TILLEGGSHØRING OM FJORDBYPLANEN

Viser til høringsfrist den 11.8.06.

Innledningsvis kritiseres den korte fristen som løp i store deler av ferietiden. Vi har ikke fått medhold i vår søknad om fristutsettelse. Vi ber likevel om at vårt innlegg følger saken.

Fellesrådet for Historielagene i Oslo viser til sin tidligere uttalelse av 4.12.05 om fjordbyplanen. Vi opprettholder våre standpunkter der, men supplerer ellers på bakgrunn av Plan- og bygningsetatens siste innspill.

 

Målsetting og program for planarbeidet

Fellesråder for Historielagene slutter seg til Fjordbyplanens målsetting for utvikling av planområdet. I hovedsak er vi enige i de premisser som legges til grunn for opparbeidelse av Oslos sjøside. Planen vil i utgangspunktet ta hensyn til de eksisterende kulturminner og den tilstedeværende, bevaringsverdige bebyggelse.

De foreslåtte virkemidler og konkrete handlingsplaner er vi imidlertid kritisk til på flere punkter. Spesielt gjelder dette for Filipstad. Vi er langt mer tilfreds med forslagene vedrørende Vippetangen, Alna og Ormsund.

Generelt bør park- og friområder være sentrale elementer i Oslos gjenværende sjøside. Bebyggelsen må være gjennomgående lav slik at den eldre, bakenforliggende og bevaringsverdige husrekke fortsatt er synlig fra sjøen. Maritime elementer som kaifront, kraner og sjøhus må fortsatt gis plass i fjordbyen.

 

Filipstad

En bebyggelse på 8-10 etasjer på Filipstad er alt for høyt etter Fellesrådets oppfatning. Bebyggelsen vil i så fall danne en mur mellom sjøen og den bevaringsverdige husrekke i Nedre Vika og på Skillebekk. Det vil neppe hjelpe om hovedtyngden av den foreslåtte bebyggelse skal oppføres i områdets nordre del. Etasjehøyden må halveres etter vår oppfatning.

En kanal som skaper en øyformet, sydlig del kan være et positivt element i utviklingen av området. Likeledes kan en utvidelse til 4 terminaler for cruise- og fergetrafikk være et heldig grep, og redusere behovet for havn andre steder. En økning av terminalene utover 4 kan stenge for innsyn til byen, slik det implisitt nevnes i planforslaget.

Parkområdet på Filipstad bør utvides til minst 100 dekar. Det såkalte parkdraget til Munkedamsveien bør utvides i bredden. Filipstad er det eneste gjenstående areal som kan danne et grøntområde av noe størrelse ved Oslos sjøside. Det er viktig at byens sjøside også inneholder et grønt pusterom. Det vil bidra til innsyn, slik at byens eldre, historiske preg kan oppleves også fra sjøsiden.

En total ramme på bebyggelsen på hele 475 000 kvm. synes alt for meget. Området bør neppe ha et bygningsvolum utover 100 000 kvm.

Eldre kraner ønskes velkomne på Filipstad. Selvsagt bør Generaldirektørboligen vernes som omtalt, og må for øvrig gis omgivelser som ikke utfordrer eiendommen for meget. Vi viser her som ellers til vårt tidligere innlegg av 4.12.05.

Vi tror ikke det er formålstjenlig å legge lokk over E 18. Innsyn til området, og utsikten til sjøsiden, bør også i noe monn oppleves fra veien. Blant andre vil eldre og funksjonshemmede miste et utsiktssted hvis biltrafikken helt forsvinner.

 

Vippetangen

Fellesrådet ser med tilfredshet på planene for Vippetangen. Noen viktige merknader har vi, men i det store og hele slutter forslaget opp om å innordne og ivareta omgivelsene til et av våre viktigste kulturminner, Akershus festning og slott. Det er imidlertid for omfattende å anlegge ny bygningsmasse på i alt 21 000 kvm. på dette området.

Vi legger til grunn at hele den sydlige del av Vippetangen skal bevares som friområde/ parkområde. Fiskeskur og fiskehall skal bevares bortsett fra det estetisk sett, uheldig utformede skur 39. Vi er enig med byantikvaren at skur 38 bør bevares. Ferge og cruisehavn kan henlegges til Revierhavnen.  En viss utfylling av kaien kan godtas fordi det vil øke avstanden fra skipene til festningsområdet. Terminalbygg må aksepteres på Revierhavnen, men helst ikke over 3 etasjer. Terminalbyggene må ellers tilpasses festningsområdet. Bebyggelse i forlengelsen av Skippergata må i enda større grad tilpasses festningen. Kun 3 etasjes bygninger her, med material- og fargeutforming som tilgodeser omgivelsene. Vi tror ikke det er riktig med kontrastbygg så nær vårt vesentligste kulturminneobjekt.

Vi er klare motstandere av å beholde Akershusstranda som terminal for Cruiseskip. Med sine formidable skrog tar skipene luven fra Akershus slott. Cruiseskip krever dessuten

sikkerhetssoner som hindrer alminnelig ferdsel på deler av Vippetangen. Det er uakseptabelt at befolkningen ikke innrømmes full tilgang til hele neset, og gis anledning til å beskue slottet og festningsområdet fra alle sider av Vippetangen.

Vi gjentar vår oppfatning om at silobygget må rives. Siloen dominerer Vippetangen på bekostning av festningen, både fra øst og vest. Siloens mulige bevaringsverdi tåler ikke sammenligning med Akershus som kulturminne. Som kjent har Oslo bare to bevarte bygninger fra middelalderen, nemlig festningen og gamle Aker kirke. Stilt overfor disse bør andre byggverk vike.

 

Alna og Ormsund

Fellesrådet har i dag ikke særlige bemerkninger til planene for Alna og Ormsund. Park- og grøntområdet kan med fordel utvides på begge steder.

 


Med hilsen
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

 

 

 

 

Hans A. Grimelund Kjelsen
nestleder