Referat fra møte for Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

22. oktober 2002 på Kampen Bistro

 

Referent: Gro Aschim (Kampen Historielag), 30.10.02

 

1.    Konstituering

Tom S. Vadholm (leder i Fellesrådet) ble valgt til møteleder og Gro Aschim (Kampen) ble valgt til møtesekretær.

 

2.    Orientering om Kampen historielag

Gro Aschim (Kampen) orienterte om aktivitetene til Kampen historielag i Lone Klems fravær.

 

3.    Evaluering av møtet om kontakt med skolene

       Nestleder, Eivind Vatn, orienterte om seminaret vedr. historielagenes kontakt med skolene 10. september 2002 på Ullern videregående skole. Det henvises til referat som ble utdelt på møtet. De enkelte historielagene oppfordres til å opprette kontakt med skoler i lokalmiljøet.

       Et forslag fra Anne Hals (Ullevål) om å lage en idébank for historielag som vil jobbe mot skolen ble tatt til etterretning. Dette kan kanskje være et punkt på Fellesrådets hjemmeside?

       Tom Sørbø (Grünerløkka-Sofienberg) orienterte om hvordan de jobber mot skolene. De jobber veldig målbevisst mot skolene og søker alltid om midler til prosjekter rettet mot skolen.

 

4.    Hjemmesiden

       Web Master Bjørn Lilleeng (Østensjø) orienterte om Fellesrådets hjemmeside. Siden har nå fått eget domenenavn: www.oslohistorie.pair.com. E-postadressen til Web Master er: histlag@online.no. Hjemmesiden er nå under oppgradering, og målet er å få den mer dynamisk samtidig som det blir enklere å oppdatere innholdet. Hensikten er å være et kontaktforum mellom de enkelte historielag. Web Master vil samle og publisere informasjon som kan ha interesse for flere historielag, f.eks. referater fra møter i Fellesrådet, aktiviteter i Fellesrådet og i de enkelte historielagene.

       Et hovedmåler å få med informasjon om hvilke historielag som finnes i Oslo (kontakter, adresser, informasjon om møter, osv.). Alle historielag bør utnevne en kontaktperson og sende adressen til Web Master, som vil legge ut e-mail-adresser til kontaktpersonene på hjemmesiden. NB! Pr. i dag har Fellesrådet kun informasjon om kontaktperson for 50% av historielagene. Alle må sende inn oppdatert informasjon om dette.

       Et forslag om å legge ut et klikkbart kart med oversikt over alle historielagene ble tatt til etterretning.

 

5.    Eventuelle andre rapporter

       Per Henrik Bache (styremedlem i Landslaget for lokalhistorie - LLH) orienterte om LLHs arbeid. Aktuelle saker:

·        Møter med Fortidsminneforeningen

·        Eget prosjekt om barn neste år

·        400-års-jubileum for det offentlige medisinske systemet i Norge. Alle historielag oppfordres til å følge opp dette.

·        Refusjon av portoutgifter: Alle historielag som er medlemmer av LHH kan søke om refusjon av moms på porto. Søknadsfrist var tidligere i høst, og kun noen få av Fellesrådets medlemmer søkte om slik refusjon. Alle fikk innvilget hele eller deler av det beløpet de hadde søkt om. Alle historielag i Oslo oppfordres til å søke om momsrefusjon neste år.

·        Årsmøte i Bergen 30. mai - 1. juni 2003: En viktig sak som kommer opp er organiseringen av historielagene i Norge. Det ble foreslått å ta opp dette som en egen sak på Fellesrådets møte på Halse til våren.

 

6.    Uttalelsen vedrørende NOU 2002:1 ”Fortid former framtid”

       Styret i Fellesrådet ble på møtet på Vinderen, gitt fullmakt til å uttale seg i høringsrunden for NOU 2002:1 ”Fortid former framtid”. Kopi av høringssett er tidligere sendt alle historielagene tilsluttet Landslaget. Eivind Vatn (nestleder) har ført i pennen en uttalelse på vegne av Fellesrådet. Kopi av uttalelsen ble delt ut på møtet.

