Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

REFERAT FRA MØTE 24.04.2001

Sted:               Tveten gård v/Hellerud historielag

Til stede:            30 representanter i h.t. vedlagte deltakerliste  + 4 medlemmer fra styret i Hellerud historielag

 

1.               Konstituering

                 Møteleder: Tom S. Vadholm (koordinator)

                  Referent:    Eva K. Nilsen (Hellerud historielag)

 

2.                  Orientering om Hellerud historielag

Historielagets leder, Tore Bratlie orienterte, og fortalte at historielaget antagelig kan sies å være Oslos eldste idet det startet som en undergruppe i Hellerud Vel, som er stiftet i 1908. Oppgavene var da konsentrert omkring det gamle Hellerud, som utgjør en liten del av bydelen.  I mars 1995 ble historielaget etablert som selvstendig historielag med hele Bydel Hellerud som virkeområde. Laget har et unikt samarbeid med bydelens  administrasjon og politikere, og prøver ved møter, vandringer og utgivelse av kalendere å etablere en nær kontakt med alle beboerne. Laget ble i 2000 tildelt bydelens kulturpris på kr 5000 for »lagets store innsats i innsamling av data om Bydel Helleruds gamle og nåværende historie».

 

3.                  Rapport fra koordinator

Koordinators rapport for 2000 var utsendt.  Den ble gjennomgått punkt for punkt av møteleder, med følgende kommentarer:

 

Folkekulturforbundet  endres til: Fellesrådet var ikke innkalt til noe møte i 2000.

Kurs i hvordan drive historielag, behandles som eget pkt. 7.

Prosjektgruppen for felles database for registrering av historiske data.  Leif Frantzen bekreftet at gruppen ikke har vært aktiv i 2000 – men det arbeides for fullt for å legge Groruddalens materiell ut på nettet. Det har til nå imidlertid ikke vært mulig å komme frem til en felles database. Oppgave fremover blir å arbeide videre med dette.

Forholdet til Oslo kommune sentralt oppleves som uendret når det gjelder å bli tatt med på råd og hørt når det gjelder forhold til historie, tradisjon og kulturminner.

Oslo bys 1000 års jubileum gjennomført uten at Fellesrådet eller koordinator har vært invitert til noen av arrangementene i regi av det sentrale jubileumskontoret.      

Kulturminner i Oslomarka.  Øyvind Gaukstad poengterte at korrekt betegnelse nå er

Kulturminneprosjektet i marka. Det er sendt henvendelser til en rekke sentrale instanser innenfor kommune, fylkeskommune og stat  med søknad om støtte  på kr 700.000 til ett årsverk for å drive arbeidet videre.  Stor honnør til prosjektgruppen for arbeidet.

Økonomi. Resultatregnskap for 2000 tas til orientering.

Hjemmeside.  Egen informasjonsskriv »Fellesrådets hjemmesider på internett» utdelt.

Innlegg fra Per Henrik Bache og Grethe Vollum (Deichmann) angående kontakt og  samarbeid med Deichmann som ikke fungerer som ønsket, med utarbeiding av felles mal for hjemmeside. Forslag fra Per Henrik Bache: Hjemmesidens innhold tas opp som egen post på neste møte i Fellesrådet.

 

VEDTAK

Koordinators rapport godkjent med rettelsene vedrørende Folkekulturforbundet og vedrørende "Kulturminneprosjektet i marka".


 

4.                  Eventuell andre rapporter

Per Henrik Bache gjorde oppmerksom på at det er få påmeldte fra Oslo til Landslaget for lokalhistorie's landsmøte, hvor Østfold historielag er verter.  Det er ennå mulig å melde seg på.

 

årsmøtet i Folkekulturforbundet Oslo møtte Tom S. Vadholm og Anne-Wenche Ore.  De orienterte fra møtet, herunder om at Øyvind Gaukstad ble valgt som varamedlem til styret.

