FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE  I OSLO

Referat fra møte i Fellesrådet 24. april 2008

Sted: Lokale v/Brekke dammen, Kjelsåsvn.151

 

 

Tilstede: 20 representanter for historielagene, jf. vedlagte deltakerliste.

 

1.      Velkommen og konstituering.

Finn Geiran ønsket velkommen på vegne av vertskapet Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, og foreslo Fellesrådets leder Hans A. Grimelund Kjelsen som møteleder og Kjell A. Johannessen, Grefsen Kjelsås Nydalen, som referent.

Det fremkom ingen innvendinger eller motkandidater.

Møteleder Hans A. Grimelund Kjelsen viste til innkalling med dagsorden som var utsendt på forhånd, og spurte om det var kommentarer til dette. Det ble foreslått et nytt punkt vedr. valgkomiteen. Ingen andre kommentarer, og leder fastslo at

Fellesrådets møte var konstituert.

Leder overlot deretter ordet til Finn Geiran som ga en orientering om Historielaget G K N og stedet ved Brekke dammen, med utgangspunkt i P. Chr. Asbjørnsen og hans Kvernsagn.

 

2.      Godkjennelse av regnskap og årsberetning.

Regnskapet for 2007 ble gjennomgått av kasserer Grete Lind Planke, og hun refererte revisors anbefaling om møtets godkjenning av regnskapet.

Spørsmålet om økningen i bank- og kassebeholdningen i sammenheng med kontingenten ble tatt opp. Tom Sverre Vadholm, Ullern, anbefalte at årskontingenten ikke ble redusert bl.a. for evt. å kunne dekke utgifter til deltakelse i Landslagets møter i andre landsdeler. 

Med unntak av en bemerkning fra kasserer om en unøyaktighet på 10 kroner i beholdning per 31.12.07 fremkom ingen kommentarer.

Fellesrådets regnskap for 2007 ble godkjent av møtet.

Årsberetningen for 2007 ble gjennomgått av tidligere leder, Vadholm. Det fremkom ingen kommentarer.

Fellesrådets årsberetning for 2007 ble tatt til etterretning av møtet.

 

3.  Rapport fra Landslaget for lokalhistorie og eventuelle andre   

     rapporter.

Leder viste til Landslagets hjemmeside hvor rapporten er lagt ut i sin helhet.

Andre rapporter: Leder opplyste at Fellesrådet nå er ført opp på ”Høringsliste A” hos Plan- og bygningsetaten når det gjelder behandling av saken om ombygging av Holmenkollanlegget. Han foreslo for møtet at Fellesrådet i hovedsak slutter seg til Vinderen Historielags uttalelse, fordi de har førstehånds kunnskap om saken, og at Fellesrådet for øvrig vektlegger følgende overordnede forhold: ”Grønn profil”, ”Viktigheten av Ski Museet” og ”Forsøke å beholde Holmenkollens markante form”. Han ba om at de som måtte ha ønsker om å kommentere saken, tar direkte kontakt.

Møtet tok sakene til etterretning.

 

4.      Høringsuttalelse om nye sogne- og prostigrenser i Oslo.

Leder viste til at høringsuttalelsen ligger ute på hjemmesiden, og at det har fremkommet anerkjennelse fra flere hold for en faglig god uttalelse. Tom Sverre Vadholm har vært forfatter for uttalelsen, og redegjorde nærmere for innholdet. Det fremkom ingen kommentarer.

Møtet tok saken til orientering.

 

5.      Eventuelt besøk i Gamle Aker Kirke, på kirkegården og

     gruvene/ølhallene.

Lars Roede; Oslo Museum, orienterte om og anbefalte ovennevnte arrangementet 12. juni 2008. Møtedeltakerne og andre medlemmer ble oppfordret til å delta.

Møtet konkluderte med at arrangementet gjennomføres.

 

Det ble deretter servert kaffe og kringle.

 

6.      Filmfremvisning om deler av Oslos historie.

Tor Høgvard fra Vålerenga Historielag orienterte om sitt arbeid med å lage flere filmer om Oslos historie. Han regner med å fullføre arbeidet sommeren 2008, og foreslo at Fellesrådet skal stå som utgiver av filmene. Det siste ble akseptert med bifall fra møtet.

Høgvard viste den ene av filmene som nærmer seg fullførelse, om Akerselva fra Maridals oset til Bjørvika, og han opplyste at han regner med å legge inn filmene på 2 stk. DVD-er som vil kunne selges.

Møtet sluttet seg til at Fellesrådet står som utgiver, og det ble avtalt at Høgvard oppretter forbindelse med lederen som formidler kontakt med lagene om evt. anskaffelse av filmer.

 

7.      Marka grensen i et lokalhistorisk perspektiv.

Lederen orienterte kort om saken. Han foreslo at Fellesrådet etablerer en arbeidsgruppe. Anne Wenche Ore, Interesseforeningen Oslo Middelalder, Tom Sverre Vadholm, Ullern, og en representant fra Oslo byarkiv, ble valgt som medlemmer i gruppen.

Arbeidsgruppe fikk fullmakt til å arbeide med saken for Fellesrådet.

 

8.  Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.

Lars Roede reklamerte for den nært forestående utstillingen ”Drabantbyene kommer”.

For øvrig ingen innspill.

 

9.       Ny ledelse - paradigmeskifte eller fortsette som før. Invitasjon til diskusjon om veien videre, og den fremtidige agenda for Fellesrådsmøtene.

Lederen tok opp problemstillingen som er skissert i møteinnkallingen, og oppfordret deltakerne til å legge frem sine syn.

Geiran foreslo at man rendyrker/utvikler oppleggene med at de lokale historielagene presenter historie fra eget område, og Tore Jakobsen, Kystlaget Viken, støttet dette.

Øivind Rødevand, Ullern, mente at det viktigste med fellesmøtene bør være å utveksle erfaringer mellom lokallagene på forskjellige praktiske områder.

Han og andre nevnte som eksempler organisering av bildebasearbeid og utgivelse av tidsskrifter, evt. samarbeid med skoler ble også nevnt. Geiran viste til at Fellesrådets kursopplegg for kort tid tilbake med en del slike temaer samlet dårlig deltakelse fra lokallagene.

Lederen konkluderte med at han oppfattet møtet slik at ledelsen bør prioritere temaer som erfaringsutveksling og lokalhistoriske emner, med seminarmodell/foredrag som arbeidsform.

Møtet sluttet seg til dette.

 

10.  Nytt punkt: Valg av valgkomite.

Lederen foreslo at Inger Kjærnes, Østensjø, velges som leder av valgkomiteen, og at Vadholm blir medlem. Anne Marie O’Gorman, Sagene Torshov, ble entlediget i samsvar med tidligere praksis.

Møtet sluttet seg til ledelsens forslag til valgkomite.

 

11.  Neste møte hos Kystlaget Viken.

Tore Jakobsen ønsket velkommen til neste Fellesrådsmøte tirsdag 14.10.08, i Havneskur 28 på Nordre Akershus kai (ikke Vippetangen).

Møtet tar til etterretning at neste møte blir som foreslått, og at Vinderen Historielag blir vertskap for møtet våren 2009.

 

Møtet avsluttet ca kl. 2115.

 

 

 

 

 

Hans A Grimelund Kjelsen                                                 Kjell Johannessen

Leder                                                                                    Referent