 

7.    Ærbødig bruk - en erklæring for Oslo Middelalderby

Initiativtaker og koordinator Leif Gjerland orienterte om erklæringen om ”Ærbødig bruk” av Oslo Middelalderby og høringsuttalelsen som er utarbeidet til Plan- og bygningsetaten vedr. reguleringsforslaget for byutvikling i Bjørvika, Bispevika og Lohavn. Han forklarte hvorfor han mente at plasseringen av et historisk museum i Middelalderparken var feil, og om hvorfor alliansen ”Ærbødig bruk” i sin høringsuttalelse foreslår å flytte dette muséet ut av parken og over på den andre siden av Bispegata. Erklæringen om Ærbødig bruk og forslaget til høringsuttalelse ble distribuert på møtet.

Det ble enstemmig vedtatt at Fellesrådet undertegner høringsuttalelsen fra ”Ærbødig bruk-alliansen” vedr. reguleringsforslag for byutvikling i Bjørvika - Bispevika - Lohavn.

 

8.    Aktuelle uttalelsesemner

Anne Hals (Ullevål) og Bjørn Stendahl (Bygdøy-Frogner) tok til orde for at Fellesrådet bør uttale seg i kontroversielle utbyggingssaker, også saker som ikke direkte berører historie. Det ble enighet om at Fellesrådet kan og bør uttale seg i utbyggingssaker. Rent praktisk kan dette f.eks. løses ved å sende uttalelsesforslag til de ulike historielagene med en frist for innsigelser. Styret vurderer dette nærmere fra sak til sak.

Gry Waage (Bygdøy-Frogner) foreslo at Fellesrådet og Oslo Byes Vel innkaller til et møte vedrørende forslag til ny inndeling av bydeler i Oslo, de nye bydelenes grenser og navn, da dette er noe som angår alle og som også har en historisk referanse. Vadholm mente imidlertid at det var for meget og kontroversielt til å behandles i et felles møte, og foreslo i stedet at de enkelte historielag eventuelt kontaktet den eller de berørte bydeler.  Gry Waage trakk deretter forslaget tilbake idet hun var kommet til at det lett kunne bli et møte hvor det ble mye krangel. Hun anmodet imidlertid Ledelsen i Fellesrådet å kontakte Jan Sigurd Østberg i Oslo Byes Vel vedr. eventuelle fellesarrangement.

 

9.    Kurs om hvordan drive historielag

Øyvind A. Gaukstad, som er oppnevnt til å lede arbeidet med å arrangere et slikt kurs, var dessverre forhindret fra å møte. Vadholm leste opp Gaukstads tanker  om opplegget for dette. Gaukstad foreslår å nedsette en komité for å jobbe videre med saken og foreslår at nytt kurs om hvordan drive historielag arrangeres i løpet av perioden februar - april 2003.

Det ble enstemmig vedtatt å gi Gaukstad fullmakt til selv å oppnevne en komité og å gjennomføre kurset.

 

10.  Valg av ledelse og revisor for 2003

Valgkomitéens leder, Aasmund Steenstrup (Søndre Aker) la frem komitéens forslag til ny ledelse og revisor. Valgkomitéen foreslo å gjenvelge den sittende ledelse og revisor for 1 år. Komitéens forslag ble enstemmig vedtatt. Ledelsen vil for 2003 bestå av leder Tom S. Vadholm (Ullern), nestleder Eivind Vatn (Grefsen-Kjelsås-Nydalen) og kasserer Bjørn Granlund (Vålerenga), samt revisor Hans A. Grimelund Kjelsen (Sogn).

 

11.  Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

Bjørn Bjerkeskaug (Bjørndal) orienterte om Bjørndal historielags arbeid. De har laget kart som viser gamle veier og stier med nåværende situasjon tegnet inn. De har også intervjuet en innvandrerfamilie og skrevet deres historie. En restaurert utgave av Klemetsrudfilen fra 1959 vil bli vist senere i høst.

Grethe Vollum (Deichmanske bibliotek) informerte om at de har fått midler fra Statens Bibliotektilsyn til prosjektet ”Er det her jeg hører til” (om Torshovbyen, innlemmingen av Aker og Romsåsbyen). De ønsker å samarbeide med historielag om dette prosjektet.

