Fellesrådet for historielagene i Oslo

REFERAT

Fra møte i Fellesrådet onsdag 26. april 2000 kl. 1900 i Halvardsalen på Gamlebyen Skole.

Innkallingen med resultatregnskap og koordinators rapport for 1999 fulgte som vedlegg til invita­sjonen fra vertskapet, Interesseforeningen Oslos Middelalder. 

Til sammen 22 representanter fra medlemmene, 4 fra observatørene og 2 gjester møtte.

 

 

1.        Konstituering
Det var ingen merknader til innkallingen.
Som møteleder ble valgt Tom S. Vadholm
Som sekretær ble valgt Per Kristian Hansen

 

2.        Orientering om Interesseforeningen Oslos Middelalder
a) Lederen, Per Kristian Hansen orienterte. Foreningen ble startet i 1995 og har pr i dag 800 medlemmer. Foreningens formålsparagraf er treleddet:

§1 Interesseforeningen Oslos Middelalder skal

SYNLIGGJØRE ved å påpeke verdien av, og øke forståelsen for de verdier som ligger i Oslos middelalderområder og -tradisjoner.

PÅVIRKE ved å arbeide for at Oslos genuine middelalderarv i all planlegging og politiske prioriteringer fremstår maksimalt synlig og tilgjengelig.

ORGANISERE ved aktivt å ta inititativet til, og delta i tiltak som fremmer disse mål.

Ut fra dette bruker foreningen mange krefter på å forsøke å påvirke opinion, politikere og myndigheter til å få øynene opp for og organisere tiltak for å få fram disse middelalderverdiene.

Interesseforeningen Oslos Middelalder er en forening for hele Oslos middelalder, men siktet har vært, og kommer i flerfoldige år fortsatt til å være rettet mot Middelalderbyen i Gamlebyen og på Sørenga. Også når festen er over i mai 2000.
b)  Arkeolog Petter Molaug, en nestor i Oslos Middelaldermiljø, redaktør av Middelalder-Oslo som Interesseforeningen Oslos Middelalder utgir, og styremedlem i foreningen redegjorde for byjubileet med utgangspunkt i Erik Schias arbeid og utgravniner han selv har vært med på.

 

3.        Oslo Elveforum
Tor Holtan-Hartwig orienterte om arbeidet med å verne og rehabilitere elvene og bekkene våre under slagordet "Vi tar bekken tilbake til byen".  Av mange interessante betraktninger kan nevnes:
-Av Oslos østlige vannveier er Ljanselva den best bevarte, selv om de siste 500 meterne også av denne går i fjell og betong.
-Det må være et mål at Alna skal renne ut ved Mariakirken. "Alna ut i dagen"
-Lysakerelva er den eneste vannveien som kan få karakteren Bestått.
For øvrig henvises det til adresseliste for Oslo Elveforum som ligger vedlagt referatet.

 

4.        Rapport fra koordinator
Koordinators rapport for 1999 ble sendt ut med innkallingen.  Han refererte også kort fra sitt arbeid siden nyttår.
Det syntes å være alminnelig enighet i historielagene om at Oslos 1000 årsjubileum har rotet for mye med "dilldall" a la tigre, og lagt for liten vekt på historien.
Det finnes et par uautoriserte historielagshjemmesider. Disse vil ikke bli linket fra Fellesrådets hjemmeside.

5.        Fellesrådets økonomi og organisering
Regnskap for 1999 ble sendt ut med innkallingen. 
Koordinator foreslo å nedsette en gruppe som skal utarbeide et forslag til framtidig organisering.

Vedtak: Det nedsettes en ad hoc komite som får som mandat å legge fram forslag til økonomiordning og organisering for Fellesrådet for Historielagene til neste møte, under ledelse av Aasmund Stenstrup fra Søndre Aker Historielag. De øvrige medlemmene i denne komiteen er Trygve Christensen, Sørkedalen historielag og Helge Godø, Gamlebyen Historielag.  Tom S. Vadholm møter som observatør.

6.        Andre rapporter
Per Henrik Bache, regionens representant i Landslagets styre oppfordret lagene til å skaffe og bruke boken "Håndbok i historielagsarbeid".
Bache fortalte også om de gode erfaringene han har gjort rundt omkring i fylkeslag der det gjerne er en festlig ramme rundt møtene med god mat og godt drikke, og oppfordret Fellesrådet til å finne sponsorer i så måte.

