Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo 20. oktober 2005

 

1.       Velkommen og konstituering

 

Etter omvisning på Sporveismuseet gikk deltakerne til Politihøyskolens auditorium. Her holdt leder Lars Fredrik Andersen en orientering om Lokaltrafikkhistorisk forening, før selve møtet ble konstituert.

 

Som møteleder ble foreslått Tom Sverre Vadholm.

Som referent ble foreslått Tore Taksdal Stubhaug.

Som settedirigent i forbindelse med valg der møtelederen selv er kandidat ble foreslått Hans A. Grimelund Kjelsen.

Samtlige ble valgt.

 

Forslag om nytt medlem: Kystlaget Viken

 

Møtelederen informerte om Kystlaget Vikens søknad om medlemskap i Fellesrådet, og ba om at denne ble behandlet med en gang slik at representantene fra Kystlaget Viken kunne være med på resten av møtet som fullverdig medlem dersom søknaden ble innvilget.

 

Representanten fra Kystlaget Viken presenterte kort foreningen. Den ble stiftet i 1979 og er et lokallag av Forbundet Kysten. Foreningens formål er å formidle kystkultur, ta vare på historiske båter og annet som har med kysten å gjøre.

 

Det var ingen innsigelser mot søknaden, og Kystlaget Viken ble tatt opp som medlem av Fellesrådet.

 

 

2.       Evaluering av ekskursjonen til Oscarshall slott

 

Det var relativt få deltakere på ekskursjonen. Dette kan muligens forklares ved at den ble holdt i juni, samt at mange hadde vært der før. Mette Breder fra Sogn Kultur- og Historielag bemerket at ekskursjonen hadde vært veldig morsom å være med på.

 

3.       Eventuelle andre rapporter

 

Årsmøte i Landslaget for Lokalhistorie

Fellesrådets ledelse var representert ved lederen på årsmøtet i Landslaget for lokalhistorie på Finnsnes. Landslagets forslag om direkte medlemskap, som ble diskutert på forrige møte i Fellesrådet, ble forkastet med en stemmes overvekt. Hadde forslaget blitt vedtatt ville dette ført til økonomiske vanskeligheter for flere historielag i Oslo. I tillegg fikk man sikret at landslagets valgkrets som omfatter Oslo, Akerhus og Østfold ble beholdt. Det var opprinnelig foreslått at også Oppland og Hedmark skulle inngå i samme valgkrets.

 

Øivind Rødevand fra Ullern Historielag minnet på at det er viktig at mange representanter fra Oslo møter opp, da man kan forvente at liknende forslag vil dukke opp igjen med jevne mellomrom.

 

 

Gatenavn i Bjørvika

Fellesrådet er representert ved lederen som har har fått en referansegruppe på tre personer, bestående av nestlederen, en person fra Interesseforeningen Oslos Middelalder og en person fra Oslo Byes Vel. Mer konkrete utspill ventes til høsten.

 

Gatenavn øst for Akerselva vedtas av Gamle Oslo bydel, mens de vest for Akerselva vedtas av byrådet.

 

Fortidsminneforeningens kulturpris

Oslo og Akershus avdeling av Fortidsminneforeningen deler ut sin kulturpris i Oslo i år. Arkitekt Bjørn Stendahl fra Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag ble oppnevnt som medlem av juryen fra Fellesrådet.

 

4.       Kulturminnedagen

 

Søndre Aker historielag har skrevet en artikkel om etablering og drift av Den Norske Eter­fabrikk på Bogerud. Dag Andreassen ønsker at fellesrådet overveier om den kan brukes i forbindelse med kulturminnedagen.

 

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen holdt et arrangement i Nydalen i samarbeid med Sogn Kultur- og Historielag og Sagene Torshov Historielag. Lokalitetene til BI ble brukt. Programmet besto av musikk og sang, samt innslag om Oskar Braaten. Historielagene fikk god tilbakemelding fra hovedarrangøren.

 

5.       Gamle Oslofilmer

 

Terje Bergersen fra Byarkivet informerte om Oslofilmene. Dette er korte filmer som gikk som forfilmer på kinoene i Oslo. Byarkivet og Norsk Filminstitutt har nå gitt ut en dobbel DVD med slike Oslofilmer, hovedsakelig fra 50-tallet. DVDene selges hos Byarkivet og Filminstituttet. Det vil bli holdt en egen presentasjon av disse filmene for historielagene. Informasjon om dette ble delt ut.

 

Bergersen minnet også om arrangementet ”Arkivenes dag”, som holdes 13. november.

