Referat fra møte i Fellesrådet for Historielagene i Oslo 18. oktober 2007

 

Sak 1. Velkommen og konstituering

 

Møtet ble holdt i Biblioteket i Sandakersenteret, og Svein Johansen, leder av Sagene Torshov Historielag, ønsket velkommen. Han orienterte litt om historielaget og henviste også til de gamle bildene på veggene som viser bydelen i arbeid og fritid rundt 1900 tallet.

Tom S. Vadholm ble valgt til møteleder, og Unni Edner fra Sagene Torshov ble valgt til referent.

Det var 20 tilstede, og ingen bemerkning til møteinnkallingen. Det var færre enn vanlig tilstede, og møteleder mente det kanskje kunne skyldes at innkallingen ble sendt som E-post.

 

Sak 2. Evaluering av høstens to arrangementer

 

Ved besøket på Prinds Christian Augusts Minde var det kun to fra ledelsen som var tilstede.

Ved besøket hos Plan og Bygningsetaten var det ca 20 tilstede., og det var et interessant og bra møte iflg en av de tilstedeværende.

Det ble også bemerket at en grunn til det dårlige besøket ved Augusts Minde kunne skyldes at det ble holdt på sommerens varmeste dag.

Møtedeltagerene var for å fortsette med slike aktiviteter, men det ble foreslått å prøve å legge  aktivitetene til andre tider.

 

Sak 3. Eventuelle andre rapporter

 

Det ble referert om uttalelsen vedr. Fjordbyplanen. Byantikvaren ønsker å bevare kornsiloen fra 1936 som ligger ytterst ved Vippetangen. Også Kystlaget Viken hadde uttrykt en slik oppfatning.  Men forsamlingen støttet Fellesrådet som ikke var for å bevare kornsiloen, men mente at Fiskehallen er bevaringsverdig. 

 

Sak 4. Eventuell felles stand for historielagene på middelalderfestivalen

 

Spørsmålet var om Fellesrådet skulle delta, bl.a. for å informere om virksomheten og for å verve medlemmer til medlemslagene. Man ble enige om at det siste først og fremst bør være en sak for de enkelte historielag, og ledelsen ble gitt fullmakt til å vurdere saken og eventuelt ta kontakt og undersøke med de enkelte historielagene om det er noen interesse for dette.

 

Sak 5. Eventuelt besøk i Gamle Aker kirke 

 

Det var stor interesse for å besøke Gamle Aker kirke, og det ble også nevnt at det ikke minst kunne være av interesse å få se Fjellhallen (sølvgruvene) som ligger under kirkegården.

 

Sak 6. Oppnevnelse av medlem og varamedlem til styret i Stiftelsen Oslo Bymuseum

 

Anne-Wenche Ore (Oslos Middelalder) ble gjenvalgt som medlem.

Helge Godø (Gamlebyen) ble gjenvalgt som personlig varamedlem.

Begge to ble valgt for en ny periode som er fire år.

Sak 7. Valg av ledelse og revisor for 2007

 

Tom Vadholm har sittet 12 år i ledelsen i Fellesrådet, og ønsket derfor ikke lenger å stille til valg.

Valgkomiteens innstilling var derfor følgende:

Leder:       Hans Andreas Grimelund Kjelsen (Sogn Kultur og Historielag) Ny

Nestleder: Anne Fikkan (Groruddalen historielag)                                                        Ny

Kasserer:   Grete Lind Planke (Frogner kultur- og historielag)                                      Gjenvalg

Revisor      Unni Edner (Sagene Torshov Historielag)                                                    Ny

 

Det var ingen andre forslag og alle ble valgt ved akklamasjon.

Nåværende ledelse fungerer ut 2007, så disse vervene gjelder fra 1. januar 2008.

 

Sak 8. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene

 

Ullern.

Har godt samarbeide med bl. a Deichmanske Bibliotek. Laget skal ha en tur til Morgedal 13. til 14 desember ,og det var mulighet for interesserte å melde seg på.

