RERERAT FRA MØTE I FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

 

Arrangør:              Østensjø historielag

Sted:                       Nordre Skøyen hovedgård

Tid:                         Torsdag den 24.4.2003

Til stede:               Deltakere i hht vedlagte liste

 

 

1. Konstituering

Ingrid Kjærnes fra Østensjø historielag ønsket velkommen, og orienterte om Østensjø historielag.

Fellesrådets leder, Tom S. Vadholm, ble valgt til møteleder.

Hans Andreas Grimelund Kjelsen ble valgt som referent.

 

Det fremsatte forslag til program ble lagt til grunn for møtet.

 

2. Informasjon om Nordre Skøyen hovedgård

Petter Jansen holdt et innlegg om Nordre Skøyen. Gården er bl.a. nevnt i Biskop Øysteins Jordebok. I dag er eiendommen fredet og i kommunalt eie.

 

3. Beretning fra ledelsen

Tom S. Vadholm gjennomgikk ledelsens beretning for 2002, som var fremlagt skriftlig for deltakerne på møtet (med en tilføyelse om Sporveismuseet i tillegg til det som var inntatt i det utsendte eksemplar).

 

Vedtak:   Beretningen ble tatt til etterretning med tilføyelse av at nestleders referat fra møtet om kontakt med skolene var utdelt/sendt til medlemmene.

 

4. Regnskap 2002

Revidert regnskap ble behandlet og bemerket av leder og revisor.

 

Vedtak:   Regnskapet godkjent på møtet.

 

5. Kontingent – Vedtektsendring

Det ble foreslått å heve kontingenten for 2003, med påfølgende korresponderende endring av vedtektene. En slik hevning fikk enstemmig tilslutning på møtet.

 

Vedtak:  Kontingenten fastsatt til kr. 200,- for lag under 300 medlemmer, og til kr. 300,- for lag over

300 medlemmer. Vedtektene endret i samsvar med denne kontingentforhøyelsen.

 

6. Rapporter fra LLH, og flere historielag og andre foreninger

Per Henrik Bache informerte om Landslaget for Lokalhistorie (LLH).

Per Henrik Bache nevnte at Kulturvernets Fellesorganisasjon skal holde møte på Kulturminnedagen om vår medisinske kulturarv.

Ullern Historielag skal på besøk på Universitetssykehuset og Ullevål sykehus.

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen skal lage et arrangement knyttet til Grefsen Sanatorium, og dens Vandcure-anstalt.

Groruddalen Historielag skal ha arrangement med Aker sykehus Venner/Aker sykehus.

Det ble nevnt at Rikshospitalet for tiden har oppgitt sine planer vedr. medisinsk historie, 400 år med offentlig helsevesen i Norge.

 

Vedtak:   Rapportene tatt til etterretning.

 

7. Orientering og evaluering av historielagskurset.

Det ble utdelt en rapport om kursopplegg for historielagene fra Øyvind Gaukstad.

Rapporten ble gjennomgått av møteleder.  Gaukstad ble berømmet for sitt arbeid. Deltakerne på kurset evaluerte i hovedsak opplegget som meget bra. Det blir kanskje avholdt nytt kurs i 2005.

 

Vedtak: Orientering og evaluering tatt til etterretning.

 

8. Omtale om bydelsinndelingen for historielagene.

Tom S. Vadholm innledet til drøftelse om betydningen for historielagene av endringen for bydelsgrensene i Oslo.  Han hadde tidligere skrevet til bydelene med henvisning til de enkelte historielags ressurser på navnespørsmål.  Både byrådet og byrådsleder har senere henvist til historielagene.  Fellesrådet har uttalt seg om den nye bydel 2 hvor det ikke finnes historielag.  Det ble foreslått at Fellesrådet bør uttale at ingen bydel bør hete kun Aker.  Akers Sogneselskap ga sin tilslutning til dette.  Ingen på møtet reiste innsigelser herom.  Bydelene Sogn og Grefsen-Kjelsås, Østensjø og Majorstuen-Uranienborg og Bygdøy-Frogner ble særskilt omtalt under møtet.

 

Vedtak:   Historielagene ble oppfordret til fortsatt å engasjere seg i navnespørsmålene.  Fellesrådet tilskriver kommunen om at ingen bydel bør kun hete "Aker".

 

9. Årsmøte i LLH

Fellesrådets leder Tom S. Vadholm vil prøve å delta på møtet i Bergen for Landslaget for lokalhistorie. Den på forhånd foreslåtte deltaker, Hans A Grimelund Kjelsen, ba seg deretter entlediget siden Vadholm muligens kan rekke landslagets møte i tide.