  

5.                  Fellesrådets økonomi og organisering – Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer utsendt.  Redegjørelse v/Aasmund Steenstrup på vegne av den nedsatte komitè og v/koordinator.

 

Leif Frantzen uttalte betenkelighet til etablering av en paraplyorganisasjon med kontingent og såvidt stor ledelse, og pekte bl.a. på  forholdet mellom LLH  og Fellesrådet.

 

Forslag fra Bjørg Staal (Vålerenga) til endringer i betegnelser i  punkt 4 (kutte ut "råds"), og fra Dag Jarnøy (Bekkelagshøgda) om forenkling av beregning av bidrag i pkt.6.

 

VEDTAK:

Forslaget til vedtaksendringer vedtas med Bjørg Staals og Dag Jarnøys foreslåtte endringer, således med følgende formuleringer i pkt. 4 og 6:

 

4. Ledelse

Fellesrådet velger på siste møte i året en leder, en nestleder, en kasserer og en revisor for neste kalenderår. Lederen, nestlederen og kasseren utgjør sammen Fellesrådets ledelse.

Lederen står for nødvendig korrespondanse og, i samarbeid med arrangerende historielag, innkalling til møtene. Ved lederens forfall trer nestleder i dennes sted. Kasseren foretar innkassering av bidrag og utbetalinger og fører regnskap for hvert kalenderår. Dersom Fellesrådet beslutter det, kan det i samarbeid med kommunalt eller annet organ opprettes et sekratariat for Fellesrådet. I så tilfelle utfører sekretariatet det praktiske arbeidet for ledelsen i samarbeid med denne.

På siste møte før valgene velger Fellesrådet en valgkomite på to medlemmer etter innstilling fra ledelsen. 

 

6.Utgifter

Fellesrådet skal i størst mulig grad unngå utgifter. Lokale utgifter i forbindelse med møtene dekkes av arrangerende historielag. For nødvendige utgifter til porto etc. innbetaler hvert pr. 1. januar etter pkt. 2, første ledd deltagende historielag, et årlig bidrag på kr 100,- for lag med inntil 300 medlemmer og kr 200,- for lag med over 300 medlemmer. Regnskap skal i revidert stand legges frem for Fellesrådet på dets første møte etter nyttår til godkjenning. 

 

Som en overgangsordning innsamles bidrag første gang både for 2000 og 2001. De tre historie­lagene som tidligere har bidratt med kr 400,- hver, får dette regnet som forskudd på bidrag.  

 

6.                  Bedrifts- og/eller etatshistorielag som medlemmer av Fellesrådet

Spørsmålet om hvordan Fellesrådet skal forholde seg til medlemsskap for historielag fra spesielle etater, bedrifter etc. ble tatt opp til diskusjon. Flere synspunkter fremkom. Med henvisning til »Historielaget for brann- og feiervesen» som var gjester på forrige møte, bør det fremskaffes en oversikt over hvilke typer/grupper som kan være aktuelle.

 

VEDTAK

Ledelsen forsøker på neste møte å legge frem en oversikt over eksisterende yrkesrelaterte

historielag i Oslo med forslag til hvordan de skal behandles.


 

7.                  Kurs om hvordan drive historielag – evaluering

Informasjon v/Øyvind Gaukstad, som viste til den grundige rapporten som var utdelt. Konklusjonen lest opp. Alle tilbakemeldinger er positive, det fremkom ønske om flere tilsvarende kurs, eller kurs med vekt på spesialområder.  Kursdeltakernes  kommentarer vil komme til nytte ved eventuell planlegging av senere kurs.

Gaukstad la ikke skjul på at det hadde vært arbeidskrevende for ham og resten av arbeidsgruppen å gjennomføre prosjektet, og mente andre bør komme med som arrangører

ved fremtidige kurs.

