Plan og bygningsetaten

Avdeling for områdeutvikling

Pb. 364 Sentrum

0102 Oslo

 

 

 

Sak 200712103                                                                                                       16.5.08

 

HOLMENKOLLEN NASJONALANLEGG

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo vil i hovedsak gi sin tilslutning til reguleringsplanen om Holmenkollbakken, med tilhørende anlegg og områder. Vi innser at anlegget over tid må være i samsvar med den alminnelige utvikling i hoppsporten.

 

Vi har følgende merknader i saken:

 

Grønn profil

Det er av vesentlig betydning at planen ikke rokker ved områdets grønne profil og karakter. Det er bare idrettsanleggene som i utgangspunktet bør være gjenstand for utbygging og modernisering. Noe tilløp til urbanisering av området må ikke finne sted.

 

Hoppbakken som landemerke

Hoppbakken må beholde sin posisjon som landemerke over byen. Selv om skitekniske grunner tilsier en ny bakke, vil Fellesrådet likevel be om at bakken gis et gjenkjennelig preg etter utbyggingen. Form, farge og materialvalg på overrennet bør ha likehetspunkter med dagens bakke, etter vår oppfatning.

 

Skimuseet

Fellesrådet vil fremholde viktigheten av at skimuseet søkes bevart i anlegget. Utbyggingen bør også gi rom for, og hensynta mulige, fremtidige utvidelser av museet. Dette behøver ikke være i strid med visuelle og arkitektoniske inntrykk av den nye bakken, med tilhørende krav om at museet underordnes denne, som Plan- og bygningsetaten påpeker. Et aspekt som for øvrig kan overvurderes siden det dreier seg om en bygningskropp under selve hoppet.

 

Kulturminner

Fellesrådet ber om at alle kulturminner i området bevares i størst mulig grad, og viser til byantikvarens bemerkninger om dette.

 

 

 

Oslo, den 16.5.08                                            Hans A Grimelund Kjelsen

                                                                                          leder