Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Røa samfunnshus 21. april 1999

 

 

 

1. Konstituering

Møtet ble konstituert og Tom Sverre Vadholm ble valgt til møteleder. Nils Carl Aspenberg ble valgt til referent. 30 representanter var møtt frem og disse representerte:


Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

Hasle og Frydenberg historielag

Hellerud Historielag

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Interesseforeningen Oslos Middelalder

Lokalhistoriens Venner (Sogn og omegn)

Lokaltrafikkhistorisk Forening

Maridalens Venner

Søndre Aker Historielag

Sørkedalen Historielag

Ullern Historielag

Ullevål og omegn historielag

Uranienborg Majorstuen Historielag

Vinderen Historielag

Vålerenga Historielag

Østensjø historielag

Akers Sogneselskap

Deichmanske bibliotek

Oslo byarkiv

Folkekulturforbundet

Veveriet - Norsk Folkemuseum


 

2. Opptak av nye medlemmer

Østensjø historielag og Ullevål og omegn historielag ble tatt opp som nye medlemmer.

 

3. Orientering om Ullern Historielag

Øivind Rødevand, leder i Ullern Historielag, fortalte litt om stiftelsen av laget. Det begynte som Ullern gårds venneforening, men etter at det meste av Ullern gård hadde gått tapt var det naturlig å stifte et historielag som kunne arbeide for lokalhistorie i distriktet som omfatter det gamle Ullern sogn i Aker kommune. Laget ble stiftet 14. mars 1994 og har allerede passert 500 medlemmer. Laget utgir årbok hvert annet år og tidsskrift tre ganger pr. år. I tillegg har laget laget en kalender.

 

4. Akerdrakten

Anette Solberg Andresen holdt et kort foredrag om Akerdraktens tilblivelse. Hun står til disposisjon som foredragsholder i de lokale lagene.

 

5. Folkekulturforbundet Oslo (LLH-sak)

Sølvi Brække fra Folkekulturforbundet Oslo fortalte litt om deres virksomhet. Det er muligheter for de lokale lagene å få statsstøtte til kurs over voksenopplæringsordningene. Dette er muligheter som kan utnyttes mer. Man kan få kr. 65 pr. time for kurs med lærer og kr. 30.- pr. time for studieringer uten lærer.  Søknad må sendes gjennom Folkekulturforbundet som offentlig godkjent studiefoorbund.  De har skjemaer for støtte.  Ordningen er begrenset til de lag og foreninger som er tilsluttet Lands­laget for lokalhistorie som er en av organisasjonene bak Folkekulturforbundet.

 

6. Eventuelt kurs i hvordan drive historielag

Det ble foreslått å lage et kurs eller seminar om hvordan man driver et historielag. Mange mente at dette kunne være en god idé. Landslaget holder imidlertid på å lage en håndbok som skal være ferdig i juni. Foreløpig avventer vi og ser hva som omfattes av håndboken, evt. kan det arrangeres et kurs rundt innholdet i boken. Koordinator følger opp saken.

 

7. Rapport fra koordinator

Koordinator Tom S. Vadholm viste til den utsendte rapport for 1998 og redegjorde litt for sitt arbeid på nyåret. Det ble litt diskusjon om internett. Koordinator hadde et "notabelmøte" med utvalgte fra forskjellige lokalelag den 17. februar. Forbildet for dette møtet var notabelmøtet før Eidsvoldsfor­samlingen, som ble avholdt 16. februar 1814. Møtet var vellykket og det hadde kommet flere nye innspill.

 

8. Eventuelle andre rapporter

Aasmund Steenstrup rapporterte fra Landslaget. Ved årsskiftet var 349 av landets 574 lag og foreninger medlemmer. Medlemsprosenten er stadig stigende. Det skal avholdes et stort årsmøte på Karmøy, hvor kystkultur skal være et viktig tema. (LLH-sak)

 

9. Nominasjon av medlem og varamedlem i Landslagets styre (LLH-sak)

Det har kommet ønske fra Follo og Østfold om fordeling av representasjon i styret, slik at Oslo ikke har både medlem og varamedlem. Asker og Bærum, Romerike og Follo hadde alle forskjellige oppfatninger om hva som er den beste kombinasjonen. Fellesrådet går inn for at vår representant Per Henrik Bache foreslås gjenvalgt og at varamedlem Aasmund Steenstrup trekker seg til fordel for Follos Jorunn Kolbjørnsrud, subsidiært at han gjenvelges dersom Jorunn Kolbjørnsruds kandidatur skulle bortfalle.

 

10. Orientering fra Oslo Bymuseum og Deichmanske bibliotek

Greta Bruu Olsen fra Deichmanske bibliotek, som selv er aktiv i Groruddalen historielag, orienterte fra bibliotekfronten. Hun arbeider som leder av lesesalen på hovedbiblioteket og hun fremhevet hvor mye de satser på lokalhistorie. På hovedbiblioteket er det et eget Oslorom. Bare en liten del av det lokalhistoriske materialet står fremme. Resten står i magasiner. Mange av filialene samarbeider godt med de lokale lagene. Noen bidrar også med å samle stoff til årbøker. Enkelte filialer driver systematisk innsamling av bilder. En del filialer opplever økt besøk om sommeren ved at utlendinger kommer innom for å søke etter sine røtter i Norge. Bjerke filial samarbeider med Groruddalen Historielag som har fotoarkiv som snart blir lagt ut på nett. Deichmanske kan være «web-vert» også for andre historielag.

