R E F E R A T

 

 

År 2001, den 25. oktober, ble det holdt møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo på Berg gård..

 

Til stede var 32 personer, se vedlagte liste. Disse medlemslagene var representert: Bjørndal, Bygdøy/Frogner, Grefsen/Kjelsås/Nydalen, Groruddalen, Hellerud, Maridalens Venner, Sagene/Torshov, Sogn, Søndre Aker, Sørkedalen, Ullern, Ullevål og omegn, Vinderen, Vålerenga og Østensjø.

 

Videre var det til stede representanter fra observatørene Akers Sogneselskap, Deichmanske bibliotek og Oslo byarkiv samt fra Landslaget for lokalhistorie, Folkekulturforbundet og Fortidsminneforeningen/avd. Oslo og Akershus.

 

Etter at Hans Andreas Grimelund Kjeldsen hadde ønsket velkommen til Berg Gård på vegne av Sogn Kultur og Historielag, ble disse saker behandlet:

 

1.            Konstituering.
Møtet konstituerte seg

            Lederen, Tom S. Vadholm, ble valgt til møteleder. Som referent ble valgt Evald Jon

            Strøm fra Sogn.  I stedet for post 10 "Valg av valgkomité for 2002" som etter lovene

            først skal skje til våren, vedtok man å ta "Informasjon om «Fortidsminneforeningen»".

 

2.            Orientering om Sogn Kultur og Historielag og om Berg gård.
Johan L. Stang orienterte om lagets historie og aktiviteter og kåserte over Berg gård og dens historie.

3.   Nytt siden sist fra ledelsen.
Lederen orienterte.

·      Ledelsen har trådt i funksjon etter siste valg. Den har hatt to møter.

·      Kontingentkrav er sendt ut. 5 lag har ikke betalt kontingenten.

·      Oppsetting av oppslagtavle i Byarkivet avventer tid i Byarkivet.

·      P.g.a. mer prioriterte arbeidsoppgaver er kursvirksomheten foreløpig lagt på is, men vil snarlig bli drøftet i samarbeid med Øyvind Gaukstad.

·      Referat fra møtet om forslag til opprettelse av et nytt kommunalt kulturminnevernorgan ble referert.

·      den nye verneplanen er sendt de enkelte historielag. Det er høringsmøte den 01.11.

·      Ledelsens møter for Fellesrådet:
          - Lederen har deltatt på årsmøtet i Landslaget for lokalhistorie.
          - Nestleder deltok på redaktørmøtet (se pkt.5).
          - Lederen deltok på åpningen av Pilgrimsleden gjennom Groruddalen.

 

Vedtak: Tatt til orientering

 


4.            Landslaget for Lokalhistorie
Per Henrik Bache orienterte om arbeidet i styret i laget. 421 historielag er nå tilknyttet. I sitt neste møte vil styret behandle kvinneprosjektet, minneprogrammet, domenespørsmål, ansatte - problematikk, opptak av Sør Trøndelag Historielag med 40 historielag, populærhistorisk magasin, økonomi, historielagsundersøkelsen, ny redaksjon i "Heimen", seminarer i 2002, lokalhistorisk portal, forholdet til Fortidsminneforeningen, LLH-skolen og Landsmøtet i 2003 som sannsynligvis vil bli holdt i Bergen. Bache ba om innspill på de forskjellige postene, og fikk en henstilling fra Johan L. Stang om at Landslaget setter større fokus på utvandrerhistorien.

 

Vedtak: Tatt til orientering

5.            Evaluering av redaktørkonferansen.
Eivind Vatn orienterte. Ni historielag var representert på møtet som ble holdt den 12.09.01. på Disen Gård. Det foreligger et eget referat fra møtet som interesserte kan få kopi av.  Møtet som bl.a. tok for seg stofftilgang, samarbeid mellom lagene og trykking/distribusjon, - ble oppfattet som svært positivt.
Finn Holden og Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen ble behørig takket.

Vedtak: Tatt til orientering

 

6.            Hjemmesiden
Web-Master Bjørn Lilleeng orienterte. Ledelsen foreslår at det avholdes et tilsvarende møte som redaktørmøtet om Fellesrådets hjemmeside og hjemmesider i de enkelte lag.