Øivind Rødevand (Ullern) orienterte om samarbeid med Oslo Folkeakademi. De kan ”sponse” lokaler til møter. Deichmanske bibliotek kan også tilby gratis møtelokaler.

Øivind Rødevand har fått Ullern Bydels kulturpris.

Tom Sørbø informerte om at Grünerløkka-Sofienberg historielag skal ha et prosjekt der de intervjuer eldre jøder fra Baltikum og Øst-Europa.

Kjartan Eide (Groruddalen) informerte om vandring langs Alnaelven. De jobber med å få Alna opp i dagen. Utviklingen av Groruddalen er også et veldig aktuelt tema.

Dag Jarnøy (Bekkelagshøgda) informerte om stiftelsesmøte i ”Ekebergs venner” 1. november 2003.

Hans A. Grimelund Kjelsen (Sogn) orienterte om slektsgranskningskurs. De har også et samarbeid med Vel’et om å navnsette bekker i området.

Bjørnulf Sandberg (Grefsen-Kjelsås-Nydalen) fortalte at Solemskogen historielag (ikke tilsluttet Fellesrådet) planlegger å utgi en jubileumsbok i mai neste år.

 

12.  Eventuelt

Adresser

Dersom noen har noe imot at Fellesrådet gir ut medlemslagenes adresser, må de gi beskjed til Vadholm.

Bygdebok for Aker

Ole Andreas Lilloe-Olsen lager bygdebok for Aker. Dersom noen har noe å bidra med til denne boken, kan de henvende seg til Lilloe-Olsen på telefon 67561427, 91690519 eller E-post "ololsen@alfanett.no".

"Arkivenes dag"

Anne Hals (Ullevål & Riksarkivet) gjorde oppmerksom på at Byarkivet og Riksarkivet arrangerer ”Arkivenes dag” lørdag 9. november. Temaer er mat (Oslo-frokosten & servering til fattige) og innvandring. Det blir dessuten omvisning i arkivene. Se forøvrig informasjon på www.riksarkivet.no og www.byarkivet.oslo.kommune.no.

 

13.  Kommende møter

Neste møte er berammet til torsdag 24. april 2003 med Hasle og Frydenberg historielag som vertskap. Neste høst blir det møte tirsdag 21. oktober med Grünerløkka-Sofienberg historielag som vertskap.


Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 22.10.2002 PÅ KAMPEN BISTRO,
ARRANGØR: KAMPEN HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                                                                            Eivind Vatn (+ H.l. Grefsen-Kjelsås-Nydalen)
                                                                            Bjørn Granlund (+ Vålerenga Historielag)

Kampen historielag                                          Gro Aschim
                                                                            Sverre Syversen
                                                                            Siri Bryn

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening  Dag Jarnøy

Bjørndal Historielag                                          Bjørn Bjerkeskaug

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag          Gry Waage
                                                                            Bjørn Stendahl

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                                  Kjartan Eide

Grünerløkka-Sofienberg historielag               Tom Sørbø

Sogn Kultur og Historielag                              Hans A. Grimelund Kjelsen
                                                                            Mette Breder

Søndre Aker Historielag                                  Arne Sunde
                                                                            Carl Johan Pedersen

                                                                            Aasmund Steenstrup (valgkomitéen)

Ullern Historielag                                              Øivind Rødevand
                                                                            Bernhard Thams

Ullevål og omegn historielag                           Anne Hals

Uranienborg Majorstuen Historielag              Knut Holtermann

Vinderen Historielag                                        Anne-Wenche Ore

Vålerenga Historielag                                      (se Fellesrådet)

Østensjø historielag                                         Bjørn Lilleeng

Akers Sogneselskap                                       Per Henrik Bache (+ Vinderen H.lag og LLH)

Oslo byarkiv                                                      Terje Bergersen

Deichmanske bibliotek                                    Grethe Vollum

 

Dessuten deltok under sak 7:
Initiativtaker/Koordinator                                  Leif Gjerland (Erklæringen "Ærbødig bruk")