 

6.       Fellesrådet fyller 10 år 12. desember 2005

 

Ledelsen foreslo å holde en middag (sammenskuddslag) for nåværende og tidligere ledere i historielagene, samt de tillitsvalgte i Fellesrådet, og samtidig å sende ut en pressemelding om historielagsvirksomheten. Kun fire historielag kunne tenke seg å delta på middagen, men siden denne er basert på at deltakerne går sammen om å bære kostnadene, foreslo nestleder at man holder middagen uavhengig av antall deltakere. Det var ingen innsigelser mot dette forslaget, som altså ble vedtatt.

 

7.       Forslag til nytt ”Diagnoseseminar”

 

Det ble besluttet å si ja takk til Eivind Vatn som leder av et nytt "diagnoseseminar" vinteren 2006. Møtelederen anmodet Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening om å være teknisk arrangør av diagnoseseminaret. Dag Jarnøy meddelte at han vil ta opp saken på neste styremøte.

Finn Holden fra Vinderen Historielag påpekte at det var et problem på forrige diagnose­seminar at de første gruppene overskred taletiden, slik at de gruppene som kom sist nesten ikke fikk tid til å presentere det de var kommet frem til. Han ba derfor om at det lages et stramt opplegg. Han tar denne saken videre med Eivind Vatn direkte. Vatn påpekte at en positiv ”bivirkning” av diagnoseseminarene er at de forskjellige historielagene blir bedre kjent med hverandre.

 

8.       Forslag til besøk på Det kongelige Slott

 

Hans A. Grimelund Kjelsen har vært i kontakt med Slottet, som svarte at et slik besøk godt kan la seg gjøre, men kun i juni måned. Det ble vedtatt å organisere et besøk på Slottet. Grimelund Kjelsen tar saken videre.

 

9.       Valg av ledelse og revisor for 2006

 

Anne-Wenche Ore påpekte at tittelen til dette punktet i innkallingen hadde feil årstall. Det sto ”Valg av ledelse og revisor for 2005”.

 

Valgkomiteen, som besto av Anne-Wenche Ore fra Interesseforeningen Oslos Middelalder og Bjørnulf Sandberg fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, la frem følgende forslag:

 

Som leder ble foreslått Tom S. Vadholm (gjenvalg).

Som nestleder ble foreslått Hans A. Grimelund Kjelsen (gjenvalg).

Som kasserer ble foreslått Grete Lind Planke (gjenvalg).

Som revisor ble foreslått Leif Frantzen (gjenvalg).

 

Det var ingen andre forslag, og samtlige ble valgt ved akklamasjon.

 

Nestleder ledet valget under valget av leder

 

10.     Merke for Fellesrådet

 

Leder redegjorde for sitt forslag, som var blitt sendt ut sammen med innkallingen. Han påpekte at forslaget består av både et våpenskjold og et segl. Det er meningen at det er seglet som hovedsakelig skal brukes som merke for Fellesrådet på brevpapir o.l., mens våpenskjoldet f.eks. kan brukes dersom Fellesrådet skal ha en bod e.l. på arrangementer.

 

Kassereren kunne ikke helt se behovet for et merke ettersom Fellesrådet er et råd og ikke en forening.

 

"Etter dette var det en lang og bred meningsutveksling hvor det viste seg at medlemmene var svært splittet i synet på om man trengte et merke, om dette eventuelt skulle være heraldisk og om et eventuelt heraldisk merke burde ha et noe enklere skjold. "

 

Flertallet i forsamlingen var enig om at det var ønskelig med et merke for Fellesrådet. Det ble så holdt en avstemning om hvorvidt merket skulle være et våpenskjold eller ikke.

Resultat: 9 stemmer for et våpenskjold og 8 mot.

 

Deretter ble det avholdt avstemning om hvorvidt man skulle bruke lederens forslag, eller et annet våpenskjold:

Resultat: 5 stemmer for lederens forslag, et stort flertall for et noe enklere våpenskjold.

 

Lederen vil derfor komme tilbake med et nytt forslag til neste møte.

 

11.     Uttalelse om Nasjonalgalleriet

 

 

Leder orienterer om sitt forslag: Nasjonalgalleriet viste tidligere den historiske utvikling i den norske malerkunsten. Nå er det blitt et veldig godt og pedagogisk kunstmuseum, men har mistet muligheten for å vise en kavalkade over helheten i norsk bildekunst. Han foreslo at Fellesrådet kommer med en uttalelse i sakens anledning. Dette skal ikke gå på den kunstnerisk siden av utstillingen, men på det historiske aspektet.

 

Lars Roede minnet om at Nasjonalgalleriet er avviklet og blitt en del av et felles kunstmuseum, og at utstillingslokalene vil bli utvidet. Dermed kan både ønsket om fornyelse og ønsket om en historisk kavalkade ivaretas i fremtiden.