Lars Rogstad fra Hellerud historielag orienterte om deres opplegg til et møte om innsamling av fotografisk materiale.  Hellerud historielag inviterer til møte den 23.01.02, kl. 18.30 på Tveten gård om dette.  Notat ble utdelt i møtet. Dette er et svært positivt initiativ, som mottas med takk.  Man ønsket at det skulle skje i regi av Fellesrådet.  Formell invitasjon i samarbeid med Fellesrådets ledelse kommer senere.

 

      Etter dette ble det foreslått at møtet om Fellesrådets hjemmeside og hjemmesider i de enkelte lag avholdes tentativt i uke 10 i 2002. Vinderen Historielag har påtatt seg å arrangere møtet.

Greta Bruu Olsen fra Deichmanske Bibliotek orienterte om Web-siden der, hvor Fellesrådet er tilkoblet, se www.deich.folkebibl.no / Finn slekta på nett.

 

Vedtak: Det avholdes møte om innsamling av fotografisk materiale 23.01.02 med Hellerud historielag som vertskap og faglig ansvarlig og møte om Fellesrådets hjemmeside og hjemmesider i de enkelte lag i uke 10 i 2002 med Web Master som faglig ansvarlig og Vinderen Historielag som vertskap

 

7.            Bedrifts- og / eller etatshistorielag som medlemmer av Fellesrådet.
Lederen orienterte. Ledelsen har forsøkt å finne ut om utbredelsen av denne type historielag. Det har vært vanskelig å finne ut av dette. Ledelsen  innstiller på at Historielaget for Brann- og Feievesenet kan få innkallinger og få delta i vår virksomhet inntil videre, men foreløpig uten formell status.  Møtet sluttet seg til dette.

 

Det fremkom også opplysninger om
   - Vann og Avløpsetatens historiske utvalg.
   - Ullevål Sykehus' Museum.
   - Aker Sykehus' Museum.
   - Lilleborg Fabrikkers Museum.
   - Televerkets Historielag.
   - Viken Energinetts Museum (?).
   - Gjensidiges Museum

Det var enighet om å innta en liberal, men forsiktig holdning, og å diskutere det prinsipielle etter hvert.

Vedtak: Historielaget for Brann- og feiervesenet inviteres til å delta i våre arrangementer som gjester men foreløpig uten formell status..
Ledelsen fremlegger senere generelle synspunkter på hva slags organisasjoner som kan få observatørstatus

 

8.            Beredskapsopplegg vedrørende Bjørvika -  utbyggingen.
Lederen orienterte. Ledelsen har vært i kontakt med Selskapet for Oslo Bys Vel, Interesseforeningen Oslo Middelalder og Gamlebyen Historielag for om mulig å få til et eventuelt beredskapsopplegg og en eventuell oppgavefordeling, dersom noe skulle skje som gjør at vi av interesse for de historiske verdier, bør aksjonere. Konklusjonen på disse samtaler fremgår av referert brev av 7.10.2001 til de tre organisasjonene.

 

Vedtak: Tatt til etterretning.

9.   Valg av ledelse og revisor for 2002.
Valgkomiteens formann, Per Henrik Bakke, foreslo gjenvalg av leder, nestleder, kasserer og revisor. Disse ble gjenvalgt med akklamasjon.

 

Vedtak: For 2002  består ledelsen av:
- Tom S. Vadholm                                 leder              
- Eivind Vatn                            nestleder
- Bjørn Granlund                                kasserer
- Hans A. Grimelund Kjeldsen             revisor

10.            Foreningen  til nrske Fortidsminnesmerkers bevaring.
Styreleder i Fortidsminneforeningens ”Avdeling Oslo og Akershus”, Astrid M. Lund, orienterte om foreningen generelt og den lokale avdelingen spesielt. Avdelingen har fast ansatt daglig leder, og er interessert i ytterligere medlemmer.

Foreningen skal betjene befolkningen, og er fast høringsinstans innen sitt fagområde. Avdelingen er svært interessert i samarbeid med lokalhistorielagene. Den innehar ekspertise og er glad for engasjement. I tillegg til de forskjellige periodika kan man melde seg på en abonnementstjeneste, og få tilsendt aktuelle artikler m.v. Den finner man gjennom Fortidsminneforeningens hjemmeside www.fortidsminneforeningen.no.
Vøienvolden som eies av avdelingen er landets eneste i sitt slag innen bygningsvern.