 

Vedtak:   Tom S. Vadholm representerer Fellesrådet under LLH-møtet i Bergen den 30.5.03.

 

10. Representanter til LLH-styret fra Oslo, Akershus og Østfold

Tom S. Vadholm orienterte om mulige nye representanter fra vår region til styret i Landslaget for lokalhistorie.  Fellesrådet besluttet enstemmig å følge forslag fra lederen til å innstille Håbjørg fra Follo Historielag, med Krog fra Østfold Historielag som varamedlem.  Håbjørgs og Krogs vita ble fremlagt på møtet.

 

Vedtak:   Guri Vallevik Håbjørg, Follo, innstilles som ny representant fra Oslo, Akershus og Østfold i styret i Landslaget for Lokalhistorie, med Marit Egeberg Krogh, Østfold, som varamedlem.

 

11. Ekskursjon til Norsk lokalhistorisk institutt

Det ble foreslått ekskursjon til NLI, der to representanter fra hvert historielag kan delta.  Alminnelig tilslutning til dette på møtet.

 

Vedtak:   Det fremmes ønske om ekskursjon til Norsk lokalhistorisk institutt den 9.september 2003.

 

12. Valg av valgkomite

Etter prinsippet om kombinasjon av kontinuitet og rullering i den grad det er mulig ble Lorentzen, Bygdøy Frogner, og Nilsen, Hellerud, enstemmig valgt til ny komite.

 

Vedtak:   Ragnvald Bing Lorentzen og Eva K. Nilsen valgt til ny valgkomite.

 

13. Nytt og interessant fra historielagene

Bjørnulf Sandberg, Grefsen-Kjelsås-Nydalen, nevnte at Solemskogens Venneforenings 100-års jubileum skal feires den 24.5.03.

Astrid Bjerkeskaug, Bjørndal, nevnte at ny vei i denne bydelen ble navngitt Nina Beiteplukks vei, etter innspill fra Bjørndal Historielag.

Østensjø historielag har foretatt innsamling av bilder og skanning av disse i samarbeid med Østensjøs Venner.

Deichmanns bibliotek vil for øvrig gi opplæring i bildeskanning.

Ullern historielag er nå utlagt på nettet under Web-adresse Ullernhistorie.com.

 

Vedtak:   Nyheter fra historielagene tatt til etterretning.

 

14. Eventuelt

Det fremkom ingen uttalelser eller forslag under dette punkt i programmet.

 

15. De neste møter i Fellesrådet

De neste møtene i Fellesrådet er berammet til den 23.10.03 hos Grünerløkka-Sofienberg historielag og den 22.4.04 hos Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening.

 

Vedtak: Møteplaner som ovenfor nevnt.

 

 

Oslo, den 29.4.2003

 

 

 

 

 

 

H.A.Grimelund Kjelsen (sign)

Referent


 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 24.04.2003 PÅ NORDRE SKØYEN I ØSTRE AKER, ARRANGØR: ØSTENSJØ HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                                                                            Eivind Vatn (+ H.l. Grefsen-Kjelsås-Nydalen)

Østensjø historielag                                         Inger Kjærnes
                                                                            Petter Jansen
                                                                            Gunnar Reiby
                                                                            Nina Eriksson

Bjørndal Historielag                                          Astrid Bjerkeskaug
                                                                            Bjørn Bjerkeskaug

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag          Ragnvald Bing Lorentzen
                                                                            (+ Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus)

Gamlebyen historielag                                     Hege Roaldset

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                                  Kjartan Eide

Hasle og Frydenberg historielag                    Tor Hertveit

Hellerud Historielag                                          Thor Haugerudbråten
                                                                            Lars Myhre

Sagene-Torshov Historielag                           Anne-Marie O'Gorman
                                                                            Ingeborg Okkenhaug

Sogn Kultur og Historielag                              Hans A. Grimelund Kjelsen

Søndre Aker Historielag                                  Aasmund Steenstrup

Ullern Historielag                                              Jørgen Swane
                                                                            Erik Olafsen

Vinderen Historielag                                        Wenche Undrum
                                                                            Per Henrik Bache (+ LLH)

Vålerenga Historielag                                      Bjørg Staal

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Akers Sogneselskap                                       Ragnhild Magnussen

Fortidsminneforeningen Oslo/Akershus        (Se Bygdøy-Frogner)

Deichmanske Bibliotek                                   Greta Bruu-Olsen