 

Lars Fr. Andersen viste til at Nasjonalmuseet for kunst er en ny organisasjon, og at endringene har bidratt til å skape økt oppmerksomhet om museet. Han mente at Fellesrådet kommer best ut av det ved ikke å mene noe enn dersom vi starter en ny debatt. Han minte også om at dagens utstilling ikke er endelig.

 

Jan Lillejord følte sympati med Vadholms synspunkt, men tvilte på at Fellesrådet er riktig instans til å komme med et opprop. Han mente denne saken i stedet bør gå via landslaget.

 

Lederen oppsummerte med at det virker som om flertallet ikke ønsker at Fellesrådet skal komme med noen uttalelse. Han skal vurdere Lillejords forslag.

 

12.     Utsendelser via E-post

 

Lederen redegjorde for ledelsens forslag: Det vil være enklere, billigere og mer fremtidsrettet å bruke e-post til de som ønsker det, mens man sender dokumenter pr. post til de som ikke ønsker å motta e-post.

 

Mette Breder m.fl. støttet dette, og viste til at det er lettere å distribuere utsendelsene videre til styrene i historielagene dersom de kommer som e-post.

 

Lederen oppsummerte med at man starter et prøveprosjekt med utsendelser pr. e-post, og oppfordret historielagene til å sende inn sine e-postadresser til Fellesrådets ledelse.

 

13.     Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

 

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening

Dag Jarnøy i BLF har laget et lokalhistorisk kart, og legger igjen en del eksemplarer av dette etter møtet.

 

Oslo Bymuseum

Aker-samlingen på bymuseet har lenge gått for lut og kaldt vann. Den er nå under utpakking og omregistrering, og skal sendes til et magasin på Nesodden. Dette kan være begynnelsen på en ny giv for Aker-utstillingen.

 

Bymuseets 100-årsjubileum skal feires 27. oktober kl. 19.05. Bymuseet kommer da til å åpne en utstilling om seg selv.

 

Akers Sogneselskap

Sogneselskapets boksamling, med over 3000 bind, er blitt katalogisert i samarbeid med byarkidet. Samlingen er nå utstilt hos byarkivet.

 

Grünerløkka-Sofienberg historielag

Historielaget holdt en byvandring primo september, der man beså inngangen til de gamle sølvgruvene, og katakombene for brygging av bayerøl under Gamle Aker kirkegård. Eirik Bakkum kan formidle mulighet for omvisning på disse stedene.

 

Groruddalen Historielag

Historielaget fyller 24 år 27. oktober og gir i den forbindelse ut en årbok.

 

14.     Eventuelt

 

 

15.     Neste møte

 

Neste møte er holdes torsdag 20. april 2006 av Bjørndal Historielag. Tom S. Vadholm har ringt Vålerenga historielag, som svarte at de sannsynligvis kan påta seg å holde møtet etter det, 19. oktober 2005. Hvis endelig svar ikke kommer fra Vålerenga får ledelsen fullmakt til å finne en ny arrangør.

 

Møtet hevet kl. 21.46.

 

 

Sandaker, 2./17. november 2005

Tore Taksdal Stubhaug

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 20.10.2005 PÅ MAJORSTUEN
ARRANGØR: LOKALTRAFIKKHISTORISK FORENING

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Hl.)
                                                               Hans A. Grimelund Kjelsen (+ Sogn K.Hl.)
                                                               Grete Lind Planke (+ Bygdøy/Frogner K.Hl.)

Lokaltrafikkhistorisk Forening                        Lars Fr. Andersen
                                                               Jan Haakon Hustad
                                                               Arne Nygaard
                                                               Tore T. Stubhaug

Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening     Dag Jarnøy
                                                                           Dag Jørgensen

Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag          Ragnvald Bing Lorentzen
                                                                           Gry Waage

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen         Bjørnulf Sandberg
                                                                           Eivind Vatn

Groruddalen Historielag                                  Arvid A. Larsen
                                                                           Bjørn H. Syversen

Grünerløkka-Sofienberg historielag               Eirik Bakkum

Sagene Torshov historielag                            Anne-Marie O'Gorman
                                                                           Aud Karén Solberg

Sogn Kultur- og Historielag                             Mette Breder

Søndre Aker Historielag                                 Dag Andreassen

Ullern Historielag                                             Øivind Rødevand
                                                                           Jørgen Swane

Vinderen Historielag                                       Finn Holden

Østensjø historielag                                         Per Ove Dahl
                                                                           Inger Kjærnes

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Kystlaget Viken                                                Tore Gramnæs Jacobsen
                                                                           Knut Johannesen

Akers Sogneselskap                                       Jan Lillejord

Oslo Byarkiv                                                     Terje Bergersen

Oslo Bymuseum                                               Lars Roede

Deichmanske bibliotek                                   Greta Bruu Olsen

Gjester:

Historielaget for brann- og feiervesen           Ivar Eriksen
                                                                           Erling Onstad