Landslaget for lokalhistorie

Historisk Institutt

NTNU

7491 Trondheim

 

 

 

HØRINGSNOTAT OM LANDSLAGETS ORGANISASJONSSTRUKTUR

 

Det vises til høringsnotat av 27.10.08 med frist til uttalelse 1.2.09.

Styret i Fellesrådet for Historielagene i Oslo fremmer følgende synspunkter:

 

Styrking av sekretariatet

 

Fellesrådet i Oslo støtter tanken om at generalsekretæren skal arbeide i 100 % stilling. Vi forutsetter at de økonomiske og finansielle vilkår er på plass i denne forbindelse.

 

Vi støtter opp om de angitte punkter om sekretariatets funksjoner. Vi peker spesielt på bistand til mellomnivå og lokallagsnivå med hjelp av ulik art som et viktig område.

 

Organisering av nye distrikts-/fylkeslag

 

Fellesrådet har for tiden ikke kapasitet til de arbeidsoppgaver som er skissert i høringsnotatet. Vi kan ikke arrangere seminarer i for stor utstrekning, eller utgi publikasjoner som dekker hele regionen. Det ville forutsette en betydelig styrking av styrets ressurser, ressurser vi ikke innehar i dag. Lokallagene i Oslo har ikke ytret ønske økt bemanning m.v. i sammenheng med høringsnotatets forslag.

 

Vi forstår at Landslaget ikke vil kreve at et distriktsledd skal inneha nevnte oppgaver hvis lagene i området ikke ønsker det. Spørsmålet blir dermed om alt skal fortsette som før i Oslo, og hvilken betydning det har for organisasjonsstrukturen i vår by. Mer om dette nedenfor.

 

Verving av nye historielag til Landslaget

 

Vi har for tiden ingen tanker utover høringsnotats innhold om dette tema, men vil ha spørsmålet i mente i tiden fremover frem til Landsmøtet i juni.

 

 

 

 

 

 

LLH en organisasjon med tre nivåer

 

Det er flere lag i Oslo som ikke har ønsket medlemskap i Landslaget.  Hvis forslaget i høringsnotatet legger opp til at disse lag påføres mer eller mindre tvunget medlemskap i Landslaget, stiller vi oss restriktive. Eller er det mulig at høringsnotatet skal oppfattes slik at Fellesrådet i Oslo vil bli avvist av Landslaget som fylkesledd, om vi fortsatt favner om de lokallag som ikke vil være noen del av Landslaget?

 

Vi velger å tro at dette ikke er tilsiktet av Landslaget. Det kunne i så fall føre til splittelse og unødig høyt konfliktnivå.

 

Vi regner med at Fellesrådet for Historielagene i Oslo fortsatt kan være fylkesledd for de lokallag hos oss som fortsatt ønsker medlemskap i Landslaget. Som tidligere vil bare Landslagets medlemmer ha stemmerett i Fellesrådet i saker som berører Landslaget. Men også ikke-medlemmer kan være tilsluttet Fellesrådet i Oslo som før. Dette må ses i lys av den selvsagte og frie møte- og forsamlingsretten i vårt land. Foreninger må innrømmes løse strukturer side om side med et mer bindende organisasjonssamarbeid i ulike sammenhenger.

 

Kontingent

 

Høringsnotatets forslag til endring av kontingentfastsettelsen virker fornuftig.  Vi forutsetter at kontingenten samlet sett ikke forhøyes i for stor grad for det enkelte lag.  I så fall kan motviljen til forslaget bli for stor.

 

Lovendringer

 

Ingen bemerkninger fra oss om dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, den 30.1.2009

Hans A Grimelund Kjelsen

Fellesrådet for Historielagene i Oslo