Referat fra møtet i

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

22. oktober på Nordtvet Gård

Vertskap: Groruddalen Historielag.

 

Lederen i Groruddalen Historielag, Leif Frantzen, ønsket velkommen.

 

1. Konstituering:

Tom S. Vadholm ble valgt til møteleder, og Gunnar A. Finholth sekretær.

Navneliste ble sendt rundt og det var 30 deltakere (se vedlegg).

2. Orientering om Groruddalen Historielag

Lederen i Groruddalen Historielag orienterte om Groruddalen Historielag, om lagets arbeid og spesielt om stabburet vi var i.

3. Rapport fra koordinator Tom S. Vadholm siden siste møte.

Har hatt flere kontakter i anledning Oslo 1000 år.

Artikkel i Lokalhistorisk Magasin om historielagsbevegelsen i Oslo.

Har skaffet oversikt over lokalaviser og radioer etc. for pressemeldinger o.l.

Har hatt kontakt med Fortidsminneforeningen hvis Oslo og Akershus avdeling er vedtatt invitert som observatør.  De er særlig opptatt av bevaringsverdige bygninger.

Solemskogen historielag er invitert til å bli medlem. Dette er et lokal/vel historielag.

(Pål Haugen informerte om at det er dannet et Østensjø Historielag)

4. Historielagene og byjubileet.

Spesialrådgiver Johannes Jaastad informerte om planene for byjubileet og arbeidstittelen er "Byen som setter spor".  Av programmet kunne han fortelle at det er invitert til en internasjonal historiekonferanse i Oslo i jubileumsåret.  Resultatet etter den store spørreundersøkelsen som alle husstandene fikk i posten blir offentliggjort senere.  Det er ikke gjort noen kalkyle på tilstrømningen til byen, men alle borgere oppfordres til å komme på Rådhusplassen nyttårsaften 1999/2000 for å markere starten. Pål Haugen fortalte at arrangementet var delt opp i fire:

1) Utfordringene og Rekordene:  her vil Holmenkollen spille en rolle.

2) Kongene og Kontrastene:  her inngår 17.mai.

3) Drømmene og Natten:  her er den lyse sommernatten.

4) Marka og mulighetene:  Oslos fantastiske omgivelser belyses.

Det er kommet en invitasjon til bydelene for opplegget 14. mai med tema ”Middelalderen”. For å hjelpe på fantasien kommer det ut et temahefte over jul med eksempler slik at organiseringen av aktivitetene kan gå lettere i arbeidet for å markere Middelalderen. Når temaheftene kommer ut ønsker organisasjonen til bakemelding på hva bydelene og historielagene ønsker å engasjere seg i.  Spørsmål fra koordinator om det under byjubileetskal holdes tale for "fru Nilsen" på "herr Nilsen"s jubileum, dvs. lokalhistoriske begivenheter etc. fra de delene av byen som den gang det skjedde ikke var en del av den? Det skal holdes en tale for fru Nilsen selv om Aker ble innlemmet i Oslo først 1948.

5. Jubileumsutgaven av Oslo bys historie

Gro Hendriksen redegjorde for komiteene som bidrar til arbeidet. Det skal skrives en Oslo historie for barn og et praktverk om Oslos historie. Oslo Byhistorie er delt: Del 1: 1000-1810 og Del 2:  1814-1990. Spørsmål: Er det mulig å få en innholdsfortegnelse til det nye historieverket for å kunne komme med innspill fra historielagene?  Fristen for del 2 er mai 1999.

6.Uttalelse om Oslo middelalderby – park og museum

Helge Gobø fra Gamlebyen Historielag refererte vedlagte brev fra Fellesrådet for Historielag i Oslo. VEDTAK: Lagene godkjente utkastet.

7. Avtale om bruk av fotografiske bilder

Leif Frantzen : Komiteen har ikke hatt noen møte, men Deichmanske Bibliotek har laget en utmerket løsning på problemet. Grethe Vollum, Deichmanske Bibliotek redegjorde for bruken av bilder på Internett. Opphavsretten til bildene kan opphøre når: ”Fotografen har vært død i mer enn 15 år eller at bilde er mer enn 50 år”. Gro Hoddevik, Deichmanske Bibliotek - Bjerke fortalte om arbeidet med å skanne inn bildene på data og hvilke standarder de hadde benyttet. Spørsmål: Opphavsrettene endrer dette folks holdning til å gi fra seg familie bilder når disse skal bli tilgjengelig på Internett?  Nei, bildene er gitt til publisering, men vi bør ha en avtale. Kan disse benyttes til andre formål?  Nei. Kan disse bildene kobles opp mot digitalt kartverk? Nei, men det er mulig. Bruk av bilder fra Internett til andre publikasjoner? Nei, ikke uten samtykke fra opphavsrettshaveren. Historielagene anbefales å lage sine egne Internett sider for å publisere det stoff som de har. Leif Frantzen delte ut det avtaleforslag som Groruddalen Historielag benytter. VEDTAK: Det etableres en ad hoc komite som består av Leif Frantzen, Tom S. Vadholm og Aasmund Steenstrup for sammen med Grethe Vollum å vurdere disse spørsmål.

