Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo 20. april 2006
i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus på Bjørndal

1.      Velkommen

Bjørndal historielag ønsket velkommen og viste utdrag fra Klemetsrudfilmen fra1949-50, før selve møtet ble konstituert.

2.      Konstituering

Som møteleder ble foreslått Tom Sverre Vadholm.

Som referent ble foreslått Bjørn Bjerkeskaug.

Begge ble valgt.

Møtelederen informerte om at Harry Lagert fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen nettopp hadde gått bort nær 90 år gammel og han ble minnet med 1 minutts stillhet.

3.      Beretning fra ledelsen

Møtelederen gjennomgikk ledelsens beretning for 2005, som var fremlagt skriftlig for deltakerne på forhånd.

Vedtak:            Beretningen ble tatt til etterretning.

4.      Revidert regnskap for 2005

Møtelederen delte ut regnskapet for 2005 og leste opp revisjonsberetningen fra revisor i kasserers fravær. Det ble stilt spørsmål om ”Arrangement Oscarshall” og fordi oppstillingen viser både regnskap for 2004 og 2005, ble teksten forandret til ”Arrangementer”. Arrangementet i 2004 var som kjent på Akershus festning. Posten ”Landslag” under utgifter skal være ”Kontingent til Landslaget for lokalhistorie”.

Årsaken til at det er stor forskjell mellom portoutgifter for 2004 og 2005 er at utgifter som er relatert til 2005 ikke kommer med før på regnskapet for inneværende år.

Vedtak:            Regnskapet ble godkjent

5.      Orientering om diverse uttalelser

Nestleder Hans Andreas Grimelund Kjelsen redegjorde for høringsuttalelsen ang. ”Kommuneplanen for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020”. Denne kan i sin helhet leses på Fellesrådets hjemmeside (www.oslohistorie.pair.com). Fellesrådets uttalelse lå i hovedsak på linje med Byantikvaren og Riksantikvarens innstilling til Planen. Det nevnes spesielt at også Riksantikvaren ønsket å innlemme Kvadraturen blant de historiske kjerneområder i byen.

Lederen redegjorde for bystyrets behandling og Fellesrådets innstilling av navneskiftet på Drammensveien 1 – 40. Fellesrådet var negativ til denne endringen som ble vedtatt med 1 stemmes overvekt i bystyret. Les høringsuttalelsen på Fellesrådets hjemmeside.

6.      Eventuelle andre rapporter

Ullern Historielag v/Øivind Rødevand redegjorde for ”Bokloftet/Lokalhistorisk forlag” som driver nettbutikk (www.bokloftet.no) og vanlig utsalg på Løiten Brænderi i Hedmark. Her kan alle historielag som har laget bøker, få hjelp til å selge disse.

7.      Merke for Fellesrådet for historielag i Oslo

Møtelederen redegjorde for de siste, små endringene som var sendt ut sammen med innkallelsen..

Vedtak:            Seglmerker og våpenskjold ble enstemmig godkjent

8.      Forslag til vedtektsendring

Forslaget til endringene (endringene er i fet kursiv):

"Fellesrådet velger på siste møte i året en leder, en nestleder, en kasserer og en revisor for neste kalenderår etter innstilling fra valgkomiteen.  Lederen, nestlederen og kassereren utgjør sammen Fellesrådets ledelse.  Så fremt ikke Fellesrådet eller ledelsen for det enkelte forhold bestemmer noe annet, er det lederen som representerer Fellesrådet utad, står for nødvendig korrespondanse og, i samarbeid med arrangerende historielag, innkaller til møtene."

Dette forslaget ble endret til:

"Fellesrådet velger på siste møte i året en leder, en nestleder, en kasserer og en revisor for neste kalenderår etter innstilling fra valgkomiteen.  Lederen, nestlederen og kassereren utgjør sammen Fellesrådets ledelse.  Så fremt ikke Fellesrådet eller ledelsen bestemmer noe annet for den enkelte sak, er det lederen som representerer Fellesrådet utad, står for nødvendig korrespondanse og, i samarbeid med arrangerende historielag, innkaller til møtene."

Vedtak:            Det endrede forslag til vedtektsendringen ble enstemmig vedtatt

9.      Oppnevning av medlem og personlig varamedlem til Stiftelsen Oslo Bymuseums styre

Ledelsen foreslo følgende vedtak (jfr. sak 8): "Oppnevning av medlem og varamedlem fra Fellesrådet til styret for Stiftelsen Oslo Bymuseum skjer i samlet rådsmøte.  Anne-Wenche Ore (Oslos Middelalder og tidl. Vinderen) oppnevnes som medlem og Helge Godø (Gamlebyen) som personlig varamedlem for 2006 og 2007."

Vedtak:            Forslagene ble enstemmig godkjent

10.    Evaluering av hvorfor Diagnoseseminaret måtte avlyses

Eivind Vatn fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen hadde invitert historielagene til seminaret og skulle stå for gjennomføringen. Han redegjorde for hvorfor seminaret måtte avlyses:

Det var kun 3 historielag som hadde meldt seg på ved fristens utløp og alle 3 hadde deltatt på det forrige diagnoseseminaret. Beslutningen om avlysning ble tatt i samråd med Fellesrådets nestleder Hans A. Grimelund Kjelsen.

Det ble påpekt i kommentarer fra møtedeltakerne at dette seminaret er for teoretisk og at det bør være mer rettet mot lagenes praktiske arbeidsområder.