 

      Lederen opplyste at Oslo og Akershus avdeling av Fortidsminneforeningen hadde stående invitasjon til å bli observatør i Fellesrådet på lik linje med Oslo Byes Vel, de kommunale etater etc.

 

Vedtak: Tatt til orientering

11. Nytt fra medlemmer og observatører
Sørkedalen

Petter Koren orienterte om den ny boka "Min Sørkedalsbok", som er laget for barn, men som har en historisk del som meget godt kan leses av voksne. Den fås bla. kjøpt i Røa Bokhandel. Nærmere opplysninger finnes på www.sørkedalen.org/historielag
Oslo Elveforum

Per Henrik Bache orienterte om at Oslo Elveforum har laget en bok som man kan finne mer om på hjemmesiden www.osloelveforum.org

Vålerenga

Det er  avholdt fotoutstilling hvor laget fikk inn ca. 90 nye bilder. Laget har nå et sted mellom 1200 og 1300 sider og egen hjemmeside www.home.c2i.net/vaalhist.

Groruddalen har gitt ut ny årbok, se www.grohi.no

Ullern.
Øyvind Rødevand orienterte. Den 06.12. 01. presenteres lokalhistorisk materiale på Røa.

 

Vedtak: Tatt til orientering

 

12.            Eventuelt
Arkivenes dag -  lørdag den 10 november 2001.
Anne Hals orienterte om åpent hus i Riksarkivet mellom kl. 10.00 og 18.00 under hovedtema "I huset bortenfor huset bortenfor huset...". Det er mange spennende foredragstemaer, omvisninger i magasinene og visning av praktiske fag. Programmet  vil bli å finne på Riksarkivets hjemmeside, www.riksarkivaren.no.

 

Live Monica Grønvold orienterte om åpen dag i Byarkivet mellom kl. 10.00 og 15.00, under temaet: "Kjærlighet". Med spennene foredrag, Rudolf Nilsen utstilling og omvisning i bygget. Nærmere om programmet finnes på Byarkivets hjemmeside www.byarkivet.oslo.kommune.no.

 

Møte om samarbeid med skolene ble også noe diskutert. Dette er viktig, men avventes.

13.            Kommende møter.
Disse møter er fastlagt for Fellesrådet som sådan:
   - 23. 04.2002     – Sørkedalen er vert.  Petter R. Koren gav en kort orientering.
   - 22. 10.2002     – Ledelsen kontakter Kampen historielag om vertskap.

 

Alle beslutninger var enstemmige.

 

Møtet hevet.

 

Tom S. Vadholm

leder

Evald Jon Strøm

referent


Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 25.10.2001 PÅ BERG GÅRD,
SOGN KULTUR OG HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo                        Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                        Eivind Vatn (+ H.l. Grefsen-Kjelsås-Nydalen)
                        Bjørn Granlund (+ Vålerenga Historielag)

Sogn Kultur og Historielag                        H. A. Grimelund Kjelsen
                        Evald Jon Strøm
                        Johan L. Stang
                        Mette Breder

Bjørndal Historielag                        Astrid Bjerkeskaug
                        Bjørn Bjerkeskaug

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag                        Gry Waage

                   Ragnvald Bing Lorentzen

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen                        (se Fellesrådet)

Groruddalen Historielag                        Kjartan Eide

Hellerud historielag                        Tore Bratlie

                        Lars Rogstad

Maridalens Venner                        Øivind Øiestad

Sagene Torshov historielag                        Ingeborg Okkenhaug

Søndre Aker Historielag                        Anne-Marie Stikbakke

                        Aasmund Steenstrup

Sørkedalen Historielag                        Petter R. Koren

Ullern Historielag                         Øivind Rødevand
                        Jørgen Swane

Ullevål og omegn historielag                        Anne Hals

Vinderen Historielag                        Anne-Wenche Ore

                        Finn Holden

Vålerenga Historielag                        Bjørg Staal
                        (se også Fellesrådet)

Østensjø historielag                        Bjørn Lilleeng

Akers Sogneselskap                        Ragnhild Magnussen

Deichmanske bibliotek                        Greta Bruu Olsen

Oslo byarkiv                        Live Monica Grønvold

Lanslaget for lokalhistorie                        Per Henrik Bache

Folkekulturforbundet Oslo                        Øyvind Gaukstad

Oslo og Akershus avdeling
av Foreningen til norske
Fortidsminnesmerkers bevaring                        Astri M. Lund