Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Arrangør: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF)

Tidspunkt: torsdag 22. april 2004, start kl. 19.00

Sted: Bekkelagshuset, Kongsveien 50.

Tilstede: Se separat deltagerliste

 

Registrering av deltagere (to pr. lag/forening) foregikk ved sirkulering av liste for påtegnig.

 

1. Konstituering

Som møteleder ble Fellesrådets leder, Tom S. Vadholm, valgt etter anbefaling av BLFs leder.

BLFs sekretær Dag Jørgensen ble valgt til referent.

Maridalens Venner ønsket å overlate sitt medlemskap til Maridalen Bygdetun. Enstemmig godkjent.

 

2.Orientering om Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening.

Leder Dag A. Jarnøy fortalte om foreningens historie og om virkefelter i form av møter, vand­ringer, internettaktiviteter, bøker etc. Han forærte også alle deltagerne et eksemplar av den siste boken om Stamhuset Ekeberg hovedgård.

 

3.Beretning fra ledelsen.

Ledelsens beretning var utsendt. Den ble tatt til etterretning. (Det kan nevnes at styrets oppfatning er at rådet er blitt langt mer påaktet i siste år i forhold til de sentrale myndigheter i kommunen.) Styret ville forøvrig gjerne ha synspunkter på hjemmesiden.

 

4. Revidert regnskap.

Revidert regnskap ble lagt frem og utdelt. Godkjent. Revisor bemerket at økonomien er "sunn", men beskjeden.  "Avtroppende kasserer" Bjørn Granlund mottok blomster og gode ord for sin innsats for rådet.

 

5. Eventuelt andre rapporter.

Ingen.

 

6. Referat fra møte med Byantikvaren.

Hans A. Grimeland Kjeldsen refererte fra et hyggelig møte med den nye Byantikvaren. Denne ønsket utstrakt gjensidig kontakt, også ved enkeltsaker direkte. Han er opptatt av at lagene til tider kunne følge opp saker der hans embete måtte legge bort saken etter avlevert innstilling til offentlig behandling. Han mottok våre adresselister, men presiserte at vi måtte være flinke til å ta kontakt. Formannen kommenterte at Byantikvaren burde sortere under Fylkesmannen fremfor som nå, under Bystyret.

 

7. Orientering om evaluering av ”Diagnoseseminaret”.

Nestleder Eivind Vatn orienterte. Kort kan summeres at man benyttet en del tid til å bli kjent og å tilkjennegi lagenes mål og intensjoner. For de fleste er det viktigere med fellesskapsfølelse og forståelse for fortidens betydning fremfor størst mulig medlemstall. Vel mye arbeidstid går med til administrasjon. Samarbeid med naboområdenes historielag ble fremhevet som viktig og positivt. Noe forskjellig syn på i hvilken grad man bør engasjere seg på vegne av medlemmene i aktuelle saker som også er oppe i aktuell politisk behandling, men enighet om å ta del i pågående debatter med lokalhistorisk side.

 

8. Bydelsreformen – har vi erfaringer så langt?

Først og fremst synes det å ha satt fart i kontaktarbeidet med andre tilgrensende foreninger som nå arbeider i samme bydel. De fleste mener overlapping er til det bedre. Noen velger å følge naturlige grenser som elvedrag og lignende. Flere fremhevet at velforeningene var vel så nære samarbeids­parter som bydelenes administrasjon.

 

9. Bør vi ha et arrangement i Fellesrådets regi i september?

Formannen hadde et forslag: Byen har to bygninger av riktig historisk klasse, nemlig Gamle Aker kirke og Akershus slott. Kanskje kunne vi ta en ekskursjon til Akershus slott, med kontakter til Akershus slotts venner og Forsvaret. Peter Butenschøn i Akershus Slotts Venner ønsker oss velkommen.

Vedtak 1: Det tas innledende kontakt for å få til et slikt arrangement.

