Alliansen ÆRBØDIG BRUK vil at all planlegging og utbygging i Oslo Middelalderby skal skje i stor ærbødighet overfor den genuine arv dette byområdet  representerer.

Alliansen ÆRBØDIG BRUKs deltagere: Fortidsminneforeningen, Stiftelsen Oslo Middelalderfestival, Oslo Byes Vel,  Interesseforeningen Oslos middelalder, Fellesrådet for Historielagene i Oslo, Gamlebyen historielag og Modus: senter for middelaldermusikk.

Alliansen ÆRBØDIG BRUKs initiativtaker og koordinator: Leif Gjerland

 

 

 

Oslo 6. november 2002

 

 

 

Til Plan- og bygningsetaten

Trondheimsveien 5

0605 Oslo

 

 

 

Høringsuttalelse til reguleringsforslag for byutvikling i Bjørvika - Bispevika - Lohavn

 

Vi som står sammen om denne uttalelsen er en gruppe frivillige organisasjoner med særlig omsorg for Oslo Middelalderby. I sommer gikk vi sammen om erklæringen ”ÆRBØDIG BRUK”, og påpekte verdien av Oslo Middelalderby. Samtidig advarte vi mot en nedbygging av Middelalderparken (se 4. vedlegg).

 

Vår høringsuttalelse til reguleringsforslaget for byutvikling i Bjørvika - Bispevika - Lohavn er en naturlig oppfølger til denne erklæringen, og konsentrerer seg om det sentrale byområdet i Oslo gamle middelalderby. I vår høringsuttalelse anbefaler vi å styrke de siste års historie-tydeliggjøring heller enn å bygge ned deler av de mulighetene Middelalderparken rommer.

 

Vi har for øvrig særlig merket oss reguleringsforslagets ønske om å få inn kommentarer vedr. lokalisering av UKM (reguleringsforslagets s. 189).

 

Denne felles høringsuttalelsen fra oss i alliansen ÆRBØDIG BRUK hindrer selvsagt ikke gruppens enkeltdeltagere i å komme med egne uttalelser vedr. dette reguleringsforslaget.

 

 

Med hilsen

        Alliansen ”ÆRBØDIG BRUK”:

· Oslo Byes Vel

· Fortidsminneforeningen

· Stiftelsen Oslo Middelalderfestival

· Interesseforeningen Oslos middelalder

· Modus: senter for middelaldermusikk

· Fellesrådet for Historielagene i Oslo

· Gamlebyen historielag

 

Leif Gjerland

Initiativtaker og koordinator

 

Selve høringsuttalelsen

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

Vedlegg 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henvendelser rettes til: Leif Gjerland     Norderhovgt. 24 B, 0654 Oslo      22 67 93 69 / 930 36 569     gjerland@yahoo.com