Oslo, 9. mai 2005

 

Til Fellesrådets medlemmer
og observatører.

 

REFERAT FRA MØTET I MARIDALEN 21. APRIL 2005

Vedlagt følger referatet fra ovennevnte møte.  Vi benytter igjen anledningen til å takke Maridalen Bygdetun for det fine opplegget, som har fått meget skryt.

Den medlemslisten som ble utsendt etter møtet sist høst er uendret bortsett fra at vi fra vårt medlem Ullevål og omegn historielag har fått opplyst at det dessverre er oppløst.  De etterlater imidlertid ikke noe historielagsløst område idet deres distrikt dekkes helt av Sogn Kultur og Historielag.  Det gamle styret har henstilt til medlemmene å melde seg inn i dette.  Vi håper således at flest mulig av lagets medlemmer finner veien dit.  I tillegg kan opplyses at Sørkedalen historielag har fått ny adresse: Postboks 117 Røa, 0701 Oslo.

Vi ber for øvrig alle melde fra om endringer vedrørende navn, adresse etc.  Det gjelder også opplysningene om laget/foreningen på vår hjemmeside.  Rettelser kan sendes undertegnede som vil notere dem og videresende til Web Master.

Vi viser til vedtaket om Oscarshall.  I og med at vi nå har fått opplyst at utstillingen om kong Oscar II og dronning Sophie opphører allerede 4. august, har ledelsen funnet det nødvendig å forskyve arrangementet til medio juni.  Vi har bestilt plass gjennom slottet til torsdag 16. juni.  Se egen invitasjon om hva dere skal gjøre i den forbindelse.

Til slutt minner vi om at dato for neste møte i Fellesrådet er torsdag 20. oktober 2005 med Lokaltrafikkhistorisk Forening som teknisk arrangør.  Møtet neste vår er planlagt til torsdag 20. april 2006 med Bjørndal Historielag som vertskap.

De som får kopi av dette brev og ikke fikk innkallingen, får også ledelsens beretning for 2004.


Med vennlig hilsen
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm
leder

 

 


RERERAT FRA MØTE I FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

Arrangør:              Maridalen Bygdetun

Sted:                       Maridalen Vel, Grendehus

Tid:                         Torsdag den 21.4.2005

Til stede:               Deltakere i hht vedlagte liste

1. Omvisning

Møtet startet med omvisning på Øvre Kirkerud gård i Maridalen, herunder med orientering om stiftelsen Maridalen Bygdetun ved Tori Bakke og Ole A. Svendsen.

Deretter beveget deltakerne seg til Grendehuset til Maridalen Vel.

2. Konstituering

Tori Bakke fra Maridalen Bygdetun foreslo at:

Fellesrådets leder, Tom S. Vadholm, ble valgt til møteleder og at .

nestleder, Hans A. Grimelund Kjelsen, ble valgt til referent.

Det fremsatte forslag fikk tilslutning og det utsendte program ble vedtatt som dagsorden for møtet.

Tor Øystein Olsen orienterte deretter om Maridalens Venner.

Venneforeningens visjon om Maridalen var en levende, livskraftig kulturbygd. Forvalte landskapet, sette kulturspor og fylle landskapet med innhold, er blant venneforeningens primære oppgaver.

Etter dette presenterte alle deltakerne på møtet seg.  Se vedlagte liste.

3. Beretning fra ledelsen

Tom S. Vadholm gjennomgikk ledelsens beretning for 2004, som var fremlagt skriftlig for deltakerne på forhånd.

Vedtak:   Beretningen ble tatt til etterretning

Lederen takket Eivind Vatn med ord og blomster for hans tjeneste som nestleder i Fellesrådet gjennom flere år. Eivind Vatn takket for seg, der han bl.a. berømmet lokalhistorielagenes vekst de senere år.

4. Regnskap 2004

Revidert regnskap ble gjennomgått av kasserer, Grete Lind Planke.

Revisors godkjennelse ble opplest.

Vedtak:   Møtet godkjente regnskapet

5. Referat fra diverse møter hvor Fellesrådets leder har deltatt

Lederen refererte fra diverse møter hvor han representerte Fellesrådet.

Det har vært avholdt møte mellom de frivillige kulturminnevernforeninger i Oslo etter initiativ fra Kystlaget Viken og Fortidsminneforeningen.  Man ble enige om å opprette et uformelt kontaktnett for saker av felles interesse som måtte komme opp.

Et annet møte bl.a. om Oslo historie, ledet av Tore Vigerust, behandlet mulige skriftlige eller nettbaserte utredinger om Oslos og Akers historie.  Nytt møte avholdes til høsten.

