Oslo kommune

Plan- og bygningsetaten

Avdeling for områdeutvikling

Pb 364 Sentrum

0102 Oslo

 

 

                                                                                              Oslo, den 24.august 2008

 

HØRINGSUTTALELSE OM KULTURHISTORISK MUSEUM

VED MIDDELALDER PARKEN

 

Fellesrådet for Historielagene i Oslo ønsker at Kulturhistorisk museum lokaliseres nord for Bispegaten i samsvar med alternativ nord i planbeskrivelsen.

 

Fellesrådet viser til uttalelse fra et av våre medlemmer, Interesseforeningen Oslo Middelalder, datert 22.8.08, som vi slutter oss til. Vi viser også til uttalelse fra alliansen Ærbødig bruk, datert 27.8.08.

 

Middelalderparken fremstår som et samlende, historiefortellende element for hele Oslos befolkning. Å beholde middelalderparken inntakt i størst mulig grad er et overordnet hensyn for Fellesrådet. Det ivaretas best ved å legge ny bebyggelse utenfor parken. En bevaring av grøntområdene sikrer også en formålstjenlig og kulturhistorisk riktig utvikling av området. Videre tilsier mulige, fremtidige arkeologiske undersøkelser, at nybygg plasseres nord for Bispegaten.

 

Fellesrådet mener at Borgen bør rives for å få en bedre opplevelse av sammenhengen i middelalderens by landskap.

 

Det er særdeles viktig å opprettholde siktlinjene fra Oslo Ladegård mot parken, fjorden og Akershus festning. Ladegården må innpasses i Middelalderparken, og bli en del av en samlet, kulturhistorisk park.

 

Det er viktig at et kulturhistorisk museum ikke ruver for meget i forhold til Ladegården. Det må megle mellom de nye barcode bygningene i Bjørvika og Ladegården, som Plan- og bygningsetaten fremhever.

 

Det er ellers vanskelig å stille arkitektoniske krav til museet på nåværende stadium i planprosessen. Vi synes dog det er viktig og understreke at museet bør tilpasses middelalderparkens grønne og lave profil, og at det ikke utfordrer parken i form av et kontrastbygg til denne.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen                                                       Hans A Grimelund Kjelsen

    leder