Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Referat fra Fellesrådsmøtet 19. april 2007 på Nordstrand

 

Sak 1  Orientering om Søndre Aker Historielag

Tor Wisløff, leder av Søndre Aker Historielag, ønsket velkommen og ønsket spesielt byantikvar Marte Boro, Greta Bruu Olsen fra Deichmanske bibliotek og Marius Bjørnson Hofstad fra Oslo Museum velkommen til møtet. Han orienterte om lagets historie og fortalte også litt om historien til Nordstrandhuset som tidligere var Menighetshus.

 

Sak 2  Konstituering

Tom S. Vadholm ble valgt til møteleder, og Eva Nordaas ble valgt til møtesekretær. Vadholm takket Wisløff for hyggelig innledning og beretning om laget og bygningen, og ønsket velkommen på vegne av Fellesrådet. Han foreslo å putte inn en sak fra Byantikvaren som 5b, og dette ble godkjent.

 

Sak 3  Beretning fra ledelsen

            Beretningen ble tatt til etterretning med følgende tilføyelse i siste avsnitt:

”Arkitekt Bjørn Stendahl (Frogner) ble i 2005 oppnevnt som Fellesrådets medlem av juryen for den kulturpris som årlig utdeles i Oslo av Oslo og Akershus avdeling av Fortidsminneforeningen.”

 

Sak 4  Revidert regnskap for 2006

Grete Lind Planke gikk gjennom regnskapet som er revidert av Leif Frantzen. Regn­skapet ble godkjent.

 

Sak 5  Orientering om diverse møter og om uttalelse fra Fellesrådets ledelse på nyåret.

I et møte hos Byantikvaren ble det orientert om historielagene og deres arbeide, og om viktigheten av et godt samarbeide på diverse områder. Ut fra historiske hensyn har Fellesrådet uttalt seg om Bjørvika 6/12-2006, og ønsket redusert høyde og også redusert tetthet. Fellesrådet har også uttalt seg om fredning og verning om Hovedøya.

 

Sak 5b Innlegg fra Byantikvaren

Byantikvar Marte Boro orienterte om arbeidet med den gule listen over bevaringsverdige bygninger i Oslo som blir revidert månedlig. Vadholm ønsket listen litt enklere lagt ut, gjerne inndelt i bydeler.

            Det ble etterlyst flere bygninger fra drabantbyene, og et ønske om at listen får større tyngde for eksempel når det gjelder rivningssaker.

Når det gjelder ytre by, inviteres det til et samarbeid med Byantikvaren.

Vadholm takket Marte Boro for innlegget og oppfordret historielagene til å være positive når denne henvendelsen kommer.

 

Sak 6  Spesielt om kontakten med Plan- og bygningsetaten

Fellesrådet har vært i et hyggelig møte med Ellen de Vibe som lovet å se hva de kan gjøre når det gjelder å informere om rivningssaker som spesielt Byantikvaren har uttalt seg negativt om. Svar kommer i september. Håpet er at det i hvert fall tas kontakt med Fellesrådet som eventuelt videresender til historielagene.

 

Sak 7  Eventuelle andre rapporter

            Ingen.

 

Sak 8  Evaluering av historielagskurset

Deltagelsen var mindre enn forventet – ca 8-10 totalt. Kurset var meget godt iflg. Finn Geiran. Det er kommet spørsmål fra Øyvind Gaukstad om det er interesse for et møte med Plan- og bygningsetaten ang. bevaring av byen. Fellesrådet erklærte interesse i at et slikt møte arrangeres. Møtedato 27/8-2007 kl. 18.00.

 

Sak 9  Aker Sogneselskaps 200-års jubileum og Aker-utstillingen på Oslo Museum

Jan Lillejord orienterte om planene for jubileet, og håpet at flest mulig vil delta på de åpne arrangementene, bl.a. på Linderud gård og på Bogstad gård hvor byrådsleder Lae skal være vert.

En større Aker-utstilling på Bymuseet planlegges også, og Marius Bjørnson Hofstad orienterte om denne som antagelig vil åpnes i november d.å.

 

Sak 10 Besøk på Prinds Christian Augusts Minde

Nestleder Hans A. Grimelund Kjelsen orienterte om det planlagte besøket torsdag 7. juni kl. 18.00, og det ble vedtatt at de besøkende betaler kr. 25,-, da guiden skal ha kr. 1.000,-. Besøket er tenkt å vare i ca 1 – 1,5 time.

 

Sak 11 Landsmøte i Landslaget for lokalhistorie

Fellesrådet har dekket møteutgift på kr. 600,-. Vadholm fikk fullmakt fra forsamlingen til å representere Fellesrådet på møtet.

 

Sak 12 Valg av valgkomité

Ved akklamasjon ble Anne-Marie O'Gorman (Sagene Torshov) gjenvalgt, og Inger Kjærnes (Østensjø) valgt inn som nytt medlem.

 

Sak 13 Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

Finn Geiran (Grefsen-Kjelsås-Nydalen) og Bjørn H. Syversen fra Groruddalen refererte om arbeidet i sine respektive lag.

 

Sak 14 Eventuelt

            Ingen saker påmeldt.

 

Sak 15 Neste møte

Neste møte finner sted torsdag 18. oktober 2007 med Sagene Torshov historielag som vertskap, og møtet våren 2008 ble besluttet holdt hos Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen torsdag 24. april 2008.

 

Det totale antall deltagere på møtet var 23.

 

Vadholm takket alle som var møtt opp, og takket også Søndre Aker Historielag som hadde arrangert møtet på en perfekt måte.

 

 

Oslo 20. april 2007

Eva Nordaas   sekretær