Oslo kommune har nedsatt en arbeidsgruppe i forbindelse med navnsetting av gatenavn i vestre del av Bjørvika, der Fellesrådet er representert sammen med bl.a. Byarkivet, Bydel gamle Oslo, Bydel St. Hanshaugen og Kulturbyrådens kontor.  Lederen ønsket en referansegruppe på tre medlemmer, som støttespiller for Fellesrådet i denne forbindelse. 


Sammensettingen av referansegruppen ble som følger:

Cato Næverdal, foreslått av Interesseforeningen Oslos Middelalder

Ole Daniel Bruun, foreslått av Oslo Byes Vel, v/Jan Sigurd Østberg

En tredje person oppnevnes av leder, etter fullmakt fra Fellesrådsmøtet

Lederen imøteså gjerne innspill og forslag fra lokallagene, om tredjemann i nevnte gruppe, samt forslag til prinsipper og konkrete navn.

6. Andre rapporter

Fellesrådets webmaster, Bjørn Lilleeng, hadde planer om å utarbeide er kart på nettsidene, der lokallagenes geografiske område fremkommer, men har ikke klart å få tilstrekkelig opplys­ninger fra medlemmene. I stedet vil han sette inn et kart over bydelene hvor navnet til de aktuelle historielag i vedkommende bydel kommer opp når man klikker på kartet.

Statsbygg har planer om å konsekvensutrede om et museumsbygg skal ligge inne i Oslo Middelalderpark.  St. Hallvard og Dagsavisen har gitt saken en bred behandling.  Leif Gjærland i "Ærbødig bruk", hvor Fellesrådet er medlem, vil forfølge saken, eventuelt med et større møte.

Eivind Vatn fremhevet en stortingsmelding om kulturminnevernet. Statelige etater planlegger å øke innsatsen for dette i fremtiden.

Vedtak:   Rapportene tatt til etterretning.

7. Arbeid med bok om gårder og slekter i Aker

Ole Andreas Lilloe-Olsen orienterte om utgivelsen av en bok om ovennevnte. Akers Sogne­selskap igangsetter et forprosjekt med produksjonskostnader inntil kr. 2,5 mill. Boken skal i første rekke være en slektshistorie for bygdene i Oslo (Aker), med gårder og husmanns­plasser. Først et bind om bygdehistorien generelt, deretter fire bind om de fire Akerssogn. Redaktør og forfattere for boken er ennå ikke oppnevnt.

Jan Sigurd Østberg ba om at en kortversjon fra arbeidet med boken ble utgitt.

8. Årsmøte i LLH

Leder informerte om neste møte i Landslaget for Lokalhistorie, på Finnsnes i Troms, i mai d.å. Han vil selv delta på møtet. Av lokallagene vil Ullern historielag møte.

Landslaget planlegger en ny organisasjonsstruktur. Det foreslås også at kontingenten skal utgjøre kr.10,- pr. medlem, i det enkelte lokallag. Flere deltakere var skeptiske til en slik kontingentbergning, men Fellesrådet samlet seg ikke om et vedtak i denne forbindelse.  Leif Frantzen ba lagene vurdere utmeldelse fra Landslaget hvis kontingenten ble for høy.

Øivind Rødevand oppfordret flere lokallag til å delta på Landslagets møte på Finnsnes.

Bjørnulf Sandberg mente Landslaget burde fremme spørsmålet om momsreduksjon for ideelle foreninger overfor myndighetene, på en mer offensiv måte.

Vedtak:  Tom S. Vadholm representerer Fellesrådet under LLH-møtet i Finnsnes den 27.-29.mai 2005, og får dekket møteavgiften med kr. 600,-.  Han meddelte at han tok ad notam de meninger som var fremkommet og vil etter beste evne representere Fellesrådet med utgangspunkt i disse.

9. Ekskursjon til Oscarshall Slott

Det ble foreslått besøk til Oscarshall Slott i august/september d.å. for Fellesrådets med­lemmer.  Deltakelsen vil koste kr.60,-, pr. person.  Deltakelsen er begrenset til 20 personer pr. gruppe.  Det ble alminnelig tilslutning til dette på møtet.

Vedtak: Oscarshall Slott bestemt som ekskursjonssted. Ledelsen gitt fullmakt til å fastsette møtedato.

