Referat fra møte for Fellesrådet for historielagene i Oslo

23.april 2002 i Sørkedalen idrettslokale.

 

Tilstede:

 

 

1.   Konstituering

Leder for Sørkedalen historielag, Astrid L. Dalin, ønsket velkommen.

Som møteleder ble valgt Tom S. Vadholm, som sekretær Sigrun N. Moriggi.

Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling, ble ønsket spesielt velkommen som observatør.  Lars Roede ble gratulert med nyutnevnelsen som Oslo Bymuseums direktør.

 

2.   Orientering om Sørkedalen historielag

Astrid L. Dalin orienterte.

Orientering om Bergendahlstua

Rolf Mellem orienterte om Idrettslokalet og skiløperbygda Sørkedalen.

 

3.   Beretning fra ledelsen

Beretning var sendt ut på forhånd og ble punktvis gjennomgått og godkjent.

 

4.   Revidert regnskap for 2001

Regnskapet var utsendt med innkallelsen, ble opplest og vedtatt.  Kassereren opplyste at han hadde fått inn kontingent fra samtlige medlemmer.

 

5.   Rapporter

Per Henrik Bache orienterte fra Landslagets styre.  Han understreket at den nye adressen til hjemmesiden er www.historielag.org .

 

6.   Oppfølging av møtet vedr. Lokalhistoriske bilder

Ledelsen fikk fullmakt til å nedsette en prosjektkomité til å følge opp forslagene fra Lars Rogstad som inntatt i innkallelsen.

 

7.   Oppfølging av møtet om Lokalhistorielag på nettet

”Web.Master” Bjørn Lilleeng orienterte.
Det ble vedtatt at ledelsen og rådets Web Master gis fullmakt til å flytte rådets hjemmeside til en egen domene, f.eks. til "Pair.com", med utgift mellom USD 5 og USD 10 pr. måned, og å gi hjemmesiden et mer tiltalende utseende.
Fellesrådet tok til etterretning at rådets Web Master vil kunne bistå de enkelte lagene til eventuelt å flytte sin hjemmeside til samme "web-hotell" som rådets egen hjemmeside.

 

8.   Møte om historielagenes kontakt med skolene

Det ble vedtatt å avholde møte tirsdag 10. september 2002 på Ullern videregående skole med Ullern Historielag som vertskap. Som komité ble oppnevnt

Reidar Ø. Brevik (Søndre Aker) (leder)

Øivind Rødevand (Ullern)

Leif Frantzen (Groruddalen)

Komitéen fikk fullmakt til å supplere seg selv og til å forslå hvem som skal inviteres utenom Fellesrådets egne medlemmer.

 

9.   Kurs om hvordan drive historielag

Øyvind Gaukstad orienterte og la fram forslag om å gjenta fjorårets grunnkurs med noen justeringer etter erfaringene fra sist, å lage et oppfølgingskurs til fjorårets kurs eller å lage et videregående kurs.  Han forklarte hva han mente med de tre forskjellige kursformene.
Det ble vedtatt å sende ut invitasjon til et nytt grunnkurs – og at det nedsettes en komité ledet av Øyvind Gaukstad.  Kurset skal avholdes vinteren 2003.

 

10. Høring av NOU 2002

Ledelsens forslag ble vedtatt:  Fellesrådet ved ledelsen uttaler seg generelt om Oslos særlige behov som gammel hovedstad og storby i pressområde.  Det blir også foreslått at og Fylkeskonservatorene (Byantikvaren i Oslo) bør være underlagt fylkesmannen og ikke fylkeskommunen (Oslo bystyre).

 

11. Valg av valgkomité

Som valgkomité ble valgt:

Aasmund Steenstrup (Søndre Aker) (leder)

Ragnvald Bing Lorentzen (Bygdøy-Frogner)

 

12. Nytt fra historielagene

Forskjellige historielag fortalte om tiltak og arrangementer.

Bjørnulf Sandberg (Grefsen- Kjelsaas-Nydalen) inviterte på tur med damptog på Gjøvikbanen fra Grefsen til Hakadal med besøk på Hakadal Verk søndag 8. september.

Øivind Rødevand (Ullern) tilbød video med foredrag om ”Svenskesuppen” for kr 600.

 

13. Eventuelt

Ragnvald Bing Lorentzen leste brev fra Gry Waage:  Hun beklaget bl.a. at dette møtet faller på samme dag som Oslo Byes Vels generalforsamling, slik det også gjorde i fjor.  Videre oppfordret hun til at man samler seg om et nærmere kontaktnett og felles uttalelser.

Brevet fra Gry Waage vedlegges som bilag.

 

14. Neste møte

Neste møte er berammet til tirsdag 22. oktober med Kampen historielag som vertskap.

Vårmøtet blir torsdag 24. april med Hasle og Frydenberg historielag som vertskap – dersom datoen passer for lokallaget.  Man forsøker å unngå tirsdag i slutten av april idet det synes som om Oslo Byes Vel normalt vil henlegge sin Generalforsamlingen da.

 

 

Vedlegg:

Brev fra Gry Waage

 

 

Referent S. N. Moriggi 23.04.02

 


Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 23.4.2002 I BERGENDAHLSTUA,
SØRKEDALEN HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                                                                            Bjørn Granlund (+ Vålerenga Historielag)

Sørkedalen Historielag                                    Astrid L. Dalin
                                                                            Rolf Mellem
                                                                            Sigrun N. Moriggi
                                                                            Thorleif Bakk
                                                                            Ester Marie Grøttum
                                                                            Tom Krosby

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening  Dag Jarnøy

Bjørndal Historielag                                          Astri Bjerkeskaug
                                                                            Siri Undall

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag          Bjørn Stendahl
                                                                            Ragnvald Bing Lorentzen

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                                  Kjartan Eide

Hellerud historielag                                          Lars Rogstad
                                                                            Eva K. Nilsen

Sagene Torshov historielag                            Anne-Marie O'Gorman

Søndre Aker Historielag                                  Arne Sunde
                                                                            Carl Johan Pedersen

                                                                            Aasmund Steenstrup

Ullern Historielag                                              Øivind Rødevand

Ullevål og omegn historielag                           Ellen Holm Stenersen
                                                                            Jørgen Stenersen

Uranienborg Majorstuen Historielag              Knut Holtermann

Vinderen Historielag                                        Anne-Wenche Ore

                                                                            Øyvind Gaukstad

Vålerenga Historielag                                      (se Fellesrådet)

Østensjø historielag                                         Inger Kjærnes
                                                                            Bjørn Lilleeng

Akers Sogneselskap                                       Per Henrik Bache (+ Vinderen H.lag og LLH)

Fortidsminneforeningen;
Oslo og Akershus avdeling                             Svein Solhjell

Oslo Bymuseum                                               Lars Roede

Oslo byarkiv                                                      Ole Myhre Hansen