 

Anette Solberg Andresen, som er varamedlem i styret i Oslo bymuseum beklaget at ingen andre fra museet hadde tatt seg tid til å stille på møtet.  Hun fortalte at museet sår foran en stor utbygging. Det blir slutt på at det drives dukketeater i lokalene, for å få mer plass til det historiske. Der hvor barnehagen ligger skal det også bygges nytt. Solberg Andresen oppfordret flere til å melde seg inn som medlemmer i Oslo Bymuseum. Representanter fra enkelte av lagene mente at Oslo Bymuseum burde innføre en annen prispolitikk når det gjelder betaling for bruk av bilder. Prispolitikken synes å være noe ulikt praktisert.

 

11. Nytt fra lagene og observatørene

De forskjellige lagene har funnet på en rekke interessante tiltak. Det kan blant annet nevnes at Vinderen har laget et kulturminnekart og nå driver et arbeid med å registrere gamle skibakker. For Sørkedalen Historielag har to studenter på Bibliotekhøgskolen laget en lokalhistorisk bibliografi for Sørkedalen. Denne vil bli liggende seks måneder på Bibliotekhøgskolens hjemmeside. Uranienborg-Majorstuen har også arbeidet med et kulturminnekart. Området er i dag tett bebygd og det forsøkes å registrere hvordan det har sett ut tidligere, med hensyn til høyder, myrer og vann. Når arbeidet blir ferdig skal resultatet stilles ut i bydelsadministrasjonen. Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening har arbeidet videre med Byantikvarens «gule liste». Det arbeides også med å kartlegge vannveiene, det vil si hvordan bekker og vann har utviklet seg i distriktet. En kirkebokgruppe arbeider med kirkebøkene med det for øyet å lage en database over hvem som har bodd på Bekkelaget i tidsrommet 1700-1900. Denne kan senere brukes som verktøy i slektsforskning. Foreningen har også vært aktive på internett og har lagt opp 13 hjemmesider, også på engelsk. Det blir også samlet inn bilder som blir scannet og lagt inn på CD-rom. Hellerud har laget bok om Hellerud gård i samarbeid med bydelsadministrasjonen. Fordi det finnes lite gamle bilder, arbeides det med å fotografere bydelen slik den fremstår i dag. Dette blir jo også en gang historisk. Til byjubileet satses det på en vikingdag. For de som er interessert, kan Norsk Folkemuseum også undervise i vikingteknikker. Ullern har hatt opplegg for skolelever.

 

12. Eventuelt

Anne-Wenche Ore savnet et bedre samarbeid mellom redaktørene i de ulike lagene. Kanskje kan man utveksle nyttige erfaringer?

 

Det ble spurt om ikke Fellesrådet burde samarbeide med Bydelsguiden.

 

13. Neste møte

Det neste møte er vedtatt 20 oktober 1999 med Majorstuen Uranienborg Historielag som vertskap.  Følgende møte ble fastsatt til 26. april 2000 med Interesseforeningen Oslos Middelalder som vertskap.

 

 

Oslo 10.5.99

Nils Carl Aspenberg

referent

 


Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Liste over deltakere p FellesrÂdets m¯te p R¯a 21. april 1999

FellesrÂdet for Historielagene i Oslo

Bekkelagsh¯gda Lokalhistoriske Forening

Historielaget Grefsen-KjelsÂs-Nydalen

Hasle og Frydenberg historielag

Hellerud Historielag

Maridalens Venner

Lokalhistoriens Venner (Sogn og omegn)

S¯ndre Aker Historielag

S¯rkedalen Historielag

Ullern Historielag

UllevÂl og omegn historielag

Uranienborg Majorstuen Historielag

Vinderen Historielag

VÂlerenga Historielag

ÿstensj¯ historielag

Interesseforeningen Oslos Middelalder

Akers Sogneselskap

Oslo kommune - Byarkivet

Oslo kommune - Deichmanske Bibliotek

Andre

Tom S. Vadholm (Ullern Historielag)

Dag Jarn¯y

Kirsten Hox
Bj¯rnulf Sandberg

Tor Hertveit
Eva Tangen Solberg

Tore Bratlie
Eva K. Nilsen

ÿivind ÿiestad

H. A. Grimelund Kielsen

Aasmund Steenstrup

Rolf Mellem

Nils Carl Aspenberg (+ Lokaltrafikkhistorisk Forening)
ÿivind R¯devand

Anne Hals

Knut Holtermann
Bj¯rn Korsvold

Per Henrik Bache (+ Landslaget for lokalhistorie)
Anne-Wenche Ore

Bj¯rn Granlund
Bj¯rg Staal

Inger KjÊrnes

Biljana Lauvstad

Ragnhild Magnussen

Terje Bergersen

Greta Bruu Olsen

Anette Solberg Andresen (Veveriet, Norsk Folkemuseum)
Siri BrÊkke (Folkekulturforbundet)