     Eventuelt.  Karl Raaholt fra Søndre Aker ønsket at det skulle utarbeides et kart over hvilke historielage som dekker hvilke områder.  Se Vadholms oversikt over Oslo Kommune - eventuelle rettelser kan sendes til ham.

Offisielt stedsnavnregister i Oslo?  Sørkedalen har begynt på dette arbeidet - andre lag oppfordres til å gjøre det samme.

Fritz Holland.  En oversikt over alle hans artikler ble utdelt.

15.     Neste møte. Dette blir torsdag 22de oktober med Groruddalen Historielag som vertskap. Møtet våren 1999 blir onsdag 21de april med Ullern Historielag som vertskap.

Gulsvik, 9/6-1998.  GLP.

Deltagere  fellesmøte  22de  april  1998:

Tom S. Vadholm                                                                  Koordinator/Ullern
Knut Olborg                                                                         Lokalhistoriens Venner - Sogn
Øivind Øiestad                                                                      Maridalens Venner
Rolf Mellem                                                                          Sørkedalen Historielag
Aasmund Steenstrup                                                             Søndre Aker Historielag
Karl Raaholt                                                                         Søndre Aker Historielag
Per Henrik Bache                                                                 LLH og Vinderen Historielag
Ragnhild Magnussen                                                             Akers Sogneselskap
Eva Tangen Solberg                                                              Hasle og Frydenberg Historielag
Tor Hertveit                                                                          Hasle og Frydenberg Historielag
Leif Frantzen                                                                         Groruddalen Historielag
Helge Godø                                                                          Gamlebyen Historielag
Jan Lillejord                                                                          Groruddalen Historielag
Erik Rønning Johansen                                                          Norsk Metallsøkerforening
Leif Thingsrud                                                                       Oslo kommune - Byarkivet
Fredrik Juel Haslund
Bjørn Granlund                                                                     Vålerenga Historielag
Bjørg Staal                                                                           Vålerenga Historielag
Øyvind Gaukstad                                                                  Vinderen Historielag
Tore Bratlie                                                                          Hellerud Historielag
Eva K. Nilsen                                                                       Hellerud Historielag
Bjørnulf Sandberg                                                                 Grefsen - Kjelsås - Nydalen
Kirsten Hox                                                                          Grefsen - Kjelsås - Nydalen
Gro Hendriksen                                                                    Gamlebyen Historielag
Ragnvald Bing Lorentzen                                                       Bygdøy/Frogner
Kari Skoland                                                                        Bygdøy/Frogner
Dag Nathan                                                                          Bygdøy/Frogner
Grete Lind Planke                                                                 Bygdøy/Frogner