 

7.        Oslo kommunes forhold til historie, tradisjon og kulturminner
Det var enighet om at Oslo kommunes forhold til egen historie, tradisjon og kulturminner er langt tilbake å ønske.  Gry Waage fra Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag mente det spesielt er ille å forsøke å gjøre en tiger til fortidens, nåtidens og fremtidens Oslosymbol. Flere andre forhold ble også nevnt som at kulturminner som er i kommunens eie forfaller, vi har ingen minner om Håkon V Magnusson som bygde Akershus og gjorde byen til hovedstad, man vil ha nytt byflagg etter amerikansk delstatsmodell m.m.
Vedtak: Bygdøy Frogner Kultur- og Historielag får i oppgave å forfatte og sende en skarp uttalelse mot Oslo Kommunes forslag om tigerstatue fra et enstemmig Fellesrådsmøte. Fellesrådet mener Kommunen heller burde benytte midlene til å lage et minnesmerke over Håkon V. Magnusson.

 

8.        Kurs eller seminar om hvordan drive historielag
Koordinator viste til tidligere vedtak om å avholde slikt kurs basert på boken  "Håndbok i historielagsarbeid"så snart denne bok forelå.
Bymuseets observatør Terje Abrahamsen inviterte til samarbeide hvor de kunne ta seg av deler av oppgaven som f.eks. fotoarbeide samt stille lokaler.
Vedtak: Øyvind Gaukstad oppnevntes til å lede arbeidet med å utforme og arrangere et slikt kurs etter retningslinjene for offentlig støtte, eventuelt i samarbeide med Byarkivet.  Etter de offentlige reglene vil kurset først kunne finne sted over nyttår.  Han og koordinator fikk sammen fullmakt til å oppnevne andre som han måtte ønske å ha med i prosjektet.


9.        Tilbud til Fellesrådsmedlemmenes medlemmer
Vedtak: Møtet retter en takk til Oslo Bynuseum for den velvillighet de viser overfor vår bevegelse i forbindelse med den senere tids utstillinger og til Oslo Byes Vel for rabattpris på Oslo Byleksikon..

10.   Oslo 1000 år
Flere lag orienterte om lagenes medvirkning i 1000 års jubiléet:
-Helge Godø orienterte om at Gamlebyen Historielag har utstillingen "De eldres minner fra Gamlebyen" i mai/juni.
-Carsten Sølve Nilsen fra Hellerud historielag orienterte om Vikingfestivalen.
-Ragnvald Bing Lorentzen om skipene som skal gå fra Vækerø til Gamlebyen i mai.
-Knut Holtermann om Bydelsfest 24.8. på Vestkanttorget.
-Mange bydeler kommer til å samarbeide med Deichmanske Bibliotek.

11.   Nytt og interessant fra historielagene og observatørene
Per Chr. Haga fra Ullevål og Omegn Historielag orienterte om hageanlegget rundt Waisenhuset.
Anne-Wenche Ore fra Vinderen Historielag fortalte at Bymuseet vil holde seminar om hvordan arrangere fotodugnad.

12.   Eventuelt
Carl Raaholt framholdt at å bytte publikasjoner er bedre enn medlemskap i hverandres lag.
Koordinator minnet om at når det sendes ut skrivelser til alle lagene må koordinator få et eksemplar av disse.

13.   Neste møte
Neste møte er berammet til onsdag 25. oktober kl 19 med Gamlebyen historielag som vertskap. 
M
øtet for våren 2001 ble fastsatt til tirsdag 24. april med Hellerud Historielag som vertskap.

Oslo, mai 2000

Per Kristian Hansen

Sekretær


 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Liste over deltakere på Fellesrådets møte i Gamlebyen 26. april 2000

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag

Gamlebyen historielag

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Hasle og Frydenberg historielag

Hellerud Historielag

Lokalhistoriens Venner for Sogn og omegn

Sagene Torshov historielag

Søndre Aker Historielag

Sørkedalen Historielag

Ullern Historielag

Ullevål og omegn historielag

Uranienborg Majorstuen Historielag

Vinderen Historielag

Vålerenga Historielag

Interesseforeningen Oslos Middelalder


Akers Sogneselskap

Oslo Bymuseum

Oslo kommune - Byarkivet

Oslo kommune - Deichmanske Bibliotek

Andre

Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)

Dag Jarnøy

Gry Waage
Ragnvald Bing Lorentzen

Helge Godø

Bjørnulf Sandberg

Tor Hertveit
Eva Tangen Solberg

Karsten Sølve Nilsen

Hans A. Grimelund Kielsen

Inger Johansen

Karl Raaholt
Aasmund Steenstrup

Trygve Christensen

(se Fellesrådet)

Per C. Haga

Knut Holtermann

Anne-Wenche Ore
(se også Akers Sogneselskap)

Bjørn Granlund
Bjørg Staal

Per Kristian Hansen
Petter B. Molaug
Biljana Lauvstad

Per Henrik Bache (+ LLH og Vinderen Historielag)

Terje Abrahamsen

Terje Bergersen

Greta Bruu Olsen

Jorunn Kolbjørnsrud (LLH og Follo Historielag)
Tor Holtan-Hartwig (Oslo Elveforum)