REFERAT

fra møte i Fellerådet 21. april 2009

Sted: Vinderen seniorsenter, Slemdalsvn.72.

 

Tilstede: 24 representanter fra historielagene og inviterte innledere, jf. vedlagte deltakerliste.

 

Finn Holden ønsket velkommen og ga en kort orientering om Vinderens historie og Vinderen Historielag, etter først å ha vist historielagets billedsamling på Vinderen senter. Utviklingen av Holmenkollbanen ble særlig omtalt.

 

1. Konstituering.

Vertshistorielaget foreslo Fellesrådets leder, Hans A. Grimelund Kjelsen som møteleder og Anne Fikkan som referent. De ble valgt.

 

2. Referat fra forrige møte.

Ved en inkurie falt opplysningen fra Søndre Aker historielag om at de hadde mottatt Bydel Nordstrands kulturpris ut i referatet fra møtet 14. oktober 2008. Laget var også utpekt som Månedens lag av Landslaget forlokalhistorie.

 

3. Godkjenning av regnskap og ledelsens årsberetning for 2008.

Regnskap og årsberetning ble godkjent.

Det ble fremsatt forslag om at Fellesrådet skulle forberede en uttalelse mot at Bydel Sentrum endrer navn til Bydel Kristiania eller Christiania. Flertallet sluttet seg til forslaget. Det var ikke tilslutning til et forslag om at man skulle arbeide for å finne frem til andre, historisk korrekte navneforslag.

 

4. Samarbeid mellom Oslo Byes Vel og lokalhistoriske lag om artikler og stoff i St. Hallvard og lokalhistoriske tidsskrifter.

Leder av Oslo Byes Vel, Jan Sigurd Østberg orienterte om St. Hallvard og inviterte historielagene til å bidra med artikler og bilder til tidsskriftet. Lagene vil kunne bruk stoff fra St. Hallvard med kildeangivelse. Oslo Byes Vel vil selv ta direkte kontakt med de enkelte lag fremover i sakens anledning, og ønsket at lagene tilsvarende ville kontakte redaksjonen i St. Hallvard.

 

5. Utdeling av midler til kulturformål fra Sparebankstiftelsen DnBNOR.

Avdelingssjef Sissel G. Karlsen i Sparebankstiftelsen DnBNOR orienterte om at stiftelsen deler ut kr. 55 mill i 2009 til samfunnsnyttige formål. Man ønsker å prioritere kulturkart og har satt av midler til dette. Det deles ut kr. 75.000 pr. kart. Lagene oppfordres til å søke om midler med søknadsfrist i den 15.februar og 15.september. Nærmere opplysninger finnes på stiftelsens hjemmeside www.sparebankstiftelsen.no.

 

6. Markagrensen i et lokalhistorisk perspektiv.

En komitébestående av Anne Wenche Ore og Tom S. Vadholm arbeider med en utredning av markagrensens historikk. Førstnevnte orienterte om status. Arbeidet vil fortsette.

 

 

 

7. Markalovens betydning for marka og kulturminnene.

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka) ble vedtatt av Odelstinget 2. april i år. Lagtinget behandler forslaget 28. april. Gjermund Andersen, Naturverforbundet i Oslo/ Akershus, Thomas O. Lie, Byantikvaren i Oslo og Tor Øystein Olsen, Maridalens venner innledet til diskusjon. Gjermund Andersen berømmet loven for å verne marka og naturen for all fremtid. Tor Øystein Olsen uttalte at det ble gjennomslag for innspill om fornuftig bruk og forvaltning av marka i avsluttende fase i Stortinget. Byantikvaren sa seg i hovedsak tilfreds med loven. På direkte spørsmål uttrykte Lie likevel bekymring for at marka grensen kan låse by utviklingen i Oslo, med fare for fortetting, bygging i grønne soner og for stor tilnærming mot kulturminneobjektene.

 

8. Rapport fra Landslaget for lokalhistorie og eventuelle andre rapporter.

Landslagets forslag om ny organisering av Landslaget inn i fremtiden ble omtalt. Vedtatt at Fellesrådet skulle fortsette som fylkesledd som nå, med en løsere struktur enn andre fylkesledd. På den måten kan alle lag i Oslo fortsatt tilhøre Fellesrådet, om Landslaget for tilslutning til sin organisasjonsplan på landsmøtet i juni d.å.

 

7. Valg av representant på landsmøtet 2009 for Landslaget for lokalhistorie.

Fellesrådets leder, Hans A. Grimelund Kjelsen ble valgt som deltaker. Han ble pålagt å fremme forslag som nevnt i pkt.8 ovenfor.

 

8. Eventuelt besøk på Hovedøya.

Interesseforeningen Oslo Middelalder skal ha en utferd til Hovedøya 29. august. 1-2 representanter fra historielagene vil bli invitert til å delta.

 

9. Valg av valgkomite.

Tom S. Vadholm ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen. Arne Sunde, Søndre Aker Historielag, ble valgt som nytt medlem.

 

10. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.

Vinderen Historielag innhentet erfaringer fra de andre lagene om inntektsføring av medlemskontingenter.

Sogn Kultur- og Historielag arbeider med et natur- og kulturkart i området rundt Sognsvann.

Østensjø historielag åpner en vandreutstilling med historiske fotografier 23. april.

Historielaget Grefsen – Kjelsås - Nydalen fyller 30 år og vil gjennomføre en jubileumstur til Island. De vil holde åpent hus på Disen gård for at beboerne kan få skannet sine bilder og lagt dem inn i lagets bildedatabase.

Ullern Historielag vil arrangere tur langs en av krigens flyktningeruter til Sverige

Sagene Torshov historielag fyller 15 år og vil åpne ny hjemmeside med bildedatabase i løpet av sommeren.

 

11. Neste Fellesrådsmøte

holdes hos Sogn Kultur- og Historielag tirsdag 13. oktober på Berg gård. Groruddalen Historielag gis ansvar for møtet våren 2010.

 

Oslo, den 28.4.2009

 

 

 

Hans A Grimelund Kjelsen                                                      Anne Fikkan

Leder                                                                                                                   Referent