De har vandringer i bydelen og et av deres medlemmer Per Øgård har laget en film om veiene i Akershus, og en film om arbeiderstrøket Lilleaker.

 

Oslo Middelalderforening

I begynnelsen av september holdes middelalderuke med bl.a aktiviteter i Ladegården.

 

Østensjø:

De har fått penger fra bydelen for å lage fotoutstilling av historiske bilder.

 

Vinderen:

Hadde et spørsmål og ba om råd. De er et stort historielag med 1.200 medlemmer, hvorav ca 250 ikke har betalt kontingent. Hvordan forholder de andre historielagene seg til dette?

Litt forskjellig.  Grefsen-Kjelsås- Nydalen stryker etter en purring. Sørkedalen purrer en gang, neste år for begge årene, så stryk hvis ikke betalt.

 

Grefsen-Kjelsås-Nydalen:

Fortalte at et av medlemmene er orienteringsløper, og under en tur ved Østsiden av Maridalsvannet hadde han kommet over noen kunstige groper i terrenget. De hadde fått en arkeolog til å se på dette, og han mente det ikke var dyregraver, men kullgroper helt fra ca år 800 til Svartedauden.

 

Sørkedalen:

Har ca 430 medlemmer. De utgir 4 medlemsblader i året. Laget arrangerer en tur om våren, samt en rusletur om høsten. De ønsker at historielagene skal stå alfabetaisk på internettsiden.

 

Groruddalen:

Deres årbok nr 20 kommer ut neste uke.

Aktiviteter blir fortløpende oppdatert på lagets nettside.

 

Sogn:

Har nettopp feiret sitt 25- års jubileum. Jubileumsfesten ble holdt på Berg gård og det var også invitert gjester fra andre lag.

Byantikvaren Marte Boro var også tilstede og ønsket innspill om markagrensens historie.

 

Aker Sogneselskap:

Har gjennomført 200 års markering med bl. a. omvisning på Rådhuset og fest på Nordre Skøyen Hovedgård, tilstelning på Bogstad gård. Alle arrangementene har vært godt besøkt. De skal også ha en Aker- utstilling på Bymuseet den 11. november.

 

Sagene Torshov:

Lagets hjemmeside ble åpnet forrige uke Det har vært arrangert en tur til Finnskogen i høst, og den tradisjonelle grøtfesten går av stabelen i desember, alltid med bra frammøte.

 

Østensjø:

I forbindelse med Kulturminnedagen har det vært framført Sarabråtspillet på Sarabråten.

Det blir også en forestilling på Høyenhall skole den 14. november kl 19.00.

 

Sak 9. Eventuelt

 

Gry Waage presenterte billedboken ”Oslo 1945-1965”.

Boken koster kr 399,00, men det gis 25% rabatt til medlemmer av historielagene.

Det medbrakte eksemplaret ble overrakt vertskapet v/ Svein Johansen.

Finn Holdens bok om Byløkker i Oslo kommer ut i november. Han kommer også til Grøtfesten til Sagene Torshov for å fortelle om løkkene.

 

Sak 10. Neste møte

 

Neste møte er allerede fastsatt til 24. april 2008. Vertskap er Historielaget Grefsen-Kjelsås–Nydalen, og møtet holdes i den gamle Kraftstasjonen v/ Brekke Bruk.

Neste høstmøte blir 23. oktober 2008 med Kystlaget Viken som arrangør.

 

Til slutt tok så den nyvalgte lederen ordet og takket Vadholm for utmerket arbeid gjennom 12 år, først som koordinator og senere som leder av Fellesrådet. Vadholm ble betegnet som en meget dyktig leder og en kunnskapsrik person og fikk overrakt både blomster og gaver som takk.  Vadholm holdt deretter en tale hvor han kort gjennomgikk starten, hva man ønsket og hva man hadde oppnådd, ønsket Rådet og den nye ledelsen lykke til videre og takket til slutt for seg.

 

Møtet ble hevet ca kl 22.00.

 

Unni Edner