Møtereferat – Fellesrådet for Historielagene i Oslo

 

 

Tid:                         13. oktober 2009, kl. 1900

Sted:                       Berg gård, Bergsalleen 21, 0854 Oslo

 

Tilstede 26 personer:

 

                Hans A. Grimelund Kjelsen                  – Fellesrådet

                Grete Lind Planke                                  – Fellesrådet 

                Mette Breder                                         – Sogn

                Tor Børsting                                          – Sogn

                Evald Jon Strøm                                    – Sogn

                Finn B. Bendixen                                   – Vinderen

                Anne-Wenche Ore                                 – Interesseforeningen Oslo Middelalder

                Skjoldulf P. G. Lihaug                           – Interesseforeningen Oslo Middelalder

                Jan Sigurd Østberg                                 Oslo Byes Vel

                Siri Undall                                              – Bjørndal

                Bjørn Bjerkeskaug                                 – Bjørndal

                Ragnar Svartor                                       – Sørkedalen

                Bjørn Bekken                                         Maridalen Bygdetun

                Marianne B. Kleppe                              Maridalen Bygdetun

                Jan Arne Tangerud                                – Groruddalen

                Jan Lillejord                                           Akers Sogneselskap

                Rune Eriksen                                         – Hellerud

                Thormod Pedersen                                                – Hellerud

                Per Ove Dahl                                         – Østensjø

                Arne Sunde                                            Søndre Aker

                Elisabeth Solem                                     – Frogner

                Frank Aage Fjellbekk                             Grefsen Kjelsås Nydalen

                Finn Geiran                                            Grefsen Kjelsås Nydalen

                Live Kvale                                             – Deichman

                Lars Roede                                             – Oslo Museum

               Knut Sprauten                                        -  Landslaget for lokalhistorie, Norsk institutt for lokalhistorie

 

13 stemmeberettigede lag og organisasjoner var dermed til stede.

 

  1. Velkommen og konstituering.

Styreleder i Sogn Kultur- og Historielag, Mette Breder, ønsket velkommen til Berg gård. Til å lede møtet ble valgt Fellesrådets leder Hans Andreas Grimelund Kjelsen. Som referent ble valgt Evald Jon Strøm

 

Grimelund Kjelsen satte møtet, som konstituerte seg. Referatet fra forrige møte ble godkjent. Det utsendte forslaget til dagsorden ble godkjent.

 

Breder fortalte om aktivitetene i Sogn. Børsting orienterte nærmere om arbeidet med å utarbeide et kulturminnekart for Sognsvannsområdet.

 

  1. Møte med byråden for kultur og utdanning, Torger Ødegaard, den 21.september

Referat fra møtet var sendt ut sammen med innkallingen. Grimelund Kjelsen orienterte. Kontakt mellom bydelene og historielagene skulle styrkes etter ny henvendelse om dette fra kulturbyråden. Spørsmål om historielagene ønsker forsamlingslokale og/eller arkiv, med bistand fra kommunen, diskutert med byråden. De historielag som måtte være interessert kan melde dette til Ledelsen.

 

 

  1. Landslaget for lokalhistories landsmøte 2009 i Kristiansand

Leder for Norsk lokalhistorisk Institutt og styremedlem i Landslaget for lokalhistorie, Knut Sprauten, og Grimelund Kjelsen, orienterte om sommerens landsmøte i Landslaget. Sprauten informerte om lokalhistoriens utvikling fra århundreskiftet. Landslaget ble stiftet i 1920.

 

Landsmøtet vedtektsfestet at alle lokallag som tilmeldes Landslaget også må være medlem i aktuell regional enhet og vise versa. Fellesrådet er en slik enhet for Oslo. Landslagets styre er imidlertid gitt fullmakt til å gjøre unntak for dette overfor den enkelte region. Ved brev av 23.9.09 fra Landslaget til Fellesrådet er gitt unntak for vår region. Medlemskap i Landslaget er dermed en frivillig sak for lokallagene i Oslo.

 

Landsmøtet fastsatte kontingenten for lokallag til kr.10,-, pr. år, pr. medlem, fra og med 2010.