Vedtak 2: Det tas også sikte på å arrangere et kurs i drift av historielag til våren.

 

10. Valgkomité.

Som ny valgkomité ble valgt Eva K. Nilsen (Hellerud, gjenvalgt) og Anne Wenche Ore (Oslo Middelalder, ny).

 

11. Antall medlemmer i lagene.

De tilstedeværende lagene oppga ca. medlemstall.  Lederen noterte disse og vil selv forespørre de ikke tilstedeværende lagene om det samme slik at man får en oversikt over historielagsbevegelsens størrelse i Oslo.  Det samlede tall vil bli bekjentgjort eksternt, de enkelte lags/foreningers medlems­tall vil bare bli benyttet internt.

 

12. Nytt fra lagene.

Hellerud historielag samarbeider godt med senterlederen på Tveita senter. Bidrar med 1-2 sider lokalhistorisk stoff i senteravisen. Også Senteravisen på Bryn senter tilbyr spalteplass til lokal­historisk stoff. Søndre Aker Historielag er på nett med bildebasen om Søndre Aker. Bilder fra Ljans vel kommer snart. Ullern Historielag har avtale med Deichmannske på Røa om arkiv og bilder, samt PC etc. Bekkelagshøgda l.h.f. benyttes mye til å holde foredrag og kåserier på institusjoner, borettslag og andre foreninger. Dette gir mange kontakter og gode venner. Sagene Torshov historielag arrangerer mange vandringer og fortellerkvelder, også filmkveld på Trikke­hallen. Bjørndal Historielag har utgitt kalender med unike bilder og utstilling på Deichmann. Østensjø historielag har gitt ut kulturkart med alternative ruter rundt Østensjøvannet, historie/ kultur/friluftsliv. (Ullern Historielag skulle arrangere 10 års jubileumsmiddag dagen etter)

 

13. Kommende møter.

21. oktober i år: Vertskap blir Hasle og Frydenberg historielag og stedet er Norsk Billedhugger­sentrum.

Neste år blir det møte 21. april (2005) i Maridalen med Maridalen Bygdetun som vertskap.

 

(Avslutning: Det ble trukket ut en spesialflaske med lokalhistorisk vin, ”Stamhuset Ekeberg Hovedgaard” på blått lodd nr H 98.)


 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 22.4.2004 PÅ EKEBERG,
ARRANGØR: BEKKELAGSHØGDA LOKALHISTORISKE FORENING

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                                                                            Eivind Vatn (+ H.l. Grefsen-Kjelsås-Nydalen)
                                                                           
Grete Lind Planke (+ Bygdøy/Frogner K.H.)

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening     Hans Petter Gulbrandsen
                                                                            Dag Jarnøy
                                                                            Dag Jørgensen
                                                                            Dag F. Lundeby

Bjørndal Historielag                                          Bjørn Bjerkeskaug

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag          Ragnvald Bing Lorentzen
                                                                            Gry Waage

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          (se ledelsen)

Groruddalen Historielag                                  Kjartan Eide

Hasle og Frydenberg historielag                    Tor Hertveit
                                                                            Arne Jørgensen

Hellerud Historielag                                          Thormod Pedersen
                                                                            Lars Rogstad

Maridalen Bygdetun                                         Lars Grande
                                                                            Ole A. Svendsen

Sagene-Torshov Historielag                           Anne-Marie O'Gorman
                                                                            Ingeborg Okkenhaug

Sogn Kultur og Historielag                              Hans A. Grimelund Kjelsen

Søndre Aker Historielag                                  Bjørn Heiberg
                                                                            Arne Sunde

Ullern Historielag                                              Jørgen Swane

Vålerenga Historielag                                      Bjørn Granlund
                                                                           Knut Roar Westbye

Østensjø historielag                                         Petter Jansen
                                                                            Bjørn Lilleeng

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Akers Sogneselskap                                       Petter Klyve

Deichmanske bibliotek                                    Siri Tidemann-Andersen