Fellesrådet for Historielagene i Oslo

VEDTEKTER
Fastsatt 23.4.1996, endret 1.10.1997, 24.4.2001, 24.4.2003 og 20.4.2006.

1.        Oppgaver
”Fellesrådet for Historielagene i Oslo” har til oppgave å virke for gjensidig informasjon og inspirasjon mellom historielagene i Oslo.  Dertil kan formidles ekstern informasjon til nytte for historielagene samt fattes beslutninger i fellessaker i forhold til sentrale myndigheter i Oslo kommune og til Landslaget for Lokalhistorie.  Det skal være åpent for samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner.

2.        Deltakelse
Alle deltakende historielag i Oslo er representert i Fellesrådet med én eller to representanter.  Fellesrådet kan beslutte å ta opp som deltakere foreninger og lag som også arbeider med andre kulturoppgaver enn lokalhistorie, men hvor generell eller spesiell lokalhistorie utgjør en vesent­lig del av virksomheten og hvor arbeidet helt eller i det vesentlige er begrenset til Oslo by.

Fellesrådet kan også oppta som observatører kommunale og halvkommunale etater samt kulturinstitusjoner som Fellesrådet og/eller de enkelte historielagene kan ha glede av.  Observatører møter normalt med én eller to representanter hver.

3.        Møter
Fellesrådet arrangerer minst ett møte i året.  Den praktiske del av arrangementet går på omgang mellom historielagene dersom Fellesrådet ikke bestemmer noe annet.  Skriftlig inn­kalling med saksliste sendes ut til de tilsluttede historielagene og observatørene av lederen og det arrangerende historielag i fellesskap med minst 14 dagers varsel.  Saker som historie­lagene ønsker tatt opp på møtet, må de sende inn til lederen, fortrinnsvis én måned på forhånd.

Det arrangerende historielag sørger for møteleder og møtesekretær dersom Fellesrådet ikke bestemmer noe annet.  Møtesekretæren fører protokoll med angivelse av hvem som er til stede, hvilke saker som ble behandlet og eventuelle vedtak.  Dersom det skal holdes avstemning har hvert deltakende historielag én stemme.  Observatører har ikke stemmerett.

4.        Ledelse
Fellesrådet velger på siste møte i året en leder, en nestleder, en kasserer og en revisor for neste kalenderår etter innstilling fra valgkomiteen.  Lederen, nestlederen og kassereren utgjør sammen Fellesrådets ledelse.  Så fremt ikke Fellesrådet eller ledelsen bestemmer noe annet for den enkelte sak, er det lederen som representerer Fellesrådet utad, står for nødvendig korrespondanse og, i samarbeid med arrangerende historielag, innkalling til møtene.  Ved lederens forfall trer nestlederen i dennes sted.  Kassereren foretar innkassering av bidrag og utbetalinger og fører regnskap for hvert kalenderår.  Dersom Fellesrådet beslutter det, kan det i samarbeid med kommunalt eller annet organ opprettes et sekretariat for Fellesrådet.  I så tilfelle utfører sekretariatet det praktiske arbeidet for ledelsen i samarbeid med denne.

På siste møte før valgene velger Fellesrådet en valgkomite på to medlemmer etter innstilling fra ledelsen.

5.        Prosjektkomitéer
Fellesrådet kan nedsette prosjektkomitéer for løsning av spesielle samarbeidsoppgaver.

6.         Utgifter
Fellesrådet skal i størst mulig grad unngå utgifter.  Lokale utgifter i forbindelse med møtene dekkes av arrangerende historielag.  For nødvendige utgifter til porto etc. innbetaler hvert pr. 1. januar, etter pkt. 2 første ledd deltagende historielag, et årlig bidrag på kr 200,- for lag med inntil 300 medlemmer og kr 300,- for lag med over 300 medlemmer.  Regnskap skal i revi­dert stand legges frem for Fellesrådet til godkjenning på dets første møte etter nyttår.

7.        Landslaget for lokalhistorie

Fellesrådet er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie som organisasjonens fylkesledd i Oslo på vegne av de deltakende historielagene som samtidig er medlemmer i Landslaget.  På møtene kan også behandles saker som oversendes fra styret i Landslaget.  Foran et landsmøte i Landslaget velges én utsending og - dersom en eller begge disse skal være fra Oslo - det regionale områdets medlem og/eller varamedlem av Landslagets styre.  I saker etter dette punkt har bare de historielagene stemmerett som er medlemmer av Landslaget.