 

Landslaget ivaretar medlemmenes interesser i forhold til sentralmyndighetene med for eks. momskompensasjon, grasrotmidler og bekreftelse på skattefradrag.

 

Medlemslagene kan også søke om prosjektmidler. Landslagets hjemmeside finnes på www.historielag.org. Eller se link fra Fellesrådets egen hjemmeside.

 

  1. Storvandring Ladegården – Hovedøya – Akershus festning i regi av

Interesseforeningen Oslo Middelalder, den 29.8.2009

Anne Wenche Ore orienterte om en meget interessant vandring.  Forslag til ny vandring neste år mottas med takk av Ledelsen

 

  1. Overordnet arkitekturpolitikk for hovedstaden. Høringsdokument fra P B E

Forslag fra lederen til høringsuttalelse var vedlagt innkallingen. Finn Geiran orienterte om høringsdokumentet fra Plan- og bygningsetaten. Den viktigste betegnelsen er ”bærekraftig utvikling”. Byen bærer ellers vår kollektive hukommelse og viser arkitektenes historiske produksjon. En overordnet visjon er norsk livskvalitet.

 

Det kom frem mange synspunkter på høringsdokumentet under diskusjonen. Nevnt at det er viktig å beholde amfivirkningen for oslogryta, at ”barcoden” er en tabbe og at fortetning er problematisk. Utkastet inneholdt ellers for mange fine ord med gode ønsker uten juridiske bindinger.

 

Det ble også reist spørsmål om en det er Fellesrådets oppgave å avgi uttalelse i en slik sak. Grimelund Kjelsen opplyste at Fellesrådet i sin tid ba om å være blant mulige høringsinstanser til P B E, men at høringslisten i den enkelte sak alltid utferdiges av etaten på egen hånd. Fellesrådet hadde således ikke på forhånd bedt om å bli hørt om arkitekturpolitikk i hovedstaden, det var et valg P B E foretok.

 

Vedtak:

            Enstemmig besluttet at det skal avgis uttalelse fra Fellesrådet i saken.

Med 5 mot 2 stemmer ble det vedtatt at lederens forslag til uttalelse sendes P B E i uendret form.

 

6.   Valg av representanter til Stiftelsen Oslo museum

Anne Wenche Ore, som medlem, og Helge Godø som varamann, sitter i år som Fellesrådets representanter i styret til Stiftelsen Oslo Museum. Ledelsen foreslo at disse gjenvelges. Det skjedde med akklamasjon.

 

 

 

  1. Valg av ledelse og revisor for 2010

Valgkomitémedlem Arne Sunde fremla komiteens forslag på gjenvalg av sittende ledelse og revisor. Det skjedde med akklamasjon.

 

Ledelsen i 2010 vil dermed bestå av Hans A Grimelund Kjelsen, leder, Anne Fikkan, nestleder og Grete Lind Planke, kasserer, og med Unni Edner som revisor.

 

  1. Nytt og interessant fra historielagene og observatørene.

Roede orienterte om Oslo Museums kommende nettsted med kulturminneatlas for kvadraturen. Nettstedet er: Turguide Kvadraturen, med 22 kartpunkter.

 

Bjørndalen historielag er 10 år, og samler i den forbindelse informasjon om Bjørndal gård og Slime gård. Bilder skal legges ut på nettet.

 

Grefsen Kjelsås Nydalen har 30 års jubileum, og utgir bl.a. DVD om skogfinnene i Lillomarka.

 

Hellerud har skannet bilder og vil samarbeide med Deichman om dette. For tiden ingen leder i Hellerud, men aktivt styre likevel. Medlemsblad utgis 2 ganger i året. Artikler i det siste om bl.a. teglverk i Alna, og om Vestre og Østre Aker kirke.

 

  1. Neste møte

Groruddalen inviterer til neste fellesrådsmøte tirsdag den 20. april 2010.

Frogner har påtatt seg å lede møtet, høsten 2010. Tidspunkt kommer senere.

 

 

Med unntak av sak 5 var alle vedtak enstemmige.

Møtet hevet.

 

 

 

Evald Jon Strøm                                                         Hans A Grimelund Kjelsen

Referent                                                                      leder