Møteleder overrakte blomster til Gaukstad og takket ham og hans samarbeidspartnere, Leif Frantzen (Groruddalen), Bjørn Granlund (Vålerenga), Knut Holtermann (Uranienborg Majorstuen) og Bjørnulf Sandberg (Grefsen, Kjelsås, Nydalen) for fremragende arbeid.

 

8.                  Møte for redaktører av medlemsblad og årbøker

Det forelå forslag om å  avholde et møte kommende høst for historielagenes redaktører av medlemsblad og årbøker, noe som vakte interesse.

               

                VEDTAK

            Det arrangeres et møte for redaktører av medlemsblad og årbøker onsdag 12.september 2001.

            Teknisk arrangement v/Grefsen-Kjelsås-Nydalen.  Ansvarlig Finn Holden, Vinderen

 

9.                  Tavle på Byarkivet med opplysninger om Fellesrådets medlemmer

Byarkivet v/Ellen Røsjø har foreslått at det settes opp en tavle for Fellesrådet i Byarkivet. 

 

VEDTAK

Ledelsen gis fullmakt til å samarbeide med Byarkivet om oppsett av en tavle i en krok på byarkivet med opplysninger om Fellesrådet og dets medlemmer.

 

10.              Valg av nest leder, kasserer og revisor

Det forelå forslag fra organisasjonskomiteen på medlemmer til ledelse som skal velges  i h.t. vedtektsendringer pkt. 5.  Ingen andre forslag fremkom.

 

VEDTAK

Følgende ledelse ble enstemmig valgt ut året  2001:

Nestleder:            Eivind Vatn                             (Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen)

Kasserer:            Bjørn Granlund                      (Vålerenga Historielag)

Revisor:            Hans A. Grimelund Kjelsen            (Lokalhistoriens Venner, - for Sogn og omegn)            

Revisors primære oppgave det første året er å i samarbeid med kasserer å legge frem forslag til praktisk organisering av regnskapet.

 

11.              Valg av valgkomité

Det forelå forslag til valgkomité fra koordinator. Ingen andre forslag fremkom.

 

                VEDTAK

Følgende ble valgt til valgkomité frem til neste møte i Fellesrådet

                Per Henrik Bache (Vinderen Historielag) og Aasmund Steenstrup (Søndre Aker Historielag).

 

12                Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

Leif Frantzen (Groruddalen): Historielaget har mottatt kr 94.000 fra Byrådet til merking av Pilegrimsleden fra gamlebyen og nordover i Groruddalen. Har i tillegg  mottatt bidrag fra andre bydeler. Samme type stolper og merking som i resten av Pilegrimsleden blir benyttet.  Laget fyller 20 år i år.

Øivind Rødevand (Ullern): Det arbeides med å gjenskape Vækerø havn. Vei langs kysten i området åpnes 30.05.2001.

 

Gry Waage (Bygdøy-Frogner): Dette historielaget er annerledes enn de fleste andre, det samarbeider nært med Nasjonalbiblioteket og med de mange vel og småforeninger som finnes i området.  Oslo Bys Vel har bedt G.W. om å skrive om historielagene i Oslo  i St. Hallvard, ønsker innlegg og innspill fra lagene – snarest mulig -.

 

Merete Wilhelmsen (Interesseforeningen Oslos Middelalder) gjorde oppmerksom på St. Hallvards dag 15. mai. Det blir tilstelning i Middelalderbyen med offisiell åpning av det utvidede vannspeilet. Alle er invitert.

 

Per Henrik Backe (Vinderen) og Bjørg Staal (Vålerenga) etterlyser Oslo Byes Vels  blå skilter som er bestilt for lengre tid siden.  

Dag Jarnøy (Bekkelagshøgda) opplyste at det erfaringsmessig tar ca. 2 år å få skiltene etter at gårdeiers godkjenning er i orden. Pris ca. kr. 3000,-

 

13            Eventuelt

                     Ragnvald Bing Lorentzen (Bygdøy-Frogner) foreslo at man tar kontakt for å etablere sam­arbeid med Fortidsminnemerkeforeningen.  Det ble opplyst at Oslo og Akershus avdeling var invitert som observatør, men at de ikke hadde vist interesse. Lorentzen ville ta det opp med dem.

