Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo

20. oktober 1999, kl 1900, på Majorstuen Eldresenter
Vertskap: Uranienborg Majorstuen Historielag
Lederen i Uranienborg Majorstuen Historielag, Knut Holtermann ønsket velkommen.


1. Konstituering
Tom S Vadholm ble valgt til møteleder og Unni Tøien til sekretær.  33 deltakere ( se vedlegg)

1 B. Opptak av nytt medlem
Bjørndal Historielag, representert ved Astrid Bjerkeskaug, ble innvotert som nytt medlem.

2. Orientering om Uranienborg Majorstuen Historielag
Leder i laget Knut Holtermann fortale om møter, hefteutgivelser, og om prosjekter, Kulturkart, Kartmodell, Gule lister, Løkkekart, og Hjemmesider. Mange medlemmer er trukket med i gruppearbeid rundt engasjerende emner.

3. Appell fra årets “bypatriot”
Gry Waage fra Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag minte om at vi måtte huske på at alle lag må ha sitt særpreg. Vi må huske på at vi skal ta vare på gamle hus og tradisjoner. Målsetningen at alle lag går sammen hvis det oppstår problemer som er felles for flere. Gå sammen om det som er felles for Oslo.

4. Orientering fra Oslo Bymuseum
Museumsdirektør Trond Gjerdi orienterte om  20 arbeidsplasser og et budsjett på 10 mill. Han hevdet at museet i dag er opptatt av samtiden, mens historielagene er opptatt av fortiden. Museets samlinger er gjenstander og bilder med opplysninger om lokal historie,- gjenstander er primærmateriellet. Et mål å være hukommelse for byen, gjennom utstilte gjenstander/bilder. En er opptatt av foto av gjenstander og historien bak dette. Det visuelle er vår historie. Vi har en samling på 1 mill. bilder. Er også opptatt av det offentlig rom, skilter etc.
Museet er villige til å lage kopier, men brukerne må betale for tjenesten. Men vi får kollega rabatt.
Kommentarer: Granlund fra Vålerenga Historielag refererte at medlemsskap kostet kr. 1000,- for lag og foreninger. Øivind Rødevand fra Ullern Historielag meddelt at han har stor nytte av  Bymuseet. P. Hartrus fra Gamlebyen Historielag var ikke fornøyd med tilgjengligheten. Fra Bekkelaget Historielag ved Dag Jarnøy meddelte at de samlet egne bilder uavhengig av Bymuseet. Anne Hals fra Ullevål og omegn Historielag forsvaret Oslo Bymuseum, en får angripe Oslo Kommune så en får større bevilgninger.
Sammendrag:  Trond Gjerdi inviter til samarbeid gjennom et dagsseminar om arbeidsformer og om samlingene. Vadholm følger opp dette og avtaler eventuelt opplegg.

5. Ny utgave av Oslo Byleksikon
Arkitekt Jan Sigurd Østberg informerte om arbeidet med 4.utgave av byleksikonet. Han meddelt at det er bevilget midler fra Oslo Kommune. Oslo Byes Vel liker byen, men ikke alt som skjer med byen vår. Vi må tenke på etterkommerne.
Knut Are Tvedt fra Kunnskapsforlagets ANS orientert om sammensetning av verket. Det blir
25 % større enn leksikonet som kom i 1987. Det er nye kart, en satser på profilen. En balanse mellom Oslo/Aker. Oslo Vest kontra Oslo Øst rettes opp. Artikler knyttes til gater. 2/3 er gamle historier. De spør seg selv hva søker folk i boka?  Befolkningsstruktur. De samarbeider med bydeler om stoff til boka. Mangler noe fra Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og Bjørndal. Det er 4. utgaven som kommer våren 2000, fra før 1938, 66 og 87. En kommentar: er Oslos 7 vannveier med i boka?

6. Rapport fra koordinator
Tom S. Vadholm orienterte om at det i halvåret ikke har skjedd så mye. Det skal lages egen hjemmeside under Deichmanskes, og med linker mot lagenes hjemmesider og mot landslaget, men han venter på gule skjemaer.  Hadde ikke fått mange spørreskjemaer med svar i retur.
Det skal holdes kurs hvordan drive historielag, men vi venter på boka til Landslaget.

7. Rapport fra Landslaget for lokalhistories Landsmøte på Karmøy (LLH-sak)
Tom S. Vadholm orientere.  Det var få deltakere fra Østlandet.  Det var kysten som var i fokus. De som ble valgt: Per Henrik Bache fortsatt valgt for 4 år.  Varamedlem fra Akershus: Jorunn Kolbjørnsrud, ny (etter Å. Steenstrup).  Ny formann i laget: Anders Kirkhusmo fra Trondheim.