11.    Valg av valgkomité

For dels å få kontinuitet, dels rullering, var det foreslått at Bjørnulf Sandberg (Grefsen-Kjelsås-Nydalen) gjenvelges og at Anne-Marie O'Gorman (Sagene Torshov) velges som nytt medlem i valgkomitéen for kommende valgperiode.

Vedtak:            De foreslåtte ble enstemmig valgt

12.    Besøk på Det kgl. Slott

Det er avtalt gruppeomvisning på slottet 27. juni kl. 16.40 – 17.30. Det er plass til ca. 25-30 personer og det kan ikke garanteres flere deltakere enn 2 pr. historielag. Påmeldingene kan inneholde flere navn, men da må deltakerne prioriteres. Innbydelse vil bli sendt ut. Det var interesse for en tilsvarende omvisning i august dersom den i juni blir overtegnet, og Hans A. Grimelund Kjelsen kontakter slottet.

13.    Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

Ole Petter Bjerkek fra Byantikvaren inviterte til samarbeid med historielagene og informerte om et formiddagsseminar som skal arrangeres enten 18. eller 19. mai hvor verneplanen for Akergårdene, husmannsplasser og løkker skal videreføres. Innbydelse vil bli sendt ut, men for dette seminaret vil det være et begrenset antall deltakerplasser som Fellesrådets medlemmer kan benytte.

Bjerkek fortalte at Byantikvaren var svært fornøyd med Fellesrådets høringsuttalelse ang. ”Kommuneplanen for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020” som Fellesrådets nestleder Hans A. Grimelund Kjelsen hadde vært hovedansvarlig for.

Østensjø historielag v/Inger Kjærnes fortalte om et godt samarbeid med bydel Østensjø (som omtaler seg selv som kulturbydel).  Laget planlegger å utgi et spesialnummer av medlemsbladet ”Rundt vannet” med mange bilder og et opplag på ca. 5000 eksemplarer. Dette er imidlertid avhengig av å få midler fra bydelen, som de er blitt forespeilet, før det går i produksjon.

Søndre Aker Historielag v/Arne Sunde fortalte om lagets årbok for 2005 som bl.a. har en fyldig artikkel om gamle Klemetsrud skole. Sunde presenterte Tor Wisløff som nylig hadde overtatt ledervervet i laget.

Sagene Torshov historielag v/Anne-Marie O'Gorman fortalte om lagets fortellerkvelder som har hatt nærmest en ”Rorbustemning” i gode historier fra eldre tider.

Maridalen Bygdetun     v/Roy A. Jacobsen fortalte om ny eier av bygdetunet og at de nå disponerer større plass. En ”møkkakjeller” vil bli satt i stand for å huse en vogn- og redskapsutstilling. På årsmøtet til Historielaget Kjelsås - Grefsen - Nydalen den 30. mars -06 ble Maridalen Bygdetun overrakt Kulturvernprisen for 2005.

14.    Eventuelt

Finn Holden fra Vinderen Historielag foreslo at alle historielag som utgir medlemsblader, sender dette til de andre lagene vederlagsfritt. Møtet i Fellesrådet hadde ikke myndighet til å vedta dette forslaget, men det ble enighet om en henstilling: ”Det henstilles til alle historielag som har medlemsblad å sende ett eksemplar til alle medlemmer av Fellesrådet”.

Lederen redegjorde for at utsendelser av innkallinger, møtereferater m.m. framover skal skje pr. e-post for å redusere kostnader for Fellesrådet. Det er derfor svært viktig at alle lag har en e-postkonto som sjekkes ofte.

15.    Neste møte

Neste møte arrangeres torsdag 20. oktober 2006 av Vålerenga Historielag og Søndre Aker historielag bekreftet at de påtar seg ansvaret for møtet den 19. april 2007.

Møtet ble hevet ca. kl. 22.00.

Bjørndal, 20. april 2006

Bjørn Bjerkeskaug

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 20.4.2006 PÅ BJØRNDAL
ARRANGØR: BJØRNDAL HISTORIELAG

Fellesrådet for Historielagene i Oslo                     Tom S. Vadholm (+ Ullern Hl.)
                                                                           Hans A. Grimelund Kjelsen (+ Sogn K&Hl.)

Bjørndal historielag                                              Evelyn Skolemestra Bjerke
                                                                           Astri Bjerkeskaug
                                                                           Bjørn Bjerkeskaug
                                                                          
Ruth Karin Lødding

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen                 Kari Paalgard Pape
                                                                           Bjørnulf Sandberg
                                                                           Eivind Vatn

Maridalen Bygdetun                                             Roy A. Jacobsen
                                                                           Iren Larsen

Sagene Torshov historielag                                   Unni Edner
                                                                           Anne-Marie O'Gorman

Sogn Kultur- og Historielag                                  (se Fellesrådet)

Søndre Aker Historielag                                      Arne Sunde
                                                                           Tor Wisløff

Ullern Historielag                                                 Øivind Rødevand

Vinderen Historielag                                            Finn Holden

Østensjø historielag                                              Inger Kjærnes
                                                                           Gunnar Reiby

Interesseforeningen Oslos Middelalder                 Anne-Wenche Ore

Byantikvaren i Oslo                                             Ole Petter Bjerkek

Deichmanske bibliotek                                         Greta Bruu Olsen