Til alle lokalhistoriske lag i Oslo

HØRINGSNOTAT FRA LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE SPØRSMÅL OM FREMTIDIG ORGANISASJONSSTRUKTUR

Landslaget for Lokalhistorie sendte mandag den 27.10.08, elektronisk, et høringsnotat til alle lokalhistoriske lag om Landslagets organisasjonsstruktur i fremtiden. Et viktig spørsmål var blant annet om det skal etableres et mellomledd mellom Landslaget og lokallagene. Spørsmålet blir videre om Fellesrådet for Historielagene i Oslo skal være et slikt mellomledd, og inneha en paraplyfunksjon overfor de lokalhistoriske lag i Oslo vis a vis Landslaget.

Ledelsen oppfatter at Landslaget ikke vil ta selvstendige og direkte skritt til å etablere mellomledd over hele landet. Det forutsettes at lokallagene i det aktuelle fylke eller distrikt fremmer et ønske om et mellomledd. Hvis flertallet av våre lokallag avviser tre nivåer, vil forholdet til Landslaget derfor fortsetter som før i Oslo. Jostein Molde i Landslaget bekrefter dette over telefon.

Etter ledelsens oppfatning reiser et spørsmål om mellomledd følgende problemstillinger:

  1. Sannsynligvis vil en ny organisasjonsstruktur være mest hensiktsmessig for Landslaget. Hva med det enkelte lokallag?

 

  1. Skal Fellesrådet være et mellomledd, forutsetter det en styrket bemanning i Fellesrådet. I hvert fall med henblikk på de oppgaver Landslaget skisserer for mellomleddet i høringsnotatets pkt.2.

 

Ledelsen velger ikke å bemerke høringsnotatet ytterligere. Vi ønsker ikke å legge for store føringer for lokallagene på dette stadium. I stedet ber vi lokallagene uttale seg om saken. Vi minner om at høringsfristen til Landslaget et den 1. februar 2009. Lokallagene bes derfor om å avgi uttalelse til Fellesrådet om ny organisasjonsstruktur for Landslaget innen:

Den 10. januar 2009

Sendt Fellesrådet elektronisk. Eller over post; Fellesrådet, Nordberg gård, Nordbergvn.42, 0875 Oslo

 

Vennlig hilsen

Fellesrådet for Historielagene i Oslo

Hans A Grimelund Kjelsen