Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo.

Arrangør:      Hasle og Frydenberg historielag

Tidspunkt:     21.oktober 2004 kl. 19.00

Sted:              Billedhoggerhuset i Hekkveien 5 , 0571 Oslo

Tilstede:        Se egen deltagerliste. Navn og historielag ble påtegnet på egne lister av de

                      tilstedeværende.

1.      Velkommen og konstituering.

Tor Hertveit fra Hasle og Frydenberg historielag åpnet møtet ved å ønske velkommen.

Etter forslag fra Tor Hertveit ble Tom S. Vadholm, Fellesrådets leder, valgt som

møteleder og Else Marie Kaldestad fra arrangerende historielag som referent.

      Hertveit innledet kort ved å fortelle at Hasle og Frydenberg historielag ble stiftet i 1991.

      Historielaget er også kjent som”det lille historielaget” siden antall medlemmer aldri har

      overskredet 10 personer,  og at det i løpet av det siste året aldri har hatt mer enn 4 faste

      møtedeltagere.  Men til tross for få deltagere har laget i løpet av de siste 5 årene laget en

      kalender hver jul med bilder og tekst som forteller hvordan bebyggelse og områder

      var før i tiden.  Det er også utarbeidet en artikkel om Adam Hiorth som eide Frydenberg 

      gård, og som har fått en av veiene på Frydenberg oppkalt etter seg.

2.      Orientering om Billedhoggerhuset.

       Norsk Billedhoggerforenings intendant, Arve Bringaker, fortalte at huset heter Furulund

       og ble utskilt fra  Frydenberg gård  i 1878. Både huset og arealet på ca.4 mål er temmelig

       intakt og var bolig for ”ungfolket ” på Frydenberg gård.  Det er Oslo Kommune som nå

       eier eiendommen, men det er billedhoggerforeningen som er leier for en symbolsk leie

       mot å vedlikeholde hus og park.

3.      Orientering om og evaluering av møtet om Akershus slott.

      Hans A. Grimelund Kjelsen orienterte fra møtet 7.sept. hvor det var 25 medlemmer til-

      stede. Det er anledning for de enkelte historielag  å ha arrangement på Akershus festning,

      for eksempel disponere et møtelokale,visning på området eller annen virksomhet ved å

      henvende seg til: Plassmajor Bjørn Nordtømme, Akershus festning.  Tlf. 23093873.

      Nordtømme er villig til å samtale med styret i de enkelte historielag om eventuelle

      møter/arrangementer.  Det var 12 historielag til stede på møtet og disse var fornøyd med

      opplegget.  Invitasjonen omfattet kun styrene i de enkelte historielag.

4.      Eventuelle andre rapporter.

       Ingen var til stede fra styret i Landslaget.

       Vadholm orienterte om brevet ” Instruks for navnsetting av gater, veier, plasser m.v. i

       Oslo” som han har sendt til Byrådet i Oslo Kommune.  Fellesrådet var enig i at det er

       viktig at både historielag, lokale velforeninger og andre meningsberettigede får tilgang til

       ekstern høring når det gjelder navnsettinger på veier, gater m.v.

       Web Master, som lager oversikt over hvilke områder de enkelte historielag råder over,

       ønsker tilbakemelding om dette slik at det kan utarbeides et felles kart over alle

       ”historielags-områdene”.

      Mange historielag var usikre på hvordan man skulle få refundert merverdiavgiften på

      frimerker fra Landslaget. Noen mente at krav om refusjon skulle ha vært innsendt til

      Landslaget innen 31. mars.

5.      Kulturminnedagen.

Årets kulturminnedag var viet mattradisjoner. Ingen av de tilstedeværende hadde noe å berette i den forbindelse. Men det kom fram fra ulike lag at det var vanskelig å konkurrere med  institusjoner og kommuner når det gjaldt både personell og økonomi.

Konklusjonen ble at det kan være greitt å være med for de historielag som ønsker det,

       men at det er vanskelig å nå toppen i en konkurranse som gjelder kulturminnedager.

6.      Hva skal Bjørvikas gater hete?.

       Det skal utlyses en navnekonkurranse i forbindelse med nye gater i Bjørvika..

       Møtedeltagerne vil at de 3 instansene Gamlebyen historielag, Interesseforeningen

       Oslos Middelalder og  Fellesrådet for historielagene bør være høringsinstanser.

