MØTEREFERAT

KULTURBYRÅDEN I OSLO KOMMUNE/FELLESRÅDET

 

 

Sted:                        Rådhuset, østre tårn

Tid:                         21.september 2009, kl. 1045-1200

Til stede:                 Kulturbyråd Torger Ødegaard

                               Spesialrådgiver Ulla Bjørnsjø

                               Hans A Grimelund Kjelsen, leder, Fellesrådet

                               Grete Lind Planke, Fellesrådet

                               Tom S. Vadholm, tidligere leder Fellesrådet

 

Innledning

Byråd for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, ønsket velkommen til møte med Fellesrådet for Historielagene i Oslo, representert med to fra ledelsen, samt den tidligere leder.

Kort omtale av lokalhistoriske lag i Oslo og deres virksomhet. Informert om at Fellesrådet innehar en paraplyfunksjon for 19 lokalhistoriske lag og 3 byomfattende organisasjoner. I tillegg observatører som Oslo Byes Vel, Fortidsminneforeningen, Oslo Museum, Deichmanske bibliotek, m.fl. Vist til Fellesrådets nettsted: www.oslohistorie.pair.com Blant mye annet nevnt at vårt høringsforslag av 14.3.08 til nye sogne- og prostigrenser i Oslo, finnes på hjemmesiden.

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo og historielagene som ressurs for Oslo kommune

Fellesrådets representanter fremhevet den kunnskap som finnes i det lokalhistoriske miljø som burde komme kommunen til nytte hva gjelder byens og bydelenes historie og kulturarv. Det er viktig at kommunen sentralt, bystyret, de aktuelle komiteer, byrådet, de aktuelle byrådsavdelinger, samt aktuelle etater holder kontakt med Fellesrådet, og lar Fellesrådet være høringsinstans og innkaller til møter hvor det ville være aktuelt. Dette er vanlig i de fleste kommuner hvor der er historielag.

 

Kontakt med bydelene

Vist til brev av 9.3.1998 fra byråd Erling Lae, og hans henstilling til bydelene i Oslo om å samarbeide med de enkelte lokalhistoriske lag på ulike områder. Fellesrådet ønsker at byrådet på ny tar kontakt med bydelsadministrasjonene for å minne om dette samarbeidet. Navnsetting i bydelene og sentralt ble spesielt fremhevet som område der lokalhistoriske lag har ressurser å bidra med. (Veier, barnehager, skoler, holdeplasser, m.m.) Men også vedrørende planer om vern av kulturminner, (bevaringssaker, rivningssaker, m.m.) Byråden ga løfte om å komme med innspill til bydelene i sakens anledning.

 

Om museer

På spørsmål om situasjonen i dag for Oslos museer uttalte byråden at Munch/Stenersen museet på Sørenga er vedtatt utbygget av bystyret. Kun detaljplanlegging om endelig utforming og funksjon skal finne sted. Nevnt at Oslo museum på Frogner hovedgård vil forbli der i uoverskuelig fremtid. Nasjonalgalleriet, museet på Vestbanetomten og et eventuelt kulturhistorisk museum ved Middelalderparken er et statlig anliggende, og byråden ønsket ikke å utdype sin oppfatning om disse på møtet. Nevnt av Tom S. Vadholm at en samling av kulturminner fra tidligere Aker er lagret på Nesodden, og at samlingen bør innlemmes i Oslo museum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevaring av skoler og kirkebygg

Fellesrådet uttrykte bekymring for vedlikehold av kulturhistorisk bevaringsverdige skoler og kirkebygg, og ba om en god vedlikeholdsplan til disse. Byråden informerte om at skolene de siste år har mottatt og vil få store tilskudd fra kommunen. Forståelse for at våre kirker også må restaureres med tilstrekkelige midler.

 

Kulturhus i bydelene

Fellesrådet pekte på byrådets nettside, der det fremheves som en målsetting å skaffe lokaler eller forsamlingshus for det frivillige kulturliv. Fellesrådet nevnte at mange lokallag er interessert i slike forsamlingshus. Enighet om at Fellesrådet skal innhente uttalelser fra alle lokalhistoriske lag for å kartlegge behovet, og at vi deretter skal gi tilbakemelding til byrådet. Lokalhistoriske lag må være innforstått med at et forsamlingshus må deles med annet kulturliv.

 

Fellesrådsmøte på Berg gård, Bergsalleen 21, den 13.10.09, kl. 1900.

Fellesrådet inviterte byråden til fellesrådsmøtet for ledelsen i de enkelte lokalhistoriske lag og våre observatører. Hvis byråden kom ville det være naturlig at han sa noen ord om møtet i dag. Byråden sa seg interessert, men ga dog intet løfte om deltakelse.

 

Avslutning og kontakt fremover

Partene takket for gjensidig interessant og hyggelig møte. Ønskelig å avholde nye møter i årene fremover.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, den 22.9.2009

Hans A Grimelund Kjelsen