8. Kopiering av utlånte bilder

Arkivet på Bjerke har ca 2200 bilder. Bildene er registrerte på egne skjemaer med tekst som følger bildene ved utlån. Kopiering er ikke ønskelig.

9. Utveksling av program etc.

VEDTAK: Saken legges død, men det er opp til det enkelte historielag om de ønsker å sende sine publikasjoner til alle lagene.

10. Eventuelle andre rapporter

Referat fra Landslagets styremøte i Trondheim: Per Henrik Backe refererte fra møte og fortalte at Landslagets Internett sider er ferdig i November 1998. Håndboken om hvordan du skal drive et historielag er forsinket.

11. Kulturminner i Oslo-regionens skogsområder.

Øyvind Gaukstad redegjorde for det arbeid som pågår med å registrere kulturminner i Oslomarka. Det er avholdt flere seminarer, men historielagene er/har ikke vært invitert. OOT arbeider med registrering. Spørsmål: Ønsker lagene å delta eller trengs det en felles strategi fra fellesrådet for dette arbeid. Området dekker flere kommuner og fylker. Byantikvar Hans Jacob Hansteen har drøftet med andre etater og eiere av marka, og dette kan bli enormt arbeid. Først må det registreres på kart det som er kjent, noe som ikke har vært gjort. Leif Frantzen er bekymret for at dette arbeidet er ”ENORMT” og alt for stort for et lokalt historielag. VEDTAK: Øyvind Gaukstad og Tom S. Vadholm tar kontakt med Skiforeningen og andre aktuelle for drøfting av problemene. Fellesrådet er positiv til en felles opptreden i denne sak.

12. Nytt fra historielagene.

Vinderen Historielag har laget et kulturkart over Vinderen og restaurert smia på Gaustad gård. Vålerenga Historielag holder årlig en fotoutstilling som samler mange mennesker, samt har byvandringer. Siste vandring satte de ned en funnet grensestein. Lokaltrafikk­historisk Forening / Sporveismuseet har etter Sporveisvedtak i år ikke kunnet kjøre med gamle sporvogner i byen.  En vogn fra Holmenkollbanen fra 1917 er satt i stand.  Det har også vært en veteranbusstreff på Akershus festning. Kollektivtrafikken er 125 år i år 2000.

13. Valg av koordinator for 1999

Tom S. Vadholm gjenvalgt.

14. Eventuelt

Hva med rekruttering til historielagene? Det bør settes opp et seminar om rekruttering. Byjubileet skal benyttes til å vekke yngre mennesker til historisk interesse.

15. Neste Møte

Neste møte 21. April 1999 på Samfunnshus Vest på Røa.  Vertskap er Ullern Historielag.
Høstmøte  20. Oktober 1999 med Uranienborg Majorstuen Historielag som arrangør.

 

Møtet slutt kl. 22.20

2

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Liste over deltakere på Fellesrådets møte på Nordtvet 22. oktober 1998

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag

Gamlebyen historielag

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Groruddalen Historielag


Grünerløkka-Sofienberg historielag

Hellerud Historielag

Maridalens Venner

Lokalhistoriens Venner - Sogn og omegn

Søndre Aker Historielag

Ullern Historielag

Uranienborg Majorstuen Historielag

Vinderen Historielag

Vålerenga Historielag

Lokaltrafikkhistorisk Forening

Akers Sogneselskap

Oslo kommune - Byantikvaren

Oslo kommune - Byarkivet

Andre

Tom S. Vadholm (Ullern Historielag)

Ragnvald Bing Lorentzen

Helge Godø
Gro Hendriksen

Kirsten Hox
Bjørnulf Sandberg

Gunnar Finholth
Leif Frantzen
Aud M. Sylte

Roar Sønbø Kristiansen

Tore Bratlie
Ova K. Nilsen

Øivind Øiestad

H. A. Grimelund Kielsen
Knut Olborg

Aasmund Steenstrup

Nils Carl Aspenberg

Bjørn Korsvold

Øyvind Gaukstad
Anne-Wenche Ore

Bjørn Granlund
Bjørg Staal

Lars Fr. Anonsen

Per Henrik Bache (Landslaget for lokalhistorie)

Hans Jacob Hansteen

Ole Myhre Hansen

Gro Hoddevik (Deichmanske bibliotek, Bjerke)
Pål Hougen (Oslo 1000 år)
Johs Jaastad (Oslo 1000 år)
Grethe Vollum (Deichmanske bibliotek)