8. Eventuelle andre rapporter
LLH-representant Per Henrik Bache foreslår nest landsmøte i 2001 blir lagt til Østfold eller Vestfold. Neste styremøte er 29.10.99.  Det er 390 medlemmer i LLH. Totalt i Norge er det 570 Historielag. I Oslo 15 lag pluss det er 2 lag på gang. ( 4 ikke- medlemmer).
Øyvind Gaukstad, Vinderen Historielag fortale om sitt arbeider med registrering av kulturminner i Marka. De har hatt 9 møter.  Planen er å sette dette i system, med opplegg å spore opp gamle som nye. Har lagt skjemaer til de som går turer i området (Skjennungen/Krokkleiva) om at en skal legge merke til alt som skiller seg ut. Rapport vil foreligge våren 2000.

9. Omvisning i Byarkivets og Byantikvarens nye lokaler
En er positiv til dette. Hvert lag representert med 2 personer. Det ble enighet om avtale med omviser en hverdag, helst onsdag ca. kl. 18, før neste fellesmøte. Vadholm tar kontakt.

10. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene
Gamlebyen historielag ved Helge Godø har utarbeidet et skjema med 16 spørsmål beregnet på bydelens eldre. Skjemaet kan bestilles. Sørkedalen Historielag ved Trygve Christensen fått tilskudd til vedlikehold av en fløtedam. De har utgitt bok ”Bærum før og nå”. Boka handler 1/3 om Oslo og 2/3 om Bærumsmarka. Knut Holtermann fra Uranienborg Majorstuen Historielag meddelt at det arbeides for at det skal sette opp en tavle ved Peder Balkes hus med informasjon om hans liv og virke. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen ved Bjørnulf Sandberg, de har hatt 20 års jubileum 26.11. 1999. Det ble markert med at det ble vist fram 200 innsamlede bilder. 80 jenter har tatt bilder av de samme stedene med 20 års mellomrom. Dette står utstilt på Engebråten skole. Dette skal brukes ved 1000 år jubileet. Guidete turer på gamle tufter i Solemskogen. Ellers arbeidet de med gamle Disen gård. Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening gir guidet tur for nyinnflyttede.

11. Valg av koordinator for 2000
Tom S. Vadholm ble enstemmig gjenvalgt, med akklamasjon.

12. Eventuelt
Her ble det ikke tatt opp noe.

13. Neste høstmøte
Neste høsts fellesrådsmøte onsdag 25.okt. 2000. Vert Gamlebyen historielag. (Vårmøtet: 26.4.)


Møtet slutt kl. 22.15


Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Liste over deltakere på Fellesrådets møte på Majorstuen 20. oktober 1999

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

Bjørndal Historielag

Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag

Gamlebyen historielag

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Hasle og Frydenberg historielag

Hellerud Historielag

Maridalens Venner

Lokalhistoriens Venner for Sogn og omegn

Søndre Aker Historielag

Sørkedalen Historielag

Ullern Historielag

Ullevål og omegn historielag

Uranienborg Majorstuen Historielag


Vinderen Historielag

Vålerenga Historielag

Interesseforeningen Oslos Middelalder

Oslo Byes Vel

Oslo Bymuseum

Oslo kommune - Byarkivet

Oslo kommune - Deichmanske Bibliotek

Andre

Tom S. Vadholm (Ullern Historielag)

Dag Jarnøy

Astri Bjerkeskaug
Bjørn Bjerkeskaug

Gry Waage
Kari Skoland

Petter Hartnes
Anne Marie Tessem

Bjørnulf Sandberg
Kirsten Hox

Tor Hertveit
Eva Tangen Solberg

Tore Bratlie
Eva K. Nilsen

Øivind Øiestad

Hans A. Grimelund Kielsen
Knut Olborg

Karl Raaholt
Aasmund Steenstrup

Trygve Christensen

Øivind Rødevand

Anne Hals

Knut Holtermann
Bjørn Korsvold
Unni Tøien

Per Henrik Bache (+ Akers Sogneselskap og LLH)
Øyvind Gaukstad

Bjørn Granlund

Petter B. Molaug

Jan Sigurd Østberg

Trond Gjerdi

Terje Bergersen

Greta Bruu Olsen

Øyvind Reisegg (Kunnskapsforlaget)
Knut Are Tvedt (Kunnskapsforlaget)