Oslo, 30. april 2007

 

Oslo kommune – Byantikvaren
PB 2094 Grünerløkka
0505 OSLO
(sendes pr. E-post)

 

BYANTIKVARENS FORSLAG OM
FREDNING AV FROGNERPARKEN OG VIGELANDSANLEGGET M.M. – HØRING

Fellesrådet for Historielagene i Oslo viser til Byantikvarens brev av 13. mars d.å. vedrørende ovennevnte, og som vi er blitt kjent med.  Siden det dreier seg om en sak som har betydning for større deler av byens befolkning ut over det lokale, anser vi at saken ligger innenfor ledelsens fullmakt til å avgi egen uttalelse.  Vi forutsetter at de to, eventuelt tre lokale historielag som er mest berørt, Frogner, Ullern og eventuelt Vinderen, vil kunne avgi egne uttalelser.

Vi konstaterer at Frogner gård allerede er fredet.  Når det gjelder den del av Frognerparken og området Tørtberg som omfatter Gustav Vigelands skulpturpark, er vel denne så verdifull i både befolkningens som politikernes øyne at vi betrakter det som mindre sannsynlig at noen vil ødelegge denne.  Men man skal aldri være for sikker.  Vi ser det i hovedsak derfor som gunstig at dette området blir vernet ved en fredningsbeslutning.

Vi er kjent med at foreningen Frognerparkens Venner så vel som "Frogner Historielag er bekymret for at en fredning vil kunne hindre fornuftige tiltak for å øke opplevelsesverdien av parken.  Fellesrådet viser i den forbindelse til "Kulturminneloven" § 15 A som lyder: "Departementet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra vedtak om fredning og frednings­bestemmelser for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredete kulturminnet."  Vi mener at denne bestemmelse vil kunne løse eventuelle konflikter som Venneforeningen og Historielaget peker på, men ser gjerne at man vurderer dette forhold eksplisitt.  Vi regner også med at en fredning ikke vil hindre opparbeidelse av barokkhagen ved Frogner gård.

Fredningsforslaget omfatter også vesentlige deler av den såkalte "Bulltomten" og Søndre Skøyens "Nordjordet".  At "Bulltomten", bortsett fra området med ungdomshuset og den fremtidige barnehage kalt "Mads", fredes sammen med anlegget, ser vi som helt naturlig.

Når det gjelder Nordjordet, er vi gjort oppmerksom på at Ullern Historielag mener at bare den nordøstre del av dette har betydning for Vigelandsanlegget.  De viser til at Ullern Bydels Kultur- og oppvekstkomite mener det meste av jordet fortsatt og i større utstrekning bør kunne benyttes til sårt trengende barne- og ungdomsaktiviteter i tilknytning til Skøyen skole, Madshuset og den på jordet befinnende ballplass idet disse områdene ligger langt fra Vigelands­anlegget og for det meste i skjul fra dette bak høydedraget og trærne på "Bulltomten".  Fellesrådet vil ikke uttale seg noe absolutt om dette, men nøyer seg med å vise til uttalelsen fra Ullern Historielag.

Fellesrådet for Historielagene i Oslo ser således positivt på en fredning av Frognerparken, Vigelandsanlegget og deler av "Bulltomten" og "Nordjordet", dog således at vi ber om at man eksplisitt vurderer om Kulturminnelovens § 15 A løser det spørsmål om fremtidige publikums­fasiliteter som Frogner Historielag har tatt opp og samtidig vurderer hvor stor del av Nordjordet det anses nødvendig å frede ut fra de forhold som er tatt opp av Ullern Historielag.


Med hilsen
FELLESRÅDET FOR HISTORIELAGENE I OSLO

 

Tom S. Vadholm
leder