10. Valg av valgkomite

Det ble besluttet at valgkomiteen fortsatt skal rullere i den grad det er praktisk mulig. I tråd med dette ble Eva K. Nilsen fra Hellerud historielag, entlediget. Anne Wenche Ore rykker opp som ny leder av valgkomiteen. Bjørnulf Sandberg ble enstemmig valgt til nytt medlem.

Vedtak:  Anne-Wenche Ore, Interesseforeningen Oslos Middelalder er leder i valgkomiteen, med Bjørnulf Sandberg, Grefsen-Kjelsås-Nydalen, som det andre medlemmet.

11. Nytt og interessant fra historielagene

Østensjø historielag har laget nytt tidsskrift, ”Rundt vannet”.

Sogn Kultur og historielag har laget nytt tidsskrift, ”Før og Nå”.

Ullern historielag arrangerer 19. mai d.å. et møte på Vækerø, der Gunnar Hjermann forteller fra sin bok om familiebedriften Løvenskiold-Vækerø.

Grefsen-Kjelsås-Nydalen arrangerer tur til Karlstad i Sverige, høsten 2005. De skal også arrangere kulturminnedag i Nydalen den 11.september, i samarbeid med Sogn og Sagene Torshov historielag. Tittelen vil være ”Fra slegge til mus”. Eivind Vatn koordinerer arbeidet med dette.

Bjørndal historielag arrangerte fellestur til Sporveismuseet i april d.å. for å kjøre veterantrikk.  På muséet står det en buss som kjørte ruten Sæter - Godhem i perioden 1924-28.  På denne bussen står det et skilt som forteller at tilstandene på Klemetsrud var så lovløse at sjåførene var utstyrt med revolver.  Bussen ble benyttet i filmen "Bussen" med Leif Juster fra 1961.

Oslo Byes Vel skal ha generalforsamling på Ekebergrestauranten, den 26.april d.å., med om­visning og bespisning. De følger også opp med et etableringslag samme sted, den 3.mai d.å.

Akers Sogneselskap skal, i samarbeid med flere andre, avholde et spennende møte om unions­oppløsningen den 29.mai d.å. på Linderud gård.

Vedtak:   Nyheter fra historielagene tatt til etterretning.

12. Eventuelt

Det var ingen som tok opp noe under denne posten.

13. De neste møter i Fellesrådet

Det neste møtet i Fellesrådet er berammet til torsdag, den 20. oktober 2005, i regi av Lokaltrafikkhistorisk Forening.  Bjørndal Historielag ble valgt som vertskap for møte neste vår, torsdag den 20. april 2006.

Vedtak: Møteplaner som ovenfor nevnt.

Oslo, den 25.4.2005

H. A. Grimelund Kjelsen

Nestleder/Referent


 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 21.4.2005 I MARIDALEN,
ARRANGØR: MARIDALEN BYGDETUN

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Hl.)
                                                                            Hans A. Grimelund Kjelsen (+ Sogn K.Hl.)
                                                                           
Grete Lind Planke (+ Bygdøy/Frogner K.Hl.)

Maridalen Bygdetun                                          Tori Bakke
                                                                            Ole A. Svendsen

Bjørndal Historielag                                          Bjørn Bjerkeskaug
                                                                            Siri Undall

Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag           Ragnvald Bing Lorentzen

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen          Bjørnulf Sandberg
                                                                            Eivind Vatn

Groruddalen Historielag                                  Leif Frantzen

Hellerud historielag                                          Thormod Pedersen

Sagene Torshov historielag                            Ingeborg Okkenhaug
                                                                            Aud Karén Solberg

Sogn Kultur og Historielag                              Knut Olborg

Søndre Aker Historielag                                  Bjørn Haugstad Heiberg
                                                                            Carl Johan Pedersen
                                                                            Per Skaug

Sørkedalen Historielag                                    Ester Marie Grøttum
                                                                           Ann Mari O. Gulbrandsen

Ullern Historielag                                              Øivind Rødevand
                                                                            Jørgen Swane

Østensjø historielag                                         Per Ove Dahl
                                                                            Inger Kjærnes

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Lokaltrafikkhistorisk Forening                         Arne Nygaard
                                                                            Tore T. Stubhaug

Akers Sogneselskap                                       Jan Lillejord
                                                                            Ole A. Lilloe-Olsen

Selskabet for Oslo Byes Vel                           Jan Sigurd Østberg

Oslo Byarkiv                                                      Anette Walmann

Deichmanske bibliotek                                    Stine Raaden

Gjester:

Historielaget for brann- og feiervesen            Ivar Eriksen
                                                                            Erling Onstad

Maridalens Venner                                           Tor Øystein Olsen