       Fellesrådet  bør i det vesentlige uttale seg om prinsippene for navnevalg.  Historie-

       lagene bes om å komme med eventuell innspill til lederen.  Det ble sett på som en fordel

       om de tre instansene kunne koordinere slik at de helt eller delvis kom med tilsvarende

       innspill overfor Bydel Gamle Oslo.

7.      Forslag til nytt kurs om hvordan man driver et historielag.

       Fellesrådets ledelse fikk fullmakt til å  finne fram til hvem som kan stå for et slikt kurs,

       som først og fremst  bør omfatte nåværende og potensielle styremedlemmer.  

       Hans A. Grimelund Kjelsen anbefalte slektsforskning i historielagene. Man kan få bistand

       fra Norsk Slektshistorisk Forening v/formannen Lars Løberg, Ullevålsvn. 1, tlf. 22243072.

       Møteleder viste til at det er to slags slektsgranskning i historielagsregi. Det ene er lokal-

       historisk slektsgranskning, noe som er særlig aktuelt i historielag utenom storbyområder.

       Det andre er kurs i hvordan å drive slektsgranskning.  Det andre er vel mest aktuelt i de

       fleste områder av Oslo.

8.      Valg av ledelse og revisor for 2005

        På vegne av Valgkomiteen fremla Anne-Wenche Ore dennes innstilling.  Det fremkom

        ikke andre forslag.  Etter dette ble følgende valgt:

        Leder Tom S. Vadholm (Ullern) gjenvalgt

        Nestleder Hans Andreas Grimelund Kjelsen (Sogn) ny

        Kasserer Grete Lind Planke (Bygdøy/Frogner) gjenvalgt 

        Revisor Leif Frantzen (Groruddalen) ny

9.      Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.

       Riksarkivbygningen er under utvidelse, og lesesalen er derfor stengt.

       Telefoner skal fortsatt rettes til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo.

       En del av arkivmateriale fra Riksarkivet og Statsarkivet er for tiden tilgjengelig på

       lesesalen til Byarkivet i Oslo, Maridalsveien 3..

       Deichmanske bibliotek vil fungere som lesesal for arkivsaker på mikrofilm gjennom

       byggeperioden.

       Historielaget Grefsen/Kjelsås/Nydalen er 25 år og utgir boka ”Nord i Aker gjennom

       10 000 år”.  Medlemmer av byens historielag kan få kjøpt boken til medlemspris ved

       henvendelse til formannen; Bjørnulf Sandberg.

       Uranienborg/Majorstuen Historielag vil sette opp et skilt om Balkebyen.

       Vinderen Historielag vil utgi et blad i forbindelse med at Vinderen skole er 100 år.  

       Kort orientering fra Ullern Historielag om ”årboken” ”Skøyen i sentrum”.

10.  Eventuelt.

       Ingen bemerkninger.

11.  Neste møte.

       Neste møte blir torsdag 21. april  2005 med Maridalen Bygdetun som vertskap.  

       Neste høstmøte ble vedtatt torsdag 20.oktober 2005 med Lokaltrafikkhistorisk Forening

       som vertskap.

 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 21.10.2004 PÅ FRYDENBERG,
ARRANGØR: HASLE OG FRYDENBERG HISTORIELAG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Historielag)
                                                                            Eivind Vatn (+ H.l. Grefsen-Kjelsås-Nydalen)
                                                                           
Grete Lind Planke (+ Bygdøy/Frogner K.H.)

Hasle og Frydenberg historielag                     Gerd Hagen
                                                                            Tor Hertveit
                                                                            Else Marie Kaldestad

Bygdøy-Frogner Kultur- og Historielag          Gry Waage

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                                  Arvid A. Larsen

Sagene-Torshov Historielag                           Ingeborg Okkenhaug

Sogn Kultur og Historielag                              Hans A. Grimelund Kjelsen

Søndre Aker Historielag                                  Bjørn Heiberg
                                                                            Arne Sunde

Sørkedalen Historielag                                    Ann Mari O. Gulbrandsen

Ullern Historielag                                              Øivind Rødevand
                                                                            Jørgen Swane

Uranienborg Majorstuen Historielag              Nicolai Beer

Vinderen Historielag                                        Per H. Bache
                                                                            Finn B. Bendixen

Østensjø historielag                                         Petter Jansen
                                                                            Bjørn Lilleeng

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Lokaltrafikkhistorisk Forening                         Tore T. Stubhaug

Akers Sogneselskap                                       Ragnhild Magnussen

Deichmanske bibliotek                                    Greta Bruu Olsen

Oslo Byarkiv                                                      Terje Bergersen