 

                     Hans A. Grimelund Kjelsen (Lokalhistoriens Venner)  opplyste at Byrådet har fått henvendelse om å uttale seg om Bjørvika. Han er bl.a. opptatt av å beskytte utsynet mot Akershus festning, og tok opp spørsmålet om det bør komme en uttalelse fra Fellesrådet.

 

                     Lederen, Tom S. Vadholm viste til utdelt skriv fra Byantikvaren, »Melding om kulturminne­vern i Oslo. Varsel om oppstart av arbeidet», hvor det fremgår at Byantikvaren skal utarbeide forslag til en melding. Alle interesserte inviteres til å gi forslag til innhold. Frist 23. mai 2001.

                     Saken overlates til ledelsen.

 

Vadholm har i forbindelse med Oslo kommunes salg av Aker Rådhus i Trondhjemsveien 5 skrevet til Byrådsavdeling for næring og byutvikling. Mottatt svarbrev utdelt.   Det fremgår der at bystyret  i forbindelse med salget, i samarbeid med Byantikvaren, har fått tinglyst en erklæring om  sikring av Akerssalen for allmennheten som servitutt på eiendommens grunnboksblad 

 

I samme forbindelse refererte Vadholm til at Oslo kommunes kontrollkomite har satt i gang et prosjekt for å finne ut hvor mye Oslo kommune taper på ikke å ta vare på vernede bygninger. 

 

                     Per Henrik Bache viste i til at han på vegne av Aker Sogneselskap i lengre tid har arbeidet for å få en instans til å ta vare på gravminner over kjente personer, som ikke ivaretas, men står til forfall.

 

14.              Neste møte

Neste møte omgjort til torsdag 25.10.2001 på Berg gård med Lokalhistoriens venner, - Sogn og omegn som vertskap.  Møtet neste vår ble berammet til tirsdag 23. april 2002 med Sørkedalen Historielag som vertskap.

 

Møteleder takket Hellerud historielag for arrangementet     Møtet hevet kl. 21.40. 

 

 

Eva K. Nilsen

referent

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 24.04.2001 PÅ TVETEN GÅRD, HELLERUD HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo                      Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)

Hellerud historielag                                                      Tore Bratlie

                                                                                    Lars Rogstad

                                                                                    Eva K. Nilsen

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening            Dag Jarnøy                                   

Bjørndal Historielag                                                     Bjørn Bjerkeskaug                         

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag                 Gry Waage

                                                                  Ragnvald Bing Lorentzen

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen                      Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                                         Leif Frantzen

Hasle og Frydenberg historielag                              Tor Hertveit

Maridalens Venner                                                           Øivind Øiestad

Interesseforeningen Oslos Middelalder               Merete Wilhelmsen               

Sagene Torshov historielag                              Anne-Marie O’Gorman

Lokalhistoriens Venner, - for Sogn og omegn            H. A. Grimelund Kjelsen

Søndre Aker Historielag                                         Karl Raaholdt

                                                                                    Aasmund Steenstrup

Ullern  Historielag                                                     Øivind Rødevand

Vinderen Historielag                                         Anne-Wenche Ore

                                                                                    Øyvind Gaukstad

Vålerenga Historielag                                         Bjørn Granlund

                                                                                    Bjørg Staal

Østensjø historielag                                          Inger Kjærnes                                

Akers Sogneselskap                                             Per Henrik Bache (+ LLH og Vinderen)

Deichmanske bibliotek                                             Grethe Volllum

Oslo byarkiv                                                              Terje Bergersen                                                                                                                                        

 

Observatører og medhjelpere fra Hellerud historielag:

Lars Myhre

Kjell-Erik Kløvstad

Arvo Larsen

Sidsel Hveem