Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

Referat fra møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo 19. oktober 2006

 

1.      Velkommen og konstituering

Even Haugseth, leder av Vålerenga Historielag ønsket velkommen og orienterte om Vålerenga gård og om historielaget og dets aktiviteter. Deretter ble fellesrådets leder Tom S. Vadholm valgt til møteleder og Marion Juliussen fra Vålerenga Historielag ble valgt til sekretær. Videre ble det en runde rundt bordet med presentasjon av deltakerne.

 

2a. Orientering om det nye ”Hovedstadmuseet” (midlertidig arbeidstittel)

Den nye lederen, Vibeke Mohr orienterte om det nye museet som etter en lang fusjonsprosess ble stiftet 010106. Museet som består av de tidligere Oslo Bymuseum, Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM) og Teatermuseet er en kompleks organisasjon med tre venneforeninger og tre eierstiftelser. Det har pr. i dag 30 ansatte og et budsjett på kr. 23 millioner. Av disse midlene kommer 28% fra staten og 60% fra Oslo kommune. Museet befinner seg i en integrasjonsprosess, tre kulturer (Frogner, Kvadraturen og Grønland) skal inn i en ny organisasjon med en helt ny struktur. Det planlegges nå utstillinger i 2007 og 2008. Mohr svarte til slutt på spørsmål fra deltakerne, herunder at det nye museet absolutt ønsket å overta den observatørstatus i Fellesrådet som Oslo Bymuseum hadde hatt.

 

2b. Ny bok om Oslo

Svein Gran fra Kom forlag var innom møtet og orienterte om en ny bok som de er i gang med. Den skal handle om Oslo i perioden 1945 – 1965. Dette skal bli en stor og flott billedbok. Forlaget vil gjerne få bruke ressursene i historielagene og ønsker derfor å invitere oss med på et samarbeid. De ber det enkelte historielag om følgende:

·              Sett opp 5 punkter som er viktige innenfor denne perioden i deres område

·              De vil gjerne ha tidstypiske og særpregede bilder fra denne perioden som kan ha allmenn interesse (ikke for private).

 

3. Evaluering av ekskursjonen til Det kgl. Slott

25 personer fra historielagene deltok på ekskursjonen som ble omtalt som hyggelig, men noen fremholdt at slike tiltak er noe det enkelte historielag selv kan organisere. Til det opplyste Tom S. Vadholm at meningen har vært at kun 2 personer fra hvert lag skal være med, og at hensikten er at man skal lære noe av dette som kan formidles videre i laget.

 

4. Eventuell ny ekskursjon umiddelbart etter (eller før) sommerferien 2007?

Arne Sunde fra Søndre Aker historielag foreslo en ekskursjon til Prinds Christian Augusts Minde neste år. På spørsmålet om Fellesrådet skal fortsette å arrangere dette og om den foreslåtte ekskursjonen skulle avholdes ble det holdt en avstemning som viste at 9 historielag var for, mens 3 var i mot.  Det ble presisert av enkelte at de hadde oppfattet avstemningen å gjelde dette enkelte arrangement, av andre mer generelt.  Dette ble notert av ledelsen.

 

5. Eventuelle andre rapporter

Høringsuttalelse om tillegg til Fjordbyplanen:

Hans A. Grimelund Kjelsen fra Sogn Kultur- og historielag informerte om momenter i høringsuttalelse:

·              Ønsker å fjerne cruiseskipene på havna uten å peke på alternativer

·              Mot høyhus generelt, spesielt når det gjelder å bygge høyhus kloss opp til sjøen

·              Mot utbygging på Rivierhavna

·              Mosseveien og Frognerstranda bør ikke legges i tunnel, men beholdes slik at det går an å se byen kjørende i bil

Det var uenighet om det siste punktet. Noen deltakere mente at E-18 bør legges i tunnel. Det ble stemt over om vi enten skal sende brev å gjøre rede for uenigheten, trekke tilbake uttalelsen eller avslutte saken og ikke gjøre mer med den. Det var flest deltakere som stemte for siste alternativ.

 

6. Grunnkurs i å drive historielag

Det ble stemt over om vi skal prøve å få til et nytt grunnkurs i januar-februar 2007, og det var flertall for at vi skal gjøre det.

 

7. Valg av ledelse og revisor for 2007

Bjørnulf Sandberg fremla valgkomitéens innstilling:

Leder:                                                         Tom S. Vadholm (gjenvalg)

Nestleder:                                                   Hans A. Grimelund Kjelsen (gjenvalg)

Kasserer:                                                    Grete Lind Planke (gjenvalg)

Revisor:                                                      Ole A. Lynes (ny)

Det fremkom ikke andre forslag og de innstilte ble enstemmig valgt.  (Kjelsen ledet møtet under valget av leder.)

 

8. Nytt og interessant fra historielagene

Østensjø historielag har slått seg sammen med Manglerud historielag. Laget har fått midler fra Østensjø bydel til å trykke opp bladet ”Rundt vannet” i et opplag på 2500.

Frogner kultur- og historielag er et nytt og større lag slått sammen av Bygdøy/Frogner Kultur- og Historielag og Uranienborg Majorstuen Historielag.  Det nye navnet blir sannsynligvis forenklet til Frogner historielag.

Historielaget for brann- og feiervesen skal arrangere en kulturvandring som forteller noe om Grønland Brannstasjons historie. De skal også ha et større arrangement neste år; veteranbiltreff 1. sept. 2007.

Groruddalen Historielag fyller 25 år i år og skal ha stort selskap. Samme dag skal de offentliggjøre en årbok med ca. 140 sider lokalhistorie.

Sogn kultur- og historielag skal legge inn billedbasen sin på nettet.

Ullern Historielags nettredaktør rapporterer at det er gjennomsnittlig 700 innom på sidene deres hver dag. Laget har nettopp utgitt ny bok og de planlegger flere vandringer. Og de skal feire Ullern-lektoren Jakob Sandes 100-årsdag.

Oslo kommune – Byarkivet har produsert en DVD i samarbeid med Norsk Filminstitutt som omhandler Oslo på 1950/60-tallet.

Fellesrådets kasserer oppfordret alle til å kontrollerer opplysningene om det enkelte lag på rådets hjemmesider og sende rettelser til lederen som vil registrere dem og videresende til Web master.

 

9. Eventuelt

Ingen saker oppmeldt.

 

10. Neste møte

Neste møte er berammet til torsdag 19. april 2007 med Søndre Aker historielag som vertskap. Møtet for høsten 2007 med Sagene Torshov historielag som vertskap ble fastsatt til torsdag 18. oktober.

 Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

 

DELTAKERE PÅ FELLESRÅDETS MØTE 19.10.2006 PÅ VÅLERENGA
ARRANGØR: VÅLERENGA HISTORIELAG

Fellesrådet for Historielagene i Oslo             Tom S. Vadholm (+ Ullern Hl.)
                                                                   Hans A. Grimelund Kjelsen (+ Sogn K-&Hl.)
                                                                   Grete Lind Planke (+ Frogner k-&hl.)

Vålerenga Historielag                                  Even Haugseth
                                                                   Marion Juliussen
                                                                   Knut Roar Westbye

Bjørndal historielag                                      Astri Bjerkeskaug
                                                                   Bjørn Bjerkeskaug

Frogner kultur- og historielag                       Ragnvald Bing Lorentzen
                                                                   Elisabeth Solem

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen        Finn Geiran
                                                                   Bjørnulf Sandberg

Groruddalen Historielag                               Arvid A. Larsen
                                                                   Jan Arne Tangerud

Hellerud historielag                                      Lars Myhre
                                                                   Trond Pedersen

Sagene Torshov historielag                          Unni Edner
                                                                   Anne-Marie O'Gorman

Sogn Kultur- og Historielag                         Mette Breder

Søndre Aker Historielag                              Per Skaug
                                                                   Arne Sunde

Ullern Historielag                                         Øivind Rødevand
                                                                   Jørgen Swane

Østensjø historielag                                     Per Ove Dahl
                                                                   Inger Kjærnes

Interesseforeningen Oslos Middelalder         Anne-Wenche Ore

Kystlaget Viken                                          Tore Gramnæs Jacobsen

"Hovedstadsmuseet"                                    Vibeke Mohr

Oslo kommune - Byarkivet                    Anette Walmann

Oslo kommune - Deichmanske bibliotek      Greta Bruu Olsen

Historielaget for brann